Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ Загальні положення теми : Статистика : Бібліотека для студентів

1.3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ Загальні положення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

магниевый скраб beletage

Зведення — другий етап статистичного дослідження. Основні елементи зведення, його види, організація і техніка.

Поняття статистичного групування та його роль у статистич-ному дослідженні. Види статистичних групувань залежно від кі-лькості групувальних ознак і вирішуваних ними завдань. Основні принципи і правила побудови статистичних групувань: вибір групувальних ознак, визначення числа груп, вибір інтервалів групування.

Комбінаційне групування і його роль у статистичному дослі-дженні.

Статистичні таблиці як метод наочного викладення статисти-чних даних. Елементи статистичної таблиці. Види статистичних таблиць і правила їх побудови.

 

Статистичне зведення

 

За глибиною обробки матеріалу

За формою обробки матеріалу

За технікою виконання

 

м м

Просте зведен-

ня — операції з підрахунку зага-льних підсумків по сукупності одиниць спосте-реження

Складне зведен-

ня — комплекс операцій, які вклю-чають групування одиниць спосте-реження, підраху-вання підсумків по кожній групі та по всьому об'єкту і подання результа-тів групування та зведення у вигляді статистичних таб-лиць

Децентралізо-ване зведен-

ня — зведення, при якому роз-робка матеріа-лу провадиться послідовними етапами

Централізоване зведення — зве-дення, при якому весь первинний матеріал потрап-ляє в одну орга-нізацію, де під-лягає обробці з початку до за-кінчення

Механізоване зведення — за-

сіб виконання зведення статис-тичних даних, при якому всі операції здійс-нюються за до-помогою обчис-лювальної техніки

Ручне зве-дення — зве-дення, при якому всі ос-новні операції здійснюються вручну

Малюнок 15. Види статистичних зведень

Статистичне зведення являє со-бою систематизацію та підрахунок статистичних даних, що отримані в результаті статистичного спостере-ження

Статистичне групування являє со-бою розчленовування сукупності суспільних явищ на однорідні типо-ві групи за істотними для них озна-ками

Під класифікацією звичай-но розуміється більш стійке розмежування одиниць спо-стереження, ніж при групу-ванні

 

Типологічне

Аналітичне

Структурне

 

Типологічне групу-вання — групування, у результаті якого ви-діляються соціально-економічні типи

Аналітичне групу-вання — групування, що виявляє взаємо-зв'язки між досліджу-ваними явищами і 'їх-німи ознаками

Структурне групуван-

ня — групування, що виявляє склад, будову однорідної в якісному відношенні статистичної сукупності за визначе-ними ознаками

Малюнок 16. Види статистичного групування

Ряд розподілу — групування, що показує розподіл еле-ментів сукупності за будь-якою однією ознакою

Атрибутивні ряди

Варіаційні ряди

 

Атрибутивний ряд розподілу — ряд, побудований за якісною ознакою.

Варіаційний ряд розподілу — ряд, побудований за кількісною ознакою.

 

Інтервальний

Дискретний

 

Інтервальний ряд розподілу — ряд, який міс-тить розподіл сукупності явищ на групи, об-межені визначеними інтервалами.

Дискретний ряд — ряд, у якому ознака групування не може набувати проміжних значень.

 

Однакові інтервали Неоднакові інтервали

 

Малюнок 17. Види рядів розподілу

Варіаційні ряди розподілу

Дискретний ряд розподілу

Інтервальний ряд розподілу

 

Розподіл робітників за рівнем кваліфікації

Кваліфікаційний розряд       Кількість робітників, чол

1          4

2          7

3          8

4          12

5          20

6          9

Разом  60

 

Розподіл робітників за виробничим стажем

Групи робітників за стажем Кількість робітників

До5     8

5—10  12

10—15            20

15—20            15

20—25            5

Разом  60

 

Малюнок 18. Приклади варіаційних

рядів розподілу

 

Наочне зображення варіаційних рядів

Дискретний ряд розподілу

Інтервальний ряд розподілу

 

кількість робітників, чол f

о сл о сл о сл            

 

                       

 

                                  

 

                                              

 

                                                                                 

 

                                                                                             

 

            12 3 4 5 6 кваліфікаційний розряд  

 

25

§ 20

т ш"

І15

.t ю

Ж

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 стаж, років

 

В полігоні розподілу на осі абсцис відзначають

точки, що відповідають розміру варіанти ознаки.

На осі — частоту повторення ознаки

В гістограмі на осі абсцис відкладаються рівні

відрізки, що відповідають розміру інтервалів

варіаційного ряду. На осі ординат — частоту

повторення ознаки

Малюнок 19. Наочне зображення варіаційних рядів розподілу

 

Виконання групувань за дискретною ознакою

-0

Надані відомості про тарифний розряд робітни-ків. Побудуйте дискретний ряд розподілу робіт-ників за рівнем кваліфікації.

 

Виділимо шість рівнів кваліфікації робітників, по кожному з рівнем кваліфікації підрахуємо кількість робітників. Результати групування оформимо у вигляді таблиці

Рівень кваліфікації (тарифний розряд)        Кількість робітників, чол.

1          1

2          2

3          4

4          6

5          5

6          2

Разом  20

 

ffi

За результатами групування можна

зробити висновок, що найбільш поширеним є четвертий

тарифний розряд робітників

Малюнок 20. Приклад групування за дискретною ознакою

 

Техніка виконання

групувань

за безперервною

ознакою

^^>

Визначення розмаху варіації

де Хтах, Хтіп ■ ознаки.

 

R = Хтах - Хтіп

максимальне і мінімальне значення

 

Визначаємо число груп за формулою Стерджеса

^^>

ДЄК-

и = 1 + 3,322 lg (к), - число досліджуваних одиниць сукупності.

 

Визначаємо розмір інтервалу за формулою

^~£>

I=R/n

Малюнок 21. Техніка виконання групувань за безперервною ознакою

c

Визначення статистичної таблиці

Статистична таблиця — це система статистичних показників, яка зображена особовим способом (табличний метод), при якому загальний зміст і форма відпо-відних показників вказуються в назві граф і строк, а розміри показників вказані цифрами на перехресті відповідних граф і строк

Групування підприємств, які допустили зниження обсягів реалізації, %

іа:

 

в.

Підмет таблиці —

це перелік

явищ або

їхніх груп,

що харак-

теризують-

ся показ-

никами

таблиці

Підприємства,

в яких спостерігається

скорочення обсягів реалізо-ваної продукції

До20

20^0

40—60

60—80

Понад 80

 

Питома вага таких

підприємств у загальній

кількості підприємств,

в яких спостерігається

скорочення обсягів реалізованої продукції            Питома вага таких підприємств у загальній кількості

підприємств, які задіяні

в обстеженні

19,6     9,7

21,6     10,7

5,9       2,9

19,6     7,8

33,3     16,5

Присудок таблиці —

це показ-

ники, що

характери-

зують під-

мет таблиці

d

Малюнок 22. Загальна структура статистичної таблиці

 

Макет статистичної таблиці — специфічна форма сполучен ня і спільного розташування елементів таблиці

 

Внутрішній заголовок          

           

Підсум-ковий рядок

o

Верхні внутрішні заголовки

Окремі клітини таблиці

Окремий рядок таблиці

Окрема графа таблиці

Примітка до таблиці використовується в разі, якщо необхідно пояснити сутність розрахунку, зазначити джерело даних, обумовити специфічний характер окремих показників

Малюнок 23. Схема макета статистичної таблиці

Види статистичних таблиць

 

V

Підмет таблиці являє со-бою пере-лік дослі-джуваних явищ

V

Містять

групуван-

няу

підметі

V

Містять ре-

зультати

групування

з двома або

кількома

ознаками

V

Присудок містить простий

перелік ря-ду ознак

V

Присудок яв-

ляє собою

комбінацію

ознак

V

Характе-ризують сутнісні взаємо-зв'язки між озна-ками

V

Характери-зують ос-новні соці-

ально-економічні типи явищ

V

Характе-

ризують

структуру

цілісного

явища

Малюнок 24. Класифікація статистичних таблиць

}

^^£>

Таблиця повинна бути, по можливості, невеликою за розміром і включати тільки ті дані, котрі необхідні для вивчення даного явища

 

^^>

Загальний заголовок, заголовки підмета і присудка повинні формулюва-тися чітко і коротко

 

Загальні

правила

оформлення

статистичних

таблиць

^^£>

^^>

Якщо число показників присудка велике, їх необхідно пронумерувати. При цьому графи, у яких міститься перелік об'єктів або груп, познача-ються великими літерами алфавіту, а графи з показниками присудка — арабськими цифрами

Якщо немає відомостей про розмір явища, то у відповідній клітині ро-биться— оцінка «немає відомостей» або ставляться (...)■ У випадку не-можливості заповнення якоїсь клітини, через відсутність відповідного явища, робиться прочерк (—)

 

^^>

Показники кожної графи повинні наводитися з однаковим ступенем точ-ності, тобто до 1; 0,1; 0,01 і т. д.

 

^^>

Якщо наведені показники мають різні одиниці виміру, їм виділяють спе-ціальну графу

 

Q.

^^>

Таблиці повинні бути замкнутими, тобто з підсумковими результататми

Малюнок 25. Правила оформлення статистичних таблиць

 

рупувань

 

Є наступні дані про стаж робітників

№ро-

бітни-

ка        Стаж, кі-лькість років, X      № ро-

бітни-

ка        Стаж, кі-лькість років, X

1          1,0       11        12,0

2          6,5       12        10,5

3          9,2       13        9,0

4          4,5       14        5,0

5          6,0       15        10,2

6          2,5       16        5,0

7          2,7       17        5,4

8          16,0     18        7,5

9          14,0     19        8,0

10        11,0     20        8,5

Згрупувати робітників по числу років стажу, утворивши п'ять груп з рівними інтервалами.

1. Визначимо розмах варіації R =Хтах -Хтіп =16-1 = 15

2. Визначимо розмір інтервалу /=Я/и = 15/5 = 3

3 Визначимо отримані групи 1)1-4 2) 4 -7 3) 7-10 4) 10 - 13 5) 13 - 16

 

^>        Техніка виконання г

4. Побудуємо робочу таблицю

Групи робітни-ків за стажем           № робі-тника Стаж, кіль-кість років

1) 1—4           1          1,0

 

            6          2,5

 

            7          2,7

Разом 1 група            3          6,2

2)4—7 2          6,5

 

            4          4,5

 

            5          6,0

 

            14        5,0

 

            16        5,0

 

            17        5,4

Разом 2 група            6          32,4

3)7—10          3          9,2

 

            13        9,0

 

            18        7,5

 

            19        8,0

 

            20        8,5

Разом 3 група            5          42,2

4) 10—13       10        11,0

 

            11        12,0

 

            12        10,5

 

            15        10,2

Разом 4 група            4          43,7

            8          16,0

 

            9          14,0

Разом 5 група            2          30,0

Разом за сукупністю 20        154,5

 

5. За результатами групу-вання побудуємо зведену таблицю

 

S          и                    

I           о                     

н          a                     

            г.                    

с р.

S

с          S

н          о          'S

S

I

S-

л          и          с          vr.

            л м      й          с

О р.

2,1

1) 1—4

5,4

2)4—7

8,4

3)7—10

10,9

4) 10-13

15,0

5) 13— 16

За результатами групування характерним

для сукупності є стаж робочих від 4 до 7 років.

Малюнок 26. Приклад виконання групування