Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЗМІСТ : Статистика : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 

Загрузка...

ПЕРЕДМОВА            4

1.         ТИПОВА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „СТАТИСТИКА”………………………………… 6 1.1. Програмний матеріал блоків змістових модулів      6

2.         МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ МОДУЛІВ ТА ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ……………………………... 10 Змістовий модуль 1. Теоретичні засади статистики як науки.

Характеристика сутності і системи статистики     10

Змістовий модуль 2. Статистичні методи дослідження варіації та

динаміки показників             34

Змістовий модуль 3. Методики розрахунку показників статис-тичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів……….. 62

3.         ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ……       107

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади статистики як науки.

Характеристика сутності і системи статистики………………    107

Змістовий модуль 2. Статистичні методи дослідження варіації та

динаміки показників..           117

Змістовий модуль 3. Методики розрахунку показників статис-тичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів.………. 136

4.         ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТ-

РОЛЮ ………………………………………………………………. 155

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади статистики як науки.

Характеристика сутності і системи статистики………………    155

Змістовий модуль 2. Статистичні методи дослідження варіації та

динаміки показників…         159

Змістовий модуль 3. Методики розрахунку показників статис-тичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів………. 162

5.         КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА ПРОГРАМА    166

6.         ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ              179

7.         ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК              184

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА            НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Н. Б. КУШНІР Т. В. КУЗНЄЦОВА Ю. В. КРАСОВСЬКА І. З. ЗАГОРОВСЬКА

І. Р. ПЕТРУК Н. В. МЕЛЬНИЧУК

Ю. А. ГОРБАЧУК Т. В. ЖУРАВЛЬОВА

СТАТИСТИКА

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Підписано до друку 25.07.2008. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 13.

Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006