Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ОПИСОВА СТАТИСТИКА 1.1. ПРЕДМЕТ I МЕТОД СТАТИСТИКИ ЯК НАУКИ Загальні положення теми : Статистика : Бібліотека для студентів

ОПИСОВА СТАТИСТИКА 1.1. ПРЕДМЕТ I МЕТОД СТАТИСТИКИ ЯК НАУКИ Загальні положення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Коротка історична довідка про виникнення статистики як науки. Предмет статистики. Характерні риси статистики як самостійної суспільної науки. Основні поняття і категорії статистичної науки: статистична сукупність, одиниця сукупності, статистичні ознаки, їх класифікація і шкали вимірювання, варіація ознак.

Методологічні основи статистики. Діалектичний метод — ос-нова статистичної методології. Закономірність і форми її прояву. Закон великих чисел і його роль у статистиці.

Етапи статистичного дослідження: масове спостереження, зведення і групування статистичних матеріалів, розробка та ана-ліз узагальнюючих статистичних характеристик.

Основні проблеми і завдання статистики на сучасному етапі розвитку суспільства.

Стародавній Китай

2 тис років до н. е. —

обчислення за статтю

та віком

Стародавній Рим

обчислення населення

за майновим станом

громадян

&

Русь — IX—XI століття

Літописи про міські

поселення, церкви,

монастирі

XVII століття — виникнення науки статистика Г. Ахенваль, 1776 рік, ввів термін «статистика»

л,

Друга половина XVII століття

Германська школа держа-во ведення Г. Конринг, Г. Ахенваль, А Шлецер. Описання держав, побуту та прав населення, кліма-ту, фінансів, армії. Слове-сний опис визначення держави

Англійська школа полі-

тичних арифметиків

Д. Граунт, Г. Галлей,

В. Петгі.

Стан і розвиток суспіль-

ства, закономірність йо-

го розвитку, демографія,

фінанси

Перша половина XIX століття

Бельгія, Англія — стати-

стика — математична

школа «соціальна фізи-

ка» А. Кетле, Ф. Гальтон,

К. Пірсон, Р. Фішер. Вивчення законів суспі-льної фізики за допомо-гою кількісних методів

Малюнок 1. Історія виникнення статистики

I. K. Кирилов, В. I. Та-тищев, М. В. Ломо-

носов Економічний стан Ро-сії зі стародавніх ча-сів до XVII століття

К. Ф. Герман «Загальна теорія

статистики», К. I. Арсеньєв,

Д. П. Журавський — систем-

не видання основ теоретичної

бази статистики, метод гру-

пувань, якісний аналіз

О. М. Радищев,

А. I. Герцен,

М. П. Огарьов — еко-

номічна та судова

статистика, середні

виміри

А. I. Чупров, Е. Ю. Янсон,

А. А. Кауфман, П. П. Че-

бишев, A. М. Ляпунов

Вивчення суспільства,

формування статистичних

органів математичного

направлення

XL

1954 рік — утвердження статистики як самостійної науки

Радянська школа статистики: В. I. Хотимський, А. Я. Боярський, Б. С. Ястремський

Комплексне використання економіко-математичних методів, використання комп'ютерноїтехніки

Сучасна школа удосконалення статистичної методології і перехід України на прийняту в міжнарод-ній практиці систему обліку і статистики згідно з вимогами ринкової економіки.

Малюнок 2. Напрямки розвитку російської школи статистики

СТАТИСТИКА

(3.

Суспільна наука, яка має за мету збір, упо-рядкування, аналіз і зі-ставлення числового подання фактів, що ставляться до найріз-номанітніших масових явищ

)

(3.

Ефективне знаряддя, інструмент пізнання, використовуваний у природних і суспільних науках для встановлення тих специфіч-них закономірностей, які діють у конкретних масових явищах, до-сліджуваних даною наукою

d

3

(3

Одна з форм практич-ної діяльності людей, ціль якої — збір, обро-бка й аналіз масових даних про ті або інші явища

Суспільна наука, що вивчає кількісну сторону які-сно певних масових соціально-економічних явищ і процесів, їхню структуру й розподіл, розміщення в просторі, pyx у часі, виявляючи діючі кількісні за-лежності, тенденції й закономірності, причому в конкретних умовах місця й часу

Малюнок 3. Визначення статистики як науки

1. Досліджує не окремі факти, а масові соціально-економічні явища й про-цеси, що виступають як безлічі окремих фактів, що володіють як індивіду-альними, так і загальними ознаками

 

2. Вивчає насамперед кількісну сторону суспільних явищ і процесів у кон-кретних умовах місця й часу

3. Характеризує структуру суспільних явищ

 

4. Зміни в просторі виявляються за допомогою аналізу структури суспіль-ного явища, а зміни рівня й структури явища досліджуються в часі, тобто в динаміці

 

5. Виявляє взаємозв'язки суспільного життя

 

Мапюнок 4. Основні властивості статистики

Загальна теорія статистики

Соціальна статистика

Економічна статистика

 

Галузь статистичної науки, що розглядає загальні ка-тегорії, поняття, принципи і методи

Вивчає показники здійснення соціальних процесів і явищ, зокрема соціально-демо-графічні процеси, рівень життя народу і його динаміку, освітній і культурний рівень, охо-рону здоров'я, і , нарешті, коло явищ, імено-ване «моральною» статистикою

Вивчає кількісні процеси розши-реного виробництва в цілому, йо-го базис — виробництво ВНП, склад і поновлення ресурсів, ефе-ктивність виробництва

 

J3.

J3-

 

                                                                                                                                                                                           

            «                                                                                                                                           j S                              

            03                                                                                          н                                             ° 8                              

            й о                  a!                     °І и                  a! :д                 Й о                  й >>                ■3 S4              a!           

            И ft                  И                     И Я                 S-&                 и о                  и к                  

                        И .-ч   

            К о                                         gfe                  

                        К 03                К ft                  й 3                  К ч     

            н ч                 

                       

                        н S                  н о                  н о                 

                                  

            о т                  

                        о н                  о ft                   о ц                  <-> к               S £

£ ° н о             о -й    

            н §                  К 03                К й                  н 2                  К о                                        

                        s fc      

           

                        н о                  н ч                 

                        Н К                                        

                        (н ft    

            ВЙ                  a! О                 sfr                    а s                   В 3                 

                       

                        a! р     

            Oft X               О                     о                      О Ч                 ^ft                   

                       

                        О        

                                                                                                                                                         О «                             

                                                                                              і                                                                                             

Малюнок 5. Склад статистики як науки

ffi

Методи статистичної науки

 

Стадія статистичного дослідження

Специфічний метод стадії статистичного дослідження

 

Зведення первинного

статистичного

матеріалу

Статистичне спостереження

Метод масового статистичного дослідження, що забез-печує загальність, повноту і репрезентативність отри-маної інформації

Метод статистичних групувань, який полягає у система-тизації, опрацюванні первинних даних, приведені у ви-значений порядок, поділ інформації за ознаками похо-дження

 

Узагальнення

і аналіз зведеного

матеріалу

Різноманітні методи, які передбачають розрахунок уза-гальнюючих показників, дисперсійний аналіз, аналіз динаміки явищ, взаємопов'язаних індексів, паралельних рядів, аналіз кореляції і регресії

Малюнок 6. Методи статистичної науки

Національна рада з статистики при Президенті України

 

            Директор                   Колегія Держкомстату України

           

                       

 

Перший заступ-ник директора

Обласні учбові центри

(27 од)

X

Науково-

методологічна рада

Держкомстату

Управління статистичною методо-логією та плануванням

Управління зведенням інформації і регіональної статистики

Управління національних розра-хунків

Управління статистики зарубіжних країн та міжнародної співдруж-ності

Науково-дослідницький інститут ста-тистики

Інститут підготовки спеціалістів ста-тистики та ринку

Журнал «Статистика України»

Заступник директора

Управління

статистики

промисловості

Управління статистики ос-новнихфондів і будівництва

Управління

статистики

торгівлі

Управління

статистики

послуг, транс-

порту ізв'язку

 

Заступник директора           Заступник директора                       Заступник директора          

                                  

Управління

статистики с/г

і навколиш-    Управління статистики населення            Фінансово-економічне управління

середовища                                      

 

            Управління статистики умов життя населення              

           

           

           

            Управління справами         

Управління статистики цін

           

           

           

 

           

           

                       

                                  

           

Управління

статистики

фінансів          Управління

статистики

праці               Управління

інформати-

зації    

                                  

Головний центр обробки і розпо-всюдження стат. інформації Держ-комстату України

Держкомстат АРК, обласні, Київське і Севастопольське міські управління статистики

відділення

Районні, міські статистики

 

Малюнок 7. Система Дер:

комітету статистики України