Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ Загальні положення теми : Статистика : Бібліотека для студентів

1.4. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ Загальні положення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Суть та значення статистичних показників. Класифікація по-казників. Об'ємні та якісні показники. Індивідуальні і загальні показники. Абсолютні статистичні величини та одиниці їх вимі-ру. Натуральні, трудові, вартісні показники. Обмеження і напря-мки їх застосування.

Відносні статистичні величини, їх класифікація. Відносні ве-личини динаміки, виконання плану, величини планового завдан-ня, структури, координації, наочності, інтенсивності. Галузь ви-користання відносних величин.

Статистичні показники

Статистичний показник являє собою цифрове вираження того або ін-шого суспільного явища.

 

Абсолютними статистичними

розмірами називають показни-ки, що виражають розміри кон-кретних суспільних явищ в одиницях виміру, площі, об'є-му, сили, вартості.

Відносні розміри являють со-бою результат співвідношення статистичних чисел один з одним.

Середній розмір — це уза-

гальнююча характеристика

досліджуваної            ознаки

у сукупності

Малюнок 27. Види статистичних показників

Абсолютні статистичні розміри

 

Умовно-натуральні

Натуральні

Вартісні

 

1

I

I

I

 

OS

 

' „ • >               ґ,г Л                Ґ ,г ^               Вартісні вимірники

Натуральні                 Умовно-натуральні              У трудових               

 

одиниці виміру                     вимірники                 вимірниках                дозволяють розробляти

застосовують, коли              застосовуються,                    розробляються                      показники, що

одиниця виміру                    якщо якиись продукт                        показники, що                       характеризують вартість

відповідає                  має декілька               характеризують                     виробленої або

споживчим                різновидів, a              вартість виробленої              реалізованоі продукціі

властивостям                        потрібно визначити             або реалізованої                    (гривна, долар)

продукту (кілограм,              загальнии підсумок              продукціі                   

метр, тонна, літр,                  виробництва (умовні                       (людино-години,                 

унція, штуки)             тонни, літри, кілограми)                  людино-дні)             

J                      ^ J                   ^ J                   ^

Малюнок 28. Основні види абсолютних розмірів

Застосування умовно-натуральних розмірів

 

Планом підприємства було передбачено випуск 1000 пачок дитячого харчування вагою 0,5 кг Фактично бул вироблено     3

Вид продукції            Вага, кг           Кількість, шт.

Харчування для дітей від народження до 6 міс.   0,25     600     

 

від 6 міс. до 1 року    0,5       400     

 

від 1 року до 2 років  1,0       200     

 

Розрахувати відсоток виконання договірних зобов'язань          

^си

Розрахуємо коефіцієнти перерахування фактично вироблених видів продукції до однієї ваги 0,5 кг, як було передбачено планом 1-й вид 0,25/0,5 = 0,5 2-й вид 0,5/0,5 = 1,0 3-й вид 1,0/0,5 = 2,0

Фактичний випуск у перерахунку на 0,5 кг пачки складає 600 • 0,5 + 400 • 1,0 + 200 • 2,0 = 1100 умовних пачок

Відсоток виконання договірних зобов'язань = фактичний випуск / план виробництва = 1100 / 1000 = 1,1 (110%) Договорні зобов'язання перевиконані на 10%

Малюнок 29. Розрахунок умовно-натуральних розмірів

Відносні розміри

 

Коефіцієнт являє собою абстрактне число, що показує, у скільки разів порівнюваний розмір більший від базисного, або яку час-тину від неї складає, якщо розмір коефіцієн-та менший від одиниці

 

a

Залежності

від бази порівняння

Відсоток застосовують у тих випадках, коли базисний розмір приймається за 100%. Утворюється шляхом помноження коефіціє-нтів на 100

Відносний розмір виражається в проміле в тих випадках, коли базисний розмір прийма-ється за 1000 /Мапюнок 30. Види відносних розмірів

 

3 минулим

перюдом

>          1                      >          і

Відносні                     Відносні

розміри                      розміри

динаміки                    планового завдання

3

планом

Відносні

розміри

виконання

плану

Частини і цілого, частин між собою

Відносні розміри структури і координації

У просторі

Відносні

розміри

наочності

Відносні

розміри

інтенсивності

Малюнок 31. Класифікація відносних показників

o

Відносні розміри динаміки

Відносний розмір пла-нового завдання

Відносний розмір виконання плану

Відносний розмір координації

Відносний розмір структури

Відносний розмір інтенсжності

 

ланцюгові

Відносна величина динаміки характеризує напрямок та інтенсивність зміни явища у часі, розраховується співвідношенням значень показника за два періоди чи моменти часу.

базисні

Відносна величина планового завдання характеризує зміну планового завдан-ня у порівнянні з минулим періодом.

Відносна величина виконання плану розраховується як відношення значень двох показників — досягнутого на певний момент часу або за певний період ча-су до встановленого планом на той самий час.

Відносна величина координації— це співвідношення між окремими складо-вими сукупності.

Відносна величина структури характеризує склад, структуру сукупності за ті-єю чи іншою ознакою, обчислюється відношенням розміру складової частини до загального підсумку.

Відносна величина інтенсивності характеризує ступінь поширення явища у певному середовищі.

Малюнок 32. Визначення основних видів відносних показників

ВИЗНАЧИМО:

Відносні розміри згідно з прийнятими позначеннями:

 

У0 — фактичний рівень показника в базисному періоді;

Відносний рівень динаміки може бути отриманий таким чином

Уі/Уо-

 

Упл — планований рівень показника на звітний період;

Відносний рівень планового завдання = Упл / У0.

 

Уі — фактичний рівень показника у звітному періоді

Відносний розмір виконання плану = У11 Уп

Взаємозв'язок між показниками

Відносний рівень динаміки = Відносний рівень планового завдання х

х Відносний розмір виконання плану

Малюнок 33. Розрахунок показників динаміки, виконання плану та планового завдання

 

Розрахунок показників динаміки, планового завдання та виконання плану

 

Необхідно провести аналіз господарської діяльності підприємства. Для цього треба розрахувати відносні розміри, які характеризують планове за-вдання, виконання плану та динаміку реалізованої продукції по об'єднанню в цілому:

фактично (тис. грн), У]

8720

7700

Номер підпри-ємства

Фактично за

1 квартал,

тис. грн, Уо

8500

7540

2 квартал

за планом (тис. грн), Уп.

8650

7650

1 Відносний показник планового за-вдання

Планове завдання порівняно з мину-лим періодом виросло на 2,7%

 

9900

5900

10 400

6000

10 670

Разом

32 700

31840

33

2. Відносний показник виконання плану

JL = 33040      Ю1%

у 32 700 План по об'єднанню в цілому перевиконано на 1%

3 Відносний показник динаміки

А = 13040 =1>038 = ЮЗ.8%

у0 31840

Динаміка випуску по об'єднанню виросла на 3,8%

 

Взаємозв'язок між показниками

1,038 = 1,01 • 1,038

 

Малюнок 34. Розрахунок показників динаміки, планового завдання та виконання плану

 

Відносний рівень структури і координації

 

ш

Вартість основних фондів України становила 375 774 млрд грн, з них:

—        приватної форми власності — 28 971 млрд грн;

—        колективної форми власності — 123 781 млрд грн;

—        державної форми власності — 222 056 млрд грн;

—        власності інших держав — 966 млрд грн.

v

-Q

Відносний показник координації

Вартість основних фондів, які перебувають у приватній формі власності становить 13% від вартості державних основних фондів — (28 971 / 222 056) • 100% = 13%

ш

<J

єх

Відносні показники структури основних фондів за формами власності становитимуть:

—        приватної форми власності— (28 971 / 375 774) х х 100% = 7,7%;

—        колективної форми власності— (123 781 / /375 774)- 100% = 32,9%;

—        державної форми власності — (222 056 / 375774) х х 100% = 59,1%.;

—        власності інших держав — (966 / 375 774) х

х 100% = 0,3%                      

Разом  100%

Малюнок 35. Розрахунок показників структури і координації

 

Відносний

рівень

інтенсивності

 

На території в 3000 гектарів росте 9000 хвойних дерев. Знайдіть щільність хвойних лісонасаджень.

IS

Відносний показник інтенсивності розраховується як відношення двох які-сно відмінних показників, взаємно пов'язаних між собою Щільність хвойних лісонасаджень складає — 9000 дерев / 3000 га = = 3 дерева на 1 гектар

Малюнок 36. Розрахунок відносного показника інтенсивності