Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
                ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХЗАНЯТЬ : Статистика : Бібліотека для студентів

                ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХЗАНЯТЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

магниевый скраб beletage

                       

Розділ 1. Описова статистика

Тема 1.3. Зведення та групування

Практичне заняття 1. Статистичне групування, його поняття та побудова макетів статистичних таблиць. Розрахунок статисти-чних показників.

1.         Поняття зведення і групування статистичних матеріалів.

2.         Побудувати дискретний та інтервальний варіаційний ряди розподілу.

3.         Здійснити групування первинного ряду розподілу, утвори-вши групи з однаковими інтервалами. Результати групувань по-дати у вигляді статистичних таблиць та проаналізувати.

4.         Побудувати макети таблиць. Сформулювати принципи за-повнення таблиць.

Тема 1.4. Статистичні показники

1.         Здійснити класифікацію статистичних показників.

2.         Розрахувати показники планового завдання, виконання пла-ну та показники динаміки.

3.         Визначити показники структури та координації.

4.         Визначити відносні величини порівняння та інтенсивності.

5.         Розрахувати умовні показники.

Розділ 2. Аналітична статистика

Тема 2.1. Середні величини

Практичне заняття 2 Сутність, види та використання середніх величин. Основні кількісні характеристики показників центра розподілу

1.         Розрахувати середню арифметийну просту та зважену.

2.         Розрахувати середню гармонійну просту та зважену.

3.         Сформулювати властивості середньої арифметичної.

4.         Визначити середню арифметичну в інтервальному ряду роз-поділу.

Тема 2.2. Статистичний аналіз рядів розподілу

1.         Поняття варіації та її вивчення у статистичних розподілах.

2.         Показники центра розподілу: моду та медіану, їх розраху-нок у дискретному та інтервальному рядах розподілу.

3.         Визначити розмах варіації та середнє лінійне відхилення.

4.         Визначити дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

Тема 2.3. Ряди динаміки

Практичне заняття 3. Статистичне вивчення динаміки соціа-льно-економічних явищ.

1.         Визначити види динамічних рядів, пояснити їх особливості.

2.         У різних рядах динаміки визначити базові і ланцюгові хара-ктеристики динаміки; абсолютні прирости та темпи приросту, пояснити взаємозв’язок базових і ланцюгових характеристик ди-наміки.

3.         Обчислити базові та ланцюгові коефіцієнти росту та темпи росту, а також абсолютні значення 1% приросту.

4.         Визначити середні рівні ряду динаміки.

Тема 2.4. Індекси

Практичне заняття 4. Поняття, види та побудова статистичних індексів.

1.         Визначити, які з наведених індексів є загальними, а які ін-дивідуальними.

2.         Визначити індивідуальні індекси цін, обсягу проданих товарів та товарообігу, загальні індекси цін і товарообігу, ко-ристуючись взаємозв’язком, обчислити загальний індекс това-рообігу.

3.         Визначити: індивідуальні індекси фізичного обсягу виробни-цтва, собівартості та витрат на виробництво, перевірити взаємо-зв’язок між цими індексами; загальні індекси обсягу виробництва, собівартості та витрат на виробництво; економію (перевитрати) коштів на виробництво продукції у поточному періоді порівняно з минулим за рахунок змін собівартості та фізичного обсягу.

4.         Розрахувати середній арифметичний та гармонійний індекси.

5.         Визначити індекс змінного та фіксованого складу.

6.         Визначити індекс структурних зрушень.

7.         Визначити ланцюгові та базові індекси. Перевірити їх зв’язок.

Тема 2.5. Вибіркове спостереження

Практичне заняття 5. Сутність та види вибіркового спостере-ження. Розрахунок помилки вибірки.

1.         Визначити середнє значення та граничну помилку вибірки для середньоїз імовірністю 0,954, 0,997.

2.         Визначити частку та помилку для частки з імовірністю 0,954.

3.         Визначити мінімально достатній обсяг вибірки, при якому помилка з імовірністю 0,997 не перевищить величини ознаки.

Тема 2.6. Статистичні методи вивчення взаємозв'язків

Практичне заняття 6. Вивчення взаємозв’язків соціально-економічних явищ. Обчислення параметрів лінійного рівняння регресії.

1.         Визначити, які з наведених залежностей соціально-еконо-мічних явищ є функціональними, а які стохастичними.

2.         Визначити, яка з наведених корельованих пар ознак є фак-торною, а яка — результативною.

3.         Обчислити міжгрупову, с’редню з групових та загальну ди-сперсії, показати їхній взаємозвязок.

4.         За допомогою кореляційного відношення оцінити тісноту зв’язку між ознаками.

1.         Обчислити параметри функції, пояснити їх економічний

зміст. За допомогою коефіцієнта детермінації оцінити тісноту

зв’язку між показниками.

2.         Обчислити параметри лінійного рівняння регресії.

3.         Побудувати кореляційне поле та емпіричну лінію регресії.

=