Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ФОРМ ЗВІТНОСТІ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ : Статистика : Бібліотека для студентів

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ФОРМ ЗВІТНОСТІ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

магниевый скраб beletage

 

№ п/п  Наймену-вання форми         № форми        Нормативний документ       Хто подає      Термін подання            Структура та зміст форми

1. Тільки річна звітність

1          Звіт про рух

грошових

коштів 3          П(С)БО 4, наказ Мінфіну від 31.03.99 р.

№87    Усі підприємства      He пізніше

25 лютого

наступного за

звітним року  Надходження та витрата грошових коштів за результатом діяльності підприємства у звітному періоді:

1.         Чистий рух грошових коштів від опера-

ційної діяльності.

2.         Чистий рух коштів від інвестиційної

діяльності

3.         Чистий рух коштів від фінансової діяль-

ності

2          Звіт про власний капітал     4          П(С)БО 5, наказ Мінфіну від 31.03.99 р.

№87    Усі підприємства      He пізніше

25 лютого

наступного за

звітним року  Зміни у складі власного капіталу підпри-ємства протягом звітного періоду

3          Додатки до річної фі-нансової звітності                 Наказ Мінфіну від 29.11.2000 р.

№302  Усі підприємства      He пізніше

25 лютого

наступного за

звітним року  Сукупність показників та роз'яснень, які забезпечують деталізацію статей фінансо-вих звітів, а також інша інформація, роз-криття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами)

4          Звіт про основні показники діяльності підпри-ємства    1 — під-

приємни-

цтво    Наказ Держ-комстату від 28.07.2003 р.

№237  Суб'єкти підприємни-

цької діяльності        

підприємства незале-жно від виду економі-чної діяльності та форми власності         He пізніше

20 лютого

наступного за

звітним року  1.         Демографія підприємств.

2.         Розподіл обсягу виробленої, реалізова-

ної продукції (робіт, послуг), чисельності

робітників, витрат по виробленій та реалі-

зованій продукції (роботах, послугах) за

ввдами економічної діяльності

3.         Окремі види витрат на виробництво

продукції (робіт, послуг).

4.         Запаси.

5.         Чисельність робітників та оплата їх праці.

 

                                                                       6.         Валові капітальні інвестиції звітного

року.

7.         Витрати підприємства на інновацію та

інформатизацію.

8.         Основні показники по місцевих одини-

цях за звітний рік

5          Звіт про основні показники діяльності підпри-ємства    1 — під-приємни-

цтво

(скороче-

на)       Наказ Держ-комстату від 28.07.2003 р.

№237  Суб'єкти підприємни-

цької діяльності        

підприємства незале-жно від виду економі-чної діяльності та форми власності         Теж     1.         Демографія підприємств

2.         Розподіл обсягу виробленої, реалізованої

продукції (робіт, послуг) за ввдами еконо-

мічної діяльності, витрат за вироблену та

реалізовану продукцію (роботи, послуги)

3.         Операції з давальницькою сировиною

4.         Чисельність робітників і оплата їх праці

5.         Валові капітальні інвестиції звітного року

6.         Витрати підприємства на інновацію та

інформатизацію

6          Звіт про

виробницт-

во промис-

лової про-

дукції   1 П — НПП    Наказ Держ-комстату від 21.07.2003 р.

№227  Суб'єкти господарю-вання, які займаються ввдами діяльності за секціями «С», «D», «Е» КВЕД      He пізніше 8 лютого       Звіт про фактичне виробництво видів про-мислової продукції за звітний рік за номе-нклатурою продукції промисловості, яка затверджена наказом Держкомстату від 30.08.2002 р. № 320

7          Звіт про

виробницт-

во промис-

лової про-

дукції   1 П —

НПП

(скороче-

на, річна)        Наказ Держ-комстату від 21.07.2003 р.

№227  Суб'єкти господарю-вання, які займаються ввдами діяльності за секціями «С», «D», «Е» КВЕД      He пізніше 18 лютого     Звіт про фактичне виробництво видів про-мислової продукції за звітний рік за номе-нклатурою продукції промисловості, яка затверджена наказом Держкомстату від 30.08.2002 р. № 320

8          Звіт про

інвестиції

до основно-

го капіталу     1 — інве-стиції          Наказ Держ-комстату від 03.12..2003р.

№431  Підприємства, органі-зації, установи та інші юрвдичні особи всіх форм власності     He пізніше

20 лютого

після звітного

року    1.         Інвестиції до основного капіталу за

ввдами робіт і витрат.

2.         Інвестиції до основного капіталу на

охорону навколишнього природного сере-

довища і раціональне використання при-

родних ресурсів

3.         Інвестиції до основного капіталу за

ввдами будинків і споруд.

4.         Відтворена структура інвестицій до

основного капіталу за ввдами економічної

діяльності.

Продовження табл. 2

 

№ п/п  Наймену-вання форми         № форми        Нормативний документ       Хто подає      Термін подання            Структура та зміст форми

9          Звіт про наявність та рух основ-них засобів, амортизації (знос)            11—ОЗ           Наказ Держ-комстату від 28.07.2003 р.

№235  Підприємства всіх форм власності та видів діяльності    До 20 лютого 1.         Наявність та рух основних засобів

2.         Склад основних засобів підприємства

10        Звіт про

наявність

обчислюва-

льної

техніки           2 — інф.         Наказ Держ-

комстату від

26.05.2004 р.

№341  Юридичні особи та їх відособлені підрозділи всіх форм власності і видів діяльності, які мають на балансі об-числювальну техніку      He пізніше 15 лютого           Дані про наявність обчислювальної техні-ки заповнюються згідно з технічними пас-портами до ЕВМ, а також документів пер-винного бухгалтерського обліку і карток обліку основних засобів

11        Звіт про умови праці,

пільги і компенсації за

працюз

шкідливими

умовами праці           1— ПВ

(умови праці) Наказ Держ-комстату від 14.08.2002 р.

№307  Підприємства (органі-зації) сільського госпо-дарства, промисловос-ті, будівництва, транс-порту і зв'язку, визна-чені за переліком орга-нів державної статис-тики          He пізніше 31 січня   1.         Стан умов праці.

2.         Пільги і компенсації за роботу з шкідли-

вими умовами праці і за особливий харак-

тер праці

12        Звіт про

чисельність

робітників, їх

якісний склад

і професійну

освіту  6 — ПВ          Наказ Держ-комстату від 21.07.2003 р.

№224  Підприємства, устано-ви, організації, їх відо-соблені структурні підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики        He пізніше 31 січня   1.         Чисельність робітників за якісним скла-

дом на 31 січня звітного року.

2.         Підготовка кадрів за звітний рік.

3.         Шдвищення кваліфікації за звітний рік

4.         Витрати на первинну підготовку та під-

вищення кваліфікації кадрів за звітний рік

13        Звіт про

обсяги

реалізова-

них послуг     1 — по-

слуги   Наказ Держ-комстату від 18.07.2003 р.

№221  Юридичні особи та їх підрозділи всіх форм власності і видів дія-льності, для яких на-дання послуг є основ-ним видом діяльності           На 30-й день

після звітного

періоду           1.         Реалізація послуг

2.         Чисельність робітників і фонд оплати

праці за звітний рік

3.         Здавдання під найом (в оренду) власних

приміщень виробничого призначення.

 

                                                                       4. Інформація про ввди послуг, реалізацію яких здійснювало підприємство, самостій-ний структурний підрозділ

14        Звіт про

роботу

автотранс-

порту  2 — тр            Наказ Держ-комстату від 18.06.2004 р.

№389  Юридичні особи та їх відособлені підрозділи всіх форм власності і видів діяльності, які експлуатують автомо-більний транспорт (власний або орендо-ваний)           30 січня          1.         Рух та використання рухливого складу.

1.1. Групування пасажирських перевезень

автобусами за напрямами сполучення.

2.         Витрати палива на експлуатацію авто-

мобілів

15        Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торговлі            1 — опт          Наказ Держ-

комстату від

14.10.2004 р.

№560  Підприємства і органі-зації оптової торгівлі          26 січня          1.         Основні показники.

2.         Продаж та запаси товарів.

3.         Інформація про склади.

4.         Фактичні обсяги оптового товарообігу за

1, 2, 3 та 4-й квартали звітного року

16        Звіт про

травматизм

на вироб-

ництві 7 — тнв          Наказ Держ-

комстату від

14.08.2002 р.

№309              25 січня          1.         Постраждалі особи та нещасні випадки

на виробництві.

2.         Окремі матеріальні наслідки нещасних

випадків на виробництві і витрати на захо-

ди з охорони праці.

3.         Розподіл чисельності постраждалих від

нещасних випадків, пов'язаних з виробни-

цтвом, з основними ввдами подій і причи-

нами нещасних випадків

2. Звітнкть, яка подається щоквартально, за півроку і в цілому за рік

1          Баланс            1          П (С)БО 2, наказ Мінфіну від 31.03.99 р.

№87    Всі підприємства      He пізніше

25 числа, що

настає за звіт-

ним кварталом          Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на визначену дату його активи, зобов'язання та власний капітал

2          Звіт про фінансові результати         2          П (С)БО 2, наказ Мінфіну від 31.03.99 р.

№87    Всі підприємства      He пізніше

25 числа, що

настає за звіт-

ним кварталом          Звіт про доходи, витрати і фінансові ре-зультати діяльності підприємства

Продовження табл. 2

 

№ п/п  Наймену-вання форми         № форми        Нормативний документ       Хто подає      Термін подання            Структура та зміст форми

3          Звіт про капітальні інвестиції          2 — інв.          Наказ Держ-

комстату від

03.11.2003 р.

№369  Підприємства, органі-зації, установи та інші юридичні особи всіх форм власності     За 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців не пізніше 25 числа після звітного пері-оду, зарік — не пізніше 20 лютого          1.            Капітальні інвестиції

2.         Інвестиції до основного капіталу за

ввдами основних засобів

3.         Капітальні інвестиції за джерелами інве-

стування

4.         Інвестиції до основного капіталу за

ввдами економічної діяльності

4          Звіт про продаж та запаси то-

варів у торговель-ній мережі

і мережі ресторанно-

го госпо-

дарства           3 — торг.       Наказ Держ-

комстату від

03.07.2003 р.

№202  Підприємства роздрі-бної торгівлі та ресто-ранного господарства       Квартальна — на 10-й день

після звітного періоду, річ-

на — 1 лютого          1.         Обіг торговельної мережі

2.         Товарообіг ресторанного господарства

3.         Продаж і запаси товарів

4.         Продаж і запаси товарів тривалого вико-

ристання

3. Звітнкть за півроку

1          Звіт про основні показники діяльності малих під-приємств       1 — під-

приємни-

цтво

(малі)  Наказ Держ-комстату від 04.10.2004 р.

№539  Суб'єкти підприємни-цької діяльності — малі підприємства незалежно від виду економічної діяльності і форми власності       He пізніше 25 липня 1.         Загальні відомості

2.         Чисельність робітників і оплата їх праці

3.         Основні показники економічної діяльно-

сті підприємства

4.         Перспектива підприємства

2          Звіт про

витрати

палива,

теплоенер-

гії і елект-

роенергії         11 — ер.         Наказ Держ-комстату від 10.09.2003 р.

№293  Підприємства незале-жно від форми власно-сті, ввдами діяльності. джерел енергопоста-чання, які не мають виробництва і           На 10-й день

після звітного

періоду           Складається накопичувальним підсумком. Вказується кількість і цільове призначення використаної енергії

 

                                               витрачають паливо і енергію на комуналь-но-побутові потреби,

або тільки на опалення і освітлення виробни-

чих, адміністративних і інших приміщень            

4. Звітнкть, яка надається за півроку і за рік

1          Звіт про залишки і

витрати матеріалів    3 — мтп         Наказ Держ-

комстату від

14.10.2004 р.

№560  Підприємства — юри-дичні особи та їх відо-

соблені підрозділи

незалежно від виду

економічної діяльності

і форми власності      На 10-й день

після звітного

періоду           Звіт складається згідно з прибутково — ввдатковими документами (прибуткові та ввдаткові ордери, акти про приймання матеріалів, вимоги цехів, накладні на вну-трішнє переміщення і відпуск на сторону сировини та матеріалів, картки складсько-го обліку сировини та матеріалів)

5. Квартальна звітність

1          Звіт про

виробницт-

во промис-

лової про-

дукції   1П —

нпп

(кварта-льна) Наказ Держ-

комстату від

02.08.2004 р.

№464  Суб'єкти господарю-

вання, які займаються

ввдами діяльності, що

класифікуються за

секціями «С», «D», «Е» КВЕД (незалежно від

основного ввду діяльно-сті і форми власності)     He пізніше

10 числа після

звітного

періоду           Звіт про фактичне виробництво

2          Звіт про

виконання

підрядних

робіт   1—кб-квартальна     Наказ Держ-комстату від 29.08.2003 р.

№278  Будівельні підприємс-

тва всіх форм

власності        He пізніше 3-

го числа після

звітного пері-

оду      1.         Обсяг підрядних робіт

2.         Чисельність відпрацьованих людино-

годин і обсяг підрядних робіт та надхо-

дження замовлень

3          Звіт по праці  1— ПВ           Наказ Держ-комстату від 11.08.2004 р.

№472  Підприємства, органі-

зації, установи за пе-

реліком органів дер-

жавної статистики    He пізніше 7-

числа після

звітного пері-

оду      1.         Склад фонду оплати праці та інші ви-

плати (згідно з Інструкцією зі статистики

заробітної плати, затвердженої наказом

Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5)

2.         Чисельність і фонд оплати праці окре-

мих категорій робітників

3.         Розподіл робітників за розміром заробі-

тної плати

Закінчення табл. 2

 

№ п/п  Наймену-вання форми         № форми        Нормативний документ       Хто подає      Термін подання            Структура та зміст форми

4          Звіт про

викорис-

тання робо-

чого часу        3 — ПВ          Наказ Держ-комстату від 21.07.2003 р.

№224  Підприємства, органі-

зації, установи за пе-

реліком органів дер-

жавної статистики    He пізніше

7-го числа

після звітного

періоду           1.         Використання робочого часу

2.         Рух робочої сили

3.         Інформація про укладення колективних

угод

5          Звіт про

викорис-

тання робо-

чого часу        3 — ПВ (зведена)      Наказ Держ-

комстату від

04.01.2000 р.

№1      Підприємства, органі-

зації, установи всіх

форм власності і гос-

подарювання He пізніше

7-го числа

після звітного

періоду           1.         Використання робочого часу

2.         Рух робочої сили

3.         Інформація про укладення колективних

угод

6          Звіт про основні показники діяльності підпри-ємства    1 — під-

приємни-

цтво    Наказ Держ-комстату від 28.07.2003 р.

№237  Суб'єкти підприємни-

цької діяльності        

підприємства незале-

жно від виду економі-

чної діяльності і фор-

ми власності  За 1,2, 3-й квартали — не пізніше 25-го

числа після звітного пері-оду, за 4 квар-тал — не пізні-ше 20 лютого  Звіт складається на дискретній основі, тобто окремо за 1, 2, 3 і 4-й квартали, за підсумками фактичної діяльності підпри-ємства у звітному періоді

7          Звіт про продаж і запаси то-варів (про-дукції) в оптовій торгівлі          1 —опт           Наказ Держ-

комстату від

14.10.2004 р.

№560  Підприємства і органі-зації оптової торгівлі          На 16-й день

після звітного

періоду           1.         Основні показники

2.         Продаж і запаси товарів

Звіт складається за 1, 2, 3-й квартали окремо

6. Місячна звітнкть

1          Звіт про фінансові результати та дебіторську і кредиторську заборговано-сті  1—Б    Наказ Держ-комстату від 31.07.2000 р.

№258  Підприємства і органі-зації всіх видів еконо-

мічної діяльності і форм власності (окрім бюджетних установ)  20-го числа

після звітного

періоду           1.         Фінансові результати (заповнюються за

перший і другий місяці кожного кварталу і

за рік наростаючим підсумком з початку

року)

2.         Дебіторська і кредиторська заборгова-

ність (заповнюється щомісячно)

 

2          Звіт no праці  1— ПВ           Наказ Держ-комстату від 11.08.2004 р.

№472  Підприємства, органі-

зації, установи за пе-

реліком органів дер-

жавної статистики    He пізніше

7-го числа

після звітного

періоду           1.         Чисельність робітників і фонд оплати

праці (згідно з Інструкцією зі статистики

заробітної плати, затвердженої наказом

Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5)

2.         Заборгованість перед робітниками з

заробітної плати і допомога з соціального

страхування

3          Терміновий

звіт про виробницт-во промис-лової про-дукції (ро-біт, послуг)          1—П

(терміно-вий)            Наказ Держ-комстату від 21.07.2003 р.

№227  Суб'єкти господарю-

вання, які займаються

видами діяльності, що

класифікуються за

секціями «С», «D»,

«Е» КВЕД (незалежно

від основного ввду

діяльності і форми

власності)      He пізніше

4-го числа

після звітного

періоду           1.         Економічні показники

2.         Виробництво видів продукції

4          Звіт про

виконання

підрядних

робіт   1—кб — місячний    Наказ Держ-комстату від 29.08.2003 р.

№278  Будівельні

підприємства

всіх форм

власності        He пізніше

3-го числа

після звітного

періоду           1.         Обсяг підрядних робіт

2.         Чисельність відпрацьованих людино —

годин і обсяг підрядних робіт та надхо-

дження замовлень

5          Звіт про

обсяги

реалізова-

них послуг     1 —

послуги          Наказ Держ-комстату від 18.07.2003 р.

№221  Підприємства незалеж-но від форми господа-

рювання, для яких

надання послуг є основ-

ним видом діяльності           На 7-й день

після звітного

періоду           1.         Реалізація послуг

2.         Чисельність робітників за звітний місяць

6          Звіт про товарообіг   1 — торг        Наказ Держ-

комстату від

03.07.2003 р.

№202  Шдприємства роздрі-

бної торгівлі і ресто-

ранного господарства

незалежно від

форм власності

і господарювання     2-го числа

після звітного

періоду           При заповненні звіту необхідно керуватися Інструкцією про облік роздрібного товаро-обігу і товарних запасів, затвердженою наказом Держкомстату від 28.12.1996 р.

№389

7          Звіт про

обсяг опто-

вого това-

рообігу            1 —опт           Наказ Держ-комстату від 10.09.2003 р.

№293  Підприємства і органі-зації оптової торгівлі          На 5-й день

після звітного

періоду           Загальна сума оптового товарообігу. Скла-дається за кожен місяць окремо

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА АКІМОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА ДУБИНСЬКА

СТАТИСТИКА

в малюнках та схемах

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редкації

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 25.05.2007. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 10,5.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006