Задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

Загрузка...

12.1.    За підприємством є такі дані про випуск продукції у

звітному місяці, тис.грн: вироблено готових виробів – 480; виробле-

но напівфабрикатів – усього 140, у тому числі перероблено у своєму

виробництві – 90; виконано робіт промислового характеру на замов-

лення інших підприємств – 14; виготовлено інструменту спеціально-

го призначення – усього 9, в тому числі використано у власному ви-

робництві – 5, на капітальний ремонт власного устаткування – 3;

залишки незавершеного виробництва на початок місяця складають

62, на кінець місяця – 60. Визначити: 1)валовий оборот; 2) валову

продукцію (за двома методами); 3) товарну продукцію (за двома мі-

сяцями). Зробити висновки.

12.2.    Обчислити обсяг валового випуску промислової

продукції та його товарної продукції, коли відомо, що вартість

готової продукції становить 240 тис.грн, виготовлено напівфаб-

рикатів – 120 тис.грн, з яких реалізовано на суму 30 тис.грн та

перероблено у власному виробництві на 50 тис.грн. Промислові

послуги на сторону – 35 тис.грн, а вартість власного виробничо-

го устаткування – 12 тис.грн. Зробити висновки.

12.3.    Обчислити обсяг валового випуску промислової

продукції та його товарної продукції, коли відомо, що вартість

готової продукції становить 250 тис.грн, виготовлено напівфаб-

рикатів – 130 тис.грн, з яких реалізовано на суму 40 тис.грн та

перероблено у власному виробництві на 60 тис.грн. Промислові

послуги на сторону – 40 тис.грн, а вартість власного виробничо-

го устаткування – 14 тис.грн. Зробити висновки.

12.4.    Знайти обсяг товарної продукції, якщо валовий ви-пуск становить 120 тис.грн. Виготовлено напівфабрикатів на суму 60 тис.грн, з яких реалізовано на 46 тис.грн й перероблено на цьому самому підприємстві на 35 тис.грн. Вартість сировини замовника – 6 тис.грн. Зробити висновки.

12.5.    Знайти обсяг товарної продукції, якщо валовий ви-пуск становить 130 тис.грн. Виготовлено напівфабрикатів на суму 65 тис.грн, з яких реалізовано на 48 тис.грн й перероблено на цьому самому підприємстві на 37 тис.грн. Вартість сировини замовника – 6,5 тис.грн. Зробити висновки.

12.6 На підприємстві виготовлено виробів, що призначе-ні до реалізації, на суму 150 тис.грн. Виготовлено напівфабри-катів на суму 30 тис.грн, з яких перероблено на цьому підприєм-стві на суму 18 тис.грн й реалізовано на 6 тис.грн. Проведено ремонтних робіт будівель і споруд на суму 8 тис.грн, власного устаткування – на 9 тис.грн та устаткування відділу капітально-го будівництва підприємства – на 2 тис.грн. Надано послуг тра-нспортом підприємства на 0,9 тис.грн. Підприємство виготовило виробничого устаткування для своїх потреб за рахунок коштів на капітальні вкладення на суму 2,4 тис.грн. Вартість давальної сировини при виконанні замовлення становила 3,2 тис.грн. Ви-значити: 1) обсяг валового випуску; 2) товарну продукцію. Зро-бити висновки.

12.7. На промисловому підприємстві у звітному році бу-ло вироблено напівфабрикатів на 640 тис.грн, з них реалізовано на 40 тис.грн. Виконано робіт промислового характеру за зов-нішніми замовленнями на 36 тис.грн. Залишки незавершеного виробництва на початок року складали 72 тис.грн, а на кінець року – 55 тис.грн. Визначити обсяг товарної продукції на підп-риємстві, якщо відомо, що його валовий оборот за цей період становить 1400 тис.грн, а валова продукція – 960 тис.грн. Зро-бити висновки.

12.8.    Відомі такі дані за підприємством: обсяг валової продукції у звітному місяці становить 200 тис.грн; вироблено напівфабрикатів на 60 тис.грн, з яких реалізовано на сторону на 22 тис.грн, перероблено у власному виробництві на 38 тис.грн, а на іншу суму залишено на складі; залишок незавершеного виро-бництва на початок місяця становив 41,4 тис.грн, а на кінець року – 35,8 тис.грн. Визначити валовий оборот і товарну проду-кцію за місяць. Зробити висновки.

12.9.    Відомі такі дані за підприємством: обсяг валової продукції у звітному місяці становить 220 тис.грн; вироблено напівфабрикатів на 70 тис.грн, з яких реалізовано на сторону на 24 тис.грн, перероблено у власному виробництві на 40 тис.грн, а на іншу суму залишено на складі; залишок незавершеного виро-бництва на початок місяця становив 42,3 тис.грн, а на кінець року – 36,6 тис.грн. Визначити валовий оборот і товарну проду-кцію за місяць. Зробити висновки.

12.10.  На основі наведених даних визначити рівень ви-

конання плану випуску продукції за обсягом і асортиментом:

Таблиця 12.5

Вид продук-ції           Обсяг випуску продукції, шт.          Оптова ціна

за одиницю,

грн

 

            за планом       фактично       

 

А         1200    1500    90

Б          1800    1700    110

В         3200    3000    130

Зробити висновки.

12.11. На основі наведених даних визначити рівень ви-конання плану випуску продукції за обсягом і асортиментом:

Таблиця 12.6

Вид продук-ції           Обсяг випуску продукції, шт.          Оптова ціна

за одиницю,

грн

 

            за планом       фактично       

 

А         1300    1600    92

Б          1900    1800    115

В         3250    3100    135

Зробити висновки.

12.12. Є такі дані про випуск продукції меблевого комбі-нату за асортиментом:

Таблиця 12.7

Асортимент продукції          Випуск продукції, тис.грн

 

            за планом       фактично

Диван 15200  15800

Стіл     11000  10700

Шафа  19000  21100

Шафа книжкова        9580    10100

Визначити: 1) відсоток виконання плану за обсягом про-дукції в цілому по комбінату; 2) відсоток виконання плану про-дукції за асортиментом. Зробити висновок.

12.13. Є такі дані про випуск продукції меблевого комбі-нату за асортиментом:

Таблиця 12.8

Асортимент продукції          Випуск продукції, тис.грн

 

            за планом       фактично

Диван 15800  15900

Стіл     11400  10800

Шафа  19200  21200

Шафа книжкова        9620    10200

Визначити: 1) відсоток виконання плану за обсягом про-дукції в цілому по комбінату; 2) відсоток виконання плану про-дукції за асортиментом. Зробити висновок.

12.14. Визначити рівень виконання плану за обсягом і асортиментом продукції за такими даними:

Таблиця 12.9

Вид продукції            Випуск продукції, тис.грн

 

            за планом       фактично

Туфлі чоловічі            380      430

Туфлі жіночі   420      390

Туфлі дитячі   190      182

Зробить висновки.

12.15.  На заводі випускається пристрій, до складу якого вхо-

дять: циліндри – 1 шт, муфти – 3, редуктори – 2, кільця – 6 шт. Пла-

ном передбачено випустити за місяць 3200 виробів. Фактично ви-

пущено: циліндрів – 3220 шт, муфт – 9050, редукторів – 56010, кі-

лець – 15700 шт. Визначити відсоток виконання плану з ком-

плектності продукції. Зробити висновки.

12.16.  На заводі випускається пристрій, до складу якого вхо-

дять: циліндри – 1 шт, муфти – 3, редуктори – 2, кільця – 6 шт. Пла-

ном передбачено випустити за місяць 3300 виробів. Фактично ви-

пущено: циліндрів – 3360 шт, муфт – 9600, редукторів – 56100, кі-

лець – 15800 шт. Визначити відсоток виконання плану з ком-

плектності продукції. Зробити висновки.

12.17. За підприємством є такі дані про випуск продукції за сортністю за звітний період:

Таблиця 12.10

Назва виробу, його сортність          Планова оптова ціна одного ви-робу, грн            Кількість, шт

 

           

            за планом       фактично

Костюми чоловічі: вищого сорту

I           сорту

II         сорту   580 430 210    320 110           290 150 70

Плащі жіночі: вищого сорту

I           сорту

II         сорту   560 420 260    550 120           420 150 60

Визначити: 1) відсоток виконання плану виробництва за сортністю окремо за видами продукції; 2) відсоток втрат (ви-грашу) внаслідок зміни сортності продукції. Зробити висновки.

12.18. За підприємством є такі дані про випуск продукції за сортністю за звітний період:

Таблиця 12.11

Назва виробу, його сортність          Планова опто-ва ціна одного виробу, грн            Кількість, шт

 

           

            за планом       фактично

Костюми чоловічі: вищого сорту

I           сорту

II         сорту   590 440 220    330 120           300 160 80

Плащі жіночі: вищого сорту

I           сорту

II         сорту   570 430 270    560 130           430 160 70

Визначити: 1) відсоток виконання плану виробництва за сортністю окремо за видами продукції; 2) відсоток втрат (ви-грашу) внаслідок зміни сортності продукції. Зробити висновки.

12.19. За даними таблиці визначити, на скільки відсотків і в абсолютному розмірі змінився обсяг реалізованої продукції в цілому, а також під впливом змін: а) валової продукції; б) кое-фіцієнта товарності; в) коефіцієнта відвантаження; г) коефіцієн-та реалізації у звітному році порівняно з базисним.

Таблиця 12.12

Показники     Базисний пері-од, грн          Звітний пе-ріод, грн

1. Валова продукція  53800  55800

2. Товарна продукція            50040  53200

3. Відвантажена продукція  50120  54300

4. Реалізована продукція      52800  54920

Зробити висновки.

12.20. За даними таблиці визначити, на скільки відсотків і в абсолютному розмірі змінився обсяг реалізованої продукції в цілому, а також під впливом змін: а) валової продукції; б) кое-фіцієнта товарності; в) коефіцієнта відвантаження; г) коефіцієн-та реалізації у звітному році порівняно з базисним.

Таблиця 12.13

Показники     Базисний пері-од, грн          Звітний пе-ріод, грн

1. Валова продукція  53900  55900

2. Товарна продукція            50050  53300

3. Відвантажена продукція  50200  54400

4. Реалізована продукція      52900  54960

Зробити висновки.

12.21. За сільськогосподарським підприємством є такі дані про вироблену продукцію (у діючих цінах) за звітний рік, тис.грн:

Таблиця 12.14

Продано

Види продукції          Вирощено      Державні закупівлі    На сільсь-когосподар-ському ринку           Агро-фірмам області

Рослинництво                                             

1. Зернові культури, у тому числі: солома і полова          6800 430         3650    20 15   180

20

2. Технічні культури, картопля, овочі         4700    4200    200      -

3. Кормові культури, у тому числі: посіви на силос та зелений корм    1100    -          -          -

4. Витрати на виро-щування багаторічних насаджень    800      -          -          -

5. Приріст незавер-шеного виробництва  60        -          -          -

                                              

Тваринництво                                             

1. Продукція вирощу-вання тварин і птиці           7500    4600    1200    140

2. Молоко      850      420      100      -

3. Вовна         180      220      -          -

4. Яйця           200      150      20        -

5. Гній            5          -          -          -

Визначити: 1) валову продукцію рослинництва, тваринниц-тва і господарства в цілому; 2) товарну продукцію рослинництва, тваринництва і в цілому; 3) реалізовану продукцію рослинництва, тваринництва і в цілому; 4) показник товарності продукції рослин-ництва, тваринництва і в цілому. Зробити висновки.

12.22. За сільськогосподарським підприємством є такі дані про вироблену продукцію (у діючих цінах) за звітний рік, тис.грн:

Таблиця 12.15

Продано

Види продукції          Вирощено      Державні закупівлі    На сільсь-когосподар-ському ринку           Агро-фірмам області

Рослинництво                                             

1. Зернові культури, у тому числі: солома і полова          6900 450         3700    30 18   190

25

2. Технічні культури, картопля, овочі         4800    4300    250      -

3. Кормові культури, у тому числі: посіви на силос та зелений корм    1200    -          -          -

4. Витрати на виро-щування багаторічних насаджень    850      -          -          -

5. Приріст незавер-шеного виробництва  70        -          -          -

                                              

Тваринництво                                             

1. Продукція вирощу-вання тварин і птиці           7600    4700    1300    150

2. Молоко      860      430      120      -

3. Вовна         190      230      -          -

4. Яйця           210      160      30        -

5. Гній            6          -          -          -

Визначити: 1) валову продукцію рослинництва, тварин-ництва і господарства в цілому; 2) товарну продукцію рослин-ництва, тваринництва і в цілому; 3) реалізовану продукцію рос-линництва, тваринництва і в цілому; 4) показник товарності

продукції рослинництва, тваринництва і в цілому. Зробити ви-сновки.

12.23. Є такі дані за продукцією рослинництва в госпо-дарстві за звітний рік, тис.грн:

Таблиця 12.16

У тому числі

                                                          

Зернові культури       2400    1200    240      250      60

У тому числі солома 100      -          -          18        -

Цукрові буряки          1420    1420    -          -          -

Картопля та овочі     60        -          -          -          25

Кормові корнеплоди            90        -          -          12        -

Закладено ягідник площею 3 га вартістю 2700 грн, а площа вирощування молодого ягідника становила 4 га при вар-тості вирощування 1 га – 530 грн. У поточному році посіяно озимих під урожай майбутнього року на плащі 610 га, а в мину-лому році – на площі 490 га. У поточному році зорано на зяб та піднято парів на площі 330 га під урожай наступного року, а під урожай у звітному року – 3800 га. Вартість незавершеного виро-бництва 1 га озимих культур становила 120,50 грн, а 1 га ярих – 58,46 грн. Визначити: 1) валову продукцію рослинництва; 2) товарну продукцію рослинництва; 3) показники товарності продукції рослинництва. Зробити висновок.

12.24. Є такі дані за продукцією рослинництва в госпо-дарстві за звітний рік, тис.грн:

 

                                               Таблиця 12.17

                                   У тому числі

           

                                              

Зернові культури       2500    1250    250      260      70

У тому числі солома 120      -          -          20        -

Цукрові буряки          1480    1480    -          -          -

Картопля та овочі     70        -          -          -          30

Кормові корнеплоди            95        -          -          14        -

Закладено ягідник площею 4 га вартістю 2750 грн, а площа вирощування молодого ягідника становила 5 га при вар-тості вирощування 1 га – 540 грн. У поточному році посіяно озимих під урожай майбутнього року на плащі 620 га, а в мину-лому році – на площі 500 га. У поточному році зорано на зяб та піднято парів на площі 340 га під урожай наступного року, а під урожай звітному року – 3900 га. Вартість незавершеного вироб-ництва 1 га озимих культур становила 125,50 грн, а 1 га ярих – 58,50 грн. Визначити: 1) валову продукцію рослинництва; 2) товарну продукцію рослинництва; 3) показники товарності продукції рослинництва. Зробити висновок.

12.25. За господарством маємо такі дані за два роки про продукцію тваринництва та площу сільськогосподарських угідь:

Таблиця 12.18

Група тварин Середньорічне поголів’я, голів       Середній вихід

продукції на одну

голову, грн

 

            базовий рік    звітний рік     базовий рік    звітний рік

Корови           1412    1678    1070    1120

Молодняк ВРХ          3820    3910    462      468

Свині  710      790      510      570

Площа сільськогосподарських угідь у базисному році становила 3194 га, а у звітному – 3048 га. Визначити: 1) рівні виходу валової продукції тваринництва на 100 га сільськогоспо-дарських угідь у базисному та звітному роках; 2) за допомогою індексного методу – відносну і абсолютну зміну виходу валової продукції. Зробити висновки.

12.26. За господарством маємо такі дані за два роки про продукцію тваринництва та площу сільськогосподарських угідь:

Таблиця 12.19

Група тварин Середньорічне поголів’я, голів       Середній вихід

продукції на одну

голову, грн

 

            базовий рік    звітний рік     базовий рік    звітний рік

Корови           1436    1682    1080    1130

Молодняк ВРХ          3860    3980    474      482

Свині  730      810      520      590

Площа сільськогосподарських угідь у базисному році становила 3198 га, а у звітному – 3062 га. Визначити: 1) рівні

виходу валової продукції тваринництва на 100 га сільськогоспо-дарських угідь у базисному та звітному роках; 2) за допомогою індексного методу – відносну і абсолютну зміну виходу валової продукції. Зробити висновки.

12.27. Обсяг виробництва будівельної організації за два роки характеризується такими даними, тис.грн:

Таблиця 12.20

Види робіт     Базисний рік  Звітний рік

1. Будівельні роботи 2600    3920

2. Монтаж будівельних конструкцій і устаткування         470      390

3. Геологорозвідувальні, бурові та прое-ктні роботи       24        22

4. Незавершене будівництво:

-          на початок року

-          на кінець року           110 85 75 95

5. Капітальний ремонт будівель і споруд  370      460

6. Встановлено устаткування          490      950

Визначити: 1) валову продукцію будівництва; 2) готову продукцію будівництва; 3) обсяг будівельних і монтажних робіт; 4) обсяг виконання капітальних вкладень; 5) індекси обсягу валової, готової продукції, капітальних вкладень. Зробити висновки.

12.28. Обсяг виробництва будівельної організації за два роки характеризується такими даними, тис.грн:

Таблиця 12.21

Види робіт     Базисний рік  Звітний рік

1. Будівельні роботи 2700    3940

2. Монтаж будівельних конструкцій і устаткування         480      400

3. Геологорозвідувальні, бурові та прое-ктні роботи       26        23

4. Незавершене будівництво:

-          на початок року

-          на кінець року           115 89 85 95

5. Капітальний ремонт будівель і споруд  375      470

6. Встановлено устаткування          510      960

Визначити: 1) валову продукцію будівництва; 2) готову продукцію будівництва; 3) обсяг будівельних і монтажних робіт; 4) обсяг виконання капітальних вкладень; 5) індекси обсягу валової, готової продукції, капітальних вкладень. Зробити висновки.

12.29.  Товарообіг торгівельної організації у звітному пе-ріоді становив 48 млн.грн, витрати обігу – 6,4% товарообігу. То-ргівельна організація отримала прибуток на суму 996 тис.грн. Витрати на оплату послуг транспорту і зв’язку – 27% від загаль-ної суми витрат товарообігу. Визначити: 1) валову продукцію торгівлі; 2) частку валової продукції в товарообігу; 3) частку у валовій продукції витрат обігу, прибутку. Зробити висновки.

12.30.  Товарообіг торгівельної організації у звітному пе-ріоді становив 51 млн.грн, витрати обігу – 6,6% товарообігу. То-ргівельна організація отримала прибуток на суму 998 тис.грн. Витрати на оплату послуг транспорту і зв’язку – 28% від загаль-ної суми витрат товарообігу. Визначити: 1) валову продукцію торгівлі; 2) частку валової продукції в товарообігу; 3) частку у валовій продукції витрат обігу, прибутку. Зробити висновки.