5. КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА ПРОГРАМА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 

Загрузка...

Тестова частина: визначити єдину правильну відповідь на кожне з наступних питань.

1.         Програмою спостереження є:

а)         перелік робіт, які слід здійснити;

б)         перелік питань, на які слід одержати відповіді;

в)         перелік відповідей, одержаних в результаті спостереження.

2.         За ступенем охоплення одиниць обстеження бувають:

а)         вибіркове, обстеження основного масиву;

б)         монографічне обстеження, анкетне спостереження;

в)         суцільне та несуцільне.

3.         Вторинне групування може здійснюватись:

а)         методом укрупнення інтервалів;

б)         методом дольового перегрупування;

в)         методом укрупнення інтервалів і методом дольового

перегрупування.

4.         Види групувань в залежності від мети (завдання)

дослідження бувають:

а)         прості, комбінаційні;

б)         первинні і вторинні;

в)         типологічні, аналітичні, структурні.

5.         Вкажіть відносні величини структури:

а)         виробництво меблів за рік зросло в 2,8 рази;

б)         будівельно-монтажні роботи складають 60% всіх капітальних

вкладень в економіку України;

в)         взуттєва фабрика на кожні 2000 пар взуття виробляє 285 пар

дитячого.

6.         За даними про середню собівартість одноіменних виробів,

які виготовляються підприємствами об’єднання “Альфа”, і

різній питомій вазі цих підприємств в загальному виробництві

вказаних виробів, необхідно визначити середню собівартість

виробу по об’єднанню в цілому. Яку формулу розрахунку

середньої слід застосувати:

а)         арифметичної зваженої;

б)         гармонійної простої;

в)         гармонійної зваженої.

7.         Якщо частоти всіх значень ознаки збільшити в 7 разів, то

середня:

а)         збільшиться;

б)         зменшиться;

в)         не зміниться.

8.         Значення медіани збігається зі значенням середньої:

а)         у симетричному розподілі;

б)         в асиметричному розподілі;

в)         зміну медіани передбачити неможливо.

9.         Дисперсію можна визначити:

а)         лише для кількісної ознаки;

б)         для кількісної та альтернативної ознаки;

в)         лише для альтернативної ознаки.

10.       Якщо всі значення ознаки зменшити в 10 разів, то

дисперсія:

а)         не зміниться;

б)         зменшиться в 10 разів;

в)         зменшиться в 100 разів.

11.       З якою метою обчислюються показники варіації:

а)         для оцінки рівня однорідності сукупності;

б)         для визначення середнього значення ознаки в сукупності;

в)         для знаходження центрального члена ранжованого ряду.

12.       Якщо ц2 =0, то це означає:

а)         міжгрупова дисперсія дорівнює нулю;

б)         зв’язок функціональний;

в)         значення варіант в межах груп однакові.

13.       При правосторонній асиметрії:

а) Мо(Х ;        б) Ме)Х ;        в) Х{Мо .

14.       За якою формулою визначається середнє квадратичне

відхилення:

а) W(x-x)2f ;   б) Ylx~x) f ;     в) ^fqp .

Ї TJ      X/

15.       За якою формулою визначається середня помилка

вибіркової середньої при випадковому безповторному відборі:

а) дЕ; б) (2f^O;           в)£.

\ п        \ п\ N) v п

16.       Згідно даних вибіркового обстеження норм виробітку на

підприємстві Х = 165% при jU = 1%. На основі цього з

ймовірністю 0,954 можна стверджувати, що середній процент виконання норм виробітку:

а)         не більше 167% і не менше 163%;

б)         не менше 167%;

в)         не більше 163% і не менше 167%.

17.       Який із видів відбору забезпечує найкращу

репрезентативність вибірки:

а) випадковий; б) механічний;        в) серійний.

18.       Коефіцієнт детермінації показує:

а)         частку варіації результативної ознаки під впливом варіації

ознаки-фактора;

б)         частку варіації факторної ознаки за рахунок результативної;

в)         тісноту зв’язку між результативною і факторною ознаками.

19.       При наявності прямого лінійного функціонального

зв’язку коефіцієнт Фехнера:

а)         обов’язково дорівнює 1;

б)         більше 1;

в)         менше 1.

20.       Обчисленні наступні значення параметрів рівняння регресії

між стажем роботи (років) Х і заробітною платою (грн.) Y

Y         = 5 - 6 ■ X. Явно помилково визначені параметри:

а)         “а”;

б)         “в”;

в)         “ а ” і “в”.

21.       Фактичне значення F-критерію, обчислене за

аналітичним групуванням, дорівнює 5,9. Критичне значення F

для рівня істотності 0,05 дорівнює 5,5. Це дозволяє зробити

висновок, що:

а)         зв’язок суттєвий;

б)         зв’язок відсутній;

в)         групування побудоване неправильно.

22.       Обчислено рівняння регресії між річною продуктивністю

праці (тис. грн) X та заробітною платою (грн.) F:

Y         = 10 + 70 • X. Це означає, що:

а)         якщо продуктивність праці дорівнює 1000 грн., то заробітна

плата повинна дорівнювати 70 грн.;

б)         якщо продуктивність праці не змінюється, то заробітна плата

складає 80 грн.;

в) якщо продуктивність праці збільшиться на 1000 грн., то заробітна плата зросте на 70 грн.

23.       Якщо в системі індексів вагою виступає кількісний

показник, то його прийнято фіксувати на рівні:

а)         базисного періоду;

б)         звітного періоду;

в)         взагалі неможливо зафіксувати.

24.       Вкажіть, який з індексів є загальним індексом цін:

∑         ∑         ∑pq

а) I= p1q1 ; б) I= q1p0 ; в) I= 11 .

∑ p0q0            ∑q0 p0            ∑ p0q1

25.       Абсолютне збільшення (зменшення) товарообігу у

звітному періоді у порівнянні з базисним за рахунок зміни ціни

визначається як:

а) q1( p1 - p0 ) ; б) q0( p1 - p0 ) ;      в) p0(q1 -q0 ) .

26.       Вкажіть, який з індексів є середньоарифметичним

зваженим індексом фізичного обсягу продукції, тотожним

агрегатній формі:

∑         ∑

а) I= p0q0 ; б) I= ip p0q0 ; в) I= p1q1 .

p0q0    p0q0    p1q1

∑ iq     ∑ iq

27.       Індекс продуктивності праці дорівнює 1,25. Як змінилась

продуктивність праці у звітному періоді порівняно з базисним:

а)         підвищилась на 25%;

б)         знизилась на 25%;

в)         підвищилась на 1,25%.

28.       Об’єктом статистичного спостереження є:

а)         сукупність явищ, що підлягають обстеженню;

б)         сукупність елементів, що підлягають обстеженню;

в)         первинний елемент, від якого одержують інформацію.

29.       За часом реєстрації даних розрізняють наступні види

спостереження:

а)         поточне, періодичне, одноразове;

б)         одноденне, декадне, місячне, річне;

в)         спостереження, яке відноситься до критичного моменту.

30.       За організаційними формами розрізняють спостереження:

а) поточне (безперервне), періодичне, одноразове;

б)         суцільне, вибіркове, основного масиву, монографічне;

в)         звітність, спеціально організоване спостереження.

31.       Розподіл робітників цеху за ступенем виконання норм

виробітку в залежності від стажу роботи – це групування:

а)         структурне;

б)         аналітичне;

в)         типологічне.

32.       Атрибутивним рядом розподілу підприємств є:

а)         розподіл за формою власності;

б)         розподіл за питомою вагою експортної продукції;

в)         розподіл за рівнем заробітної плати робітників.

33.       Вкажіть відносні величини координації:

а)         18% всієї посівної площі колгоспу засіяно пшеницею;

б)         посівна площа озимої пшениці по всім категоріям господарств

зросла за рік на 28%;

в)         в колгоспі на кожні 100 га посівної площі пшениці припападає

6,5 га цукрового буряка.

34.       За даними про собівартість 1 ц молока і загальних

затратах на його виробництво в кожному з

сільськогосподарських підприємств району, слід визначити

середню собівартість одного центнера молока в районі. Яку

формулу розрахунку середньої слід використовувати:

а)         арифметичну зважену;

б)         гармонійну просту;

в)         гармонійну зважену.

35.       Якщо частоти всіх значень ознаки збільшити в 7 разів, то

середня:

а)         збільшиться;

б)         зменшиться;

в)         не зміниться.

36.       Якщо всі частоти дискретного ряду розподілу зменшити в

три рази, а індивідуальні значення ознаки залишити без зміни,

то мода:

а)         зменшиться на 3;

б)         зменшиться в 3 рази;

в)         не зміниться.

37.       Дисперсія - це:

а) середнє відхилення індивідуальних значень ознаки від

середньої;

б)         середній квадрат цих відхилень;

в)         сума абсолютних значень цих відхилень.

38.       За якою формулою визначається коефіцієнт варіації:

а)£х100%; б)—Xl00,%;         в) Z(X~X) f

х '        X         £/

39.       Якщо всі значення ознаки зменшити в 10 разів, то

дисперсія:

а)         зменшиться в 10 разів;

б)         не зміниться;

в)         зменшиться в 100 разів.

40.       З якою метою обчислюються показники варіації:

а)         для оцінки рівня однорідності сукупності;

б)         для визначення середнього значення ознаки в сукупності;

в)         для знаходження центрального члена ранжованого ряду.

41.       При правосторонній асиметрії:

а) Мо (Х;        б) Ме )Х ;       в) Х{Мо .

42.       За якою формулою обчислюється необхідна чисельність

вибірки для середньої при безповторному випадковому відборі:

t2<j2 t2w(l-w) t2<j2N

а) ——;           б)         ;           в) —    —- .

Лх       Л2Х    AxN + t a

43.       При вибірковому контролі якості жіночих пальто, що

надійшли на базу з фабрики, виявився 1% браку. Помилка

вибірки при t = 2 дорівнює 0,04%. На основі цього з ймовірністю

0,954 можна стверджувати, що частка бракованих пальто:

а)         дорівнює 0,04%;

б)         дорівнює 1,04%;

в)         не більше 1,04%.

44.       Коефіцієт взаємної спряженості використовують для

оцінки щільності зв’язкук між ознаками, якщо:

а)         обидві ознаки атрибутивні;

б)         лише факторна ознака атрибутивна;

в)         лише результативна ознака атрибутивна.

45.       Коефіцієнт детермінації показує:

а) частку варіації результативної ознаки під впливом варіації ознаки-фактора;

б)         частку варіації факторної ознаки за рахунок результативної;

в)         тісноту зв’язку між результативними і факторними ознаками.

46.       Які значення може приймати коефіцієнт кореляції:

а)         від -1 до +1;

б)         може бути лише більше 0;

в)         приймати значення від 0 до 1.

47.       Обчислено рівняння регресії між річною продуктивністю

праці (тис. грн.) X та заробітною платою (грн.) F:

Y         = 10 + 70 • X. Це означає, що:

а)         якщо продуктивність праці дорівнює 1000 грн., то заробітна

плата повинна дорівнювати 70 грн.;

б)         якщо продуктивність праці не міняється, то заробітна плата

складає 80 грн.;

в)         якщо продуктивність праці збільшиться на 1000 грн., то

заробітна плата зросте на 70 грн.

48.       Обчислені наступні значення параметрів рівняння

регресії між стажем роботи (років) і заробітною платою (грн.)

Y         = 5 - 6 • X. Явно помилково обчислені параметри:

а)         “а”;

б)         “в”;

в)         “ а ” і “в”

49.       Вкажіть, який з індексів є загальним індексом собівартості:

 т ZZ141         TW      , ZZ1^1

а ) / = -^          ; б) / = ^^0 0 ; в) / = ^           .

2^z0q0            S^1z0  Zz0<?1

50.       В загальному індексі товарообігу (Iqp) фіксується

показник:

а)         якісний;

б)         кількісний;

в)         жоден з показників не фіксується

51.       Індекс трудомісткості дорівнює 0,8. Як змінилась

продуктивність праці у звітному періоді порівняно з базисним:

а)         знизилась на 20%;

б)         знизилась на 0,8;

в)         підвищилась на 20%.

52.       Одиницею статистичного спостереження є:

а) первинний елемент, ознаки якого реєструються;

б)         первинна одиниця сукупності, від якої одержують

інформацію;

в)         статистичний реєстр (звіт, анкета, облікова картка).

53.       Проведено обстеження продуктивності праці шахтарів на

великих шахтах, які добувають більш як 75% усього вугілля в

басейні. За способом охоплення одиниць сукупності спостереження є:

а)         суцільним;

б)         вибірковим;

в)         обстеженням основного масиву.

54.       Статистичним групуванням називають:

а)         розмежування сукупності на групи і підгрупи за певними

ознаками;

б)         збір статистичних даних за певними об’єктами, групами;

в)         розмежування сукупності на групи і підгрупи за

атрибутивною ознакою з чітко визначеними вимогами та умовами

віднесення елементів до тієї чи іншої групи.

55.       Виявити взаємозв’язок між ознаками можна за

допомогою групування:

а)         типологічного;

б)         структурного;

в)         аналітичного.

56.       Вкажіть відносні величини динаміки:

а)         продукція хімічного комбінату зросла в 1,7 рази;

б)         в галузях матеріального виробництва працює 75,7% всього

населення країни;

в)         на 100 робітників з відрядною оплатою праці припадає 38 з

почасовою.

57.       Відомі щорічні коефіцієнти росту, які характеризують

зміну явища по відношенню до попереднього року за 20-річний

період. Яку середню потрібно використовувати для визначення

середнього коефіцієнту росту:

а)         гармонійну;

б)         геометричну;

в)         квадратичну.

58.       Якщо всі індивідуальні значення ознаки збільшити на 5

одиниць, то середня:

а)         зменшиться в 5 разів;

б)         збільшиться на 5;

в) зміну середньої передбачити неможливо.

59.       Для визначення середнього значення ознаки,

індивідуальні значення якої виражені оберненими

показниками, слід застосувати формулу середньої:

а)         гармонійної;

б)         арифметичної;

в)         геометричної.

60.       Медіана в ряду розподілу — це:

а)         найбільша частота;

б)         найпоширеніше значення ознаки;

в)         значення ознаки, яке ділить ряд навпіл.

61.       Правило складання дисперсій полягає в тому, що

загальна дисперсія дорівнює:

а)         сумі групових дисперсій;

б)         сумі міжгрупової та середньої з групових дисперсій;

в)         міжгрупова дисперсія дорівнює сумі міжгрупових дисперсій.

62.       За якою формулою визначається дисперсія

альтернативної ознаки:

а) qp;   б) 4qp; в)Х2-(Х)2 .

63.       Для порівняння варіації двох ознак доцільно

використовувати:

а)         дисперсію;

б)         середнє квадратичне відхилення;

в)         коефіцієнт варіації.

64.       При лівосторонній асиметрії:

а) Ме )Мо;      б) Х(Мо ;        в) Мо (Х .

65.       Згідно даних вибіркового обстеження норм виробітку на

підприємстві Х = 165% при jU = 1%. На основі цього з

ймовірністю 0,954 можна стверджувати, що середній процент

виконання норм виробітку:

а)         не більше 167% і не менше 163%;

б)         не менше 167%;

в)         не більше 163% і не менше 167%.

66.       Якщо при a = 0,05 критичне значення 7] =0,5, це

означає, що:

а)         в 95 вибірках зі 100 може бути отримане значення ^2, яке не

перевищує 0,5;

б)         в 95 вибірках зі 100 може бути отримане значення ^2, яке

перевищує 0,5;

в)         кореляційне співвідношення в аналітичному групуванні

дорівнює 0,5.

67.       Кореляційне відношення — це:

а)         частка міжгрупової дисперсії у залишковій (внутрігруповій);

б)         частка міжгрупової дисперсії у загальній;

в)         частка залишкової (внутрігрупової) дисперсії у загальній.

68.       Фактичне значення F-критерію, обчислене за

аналітичним групуванням, дорівнює 5,9. Критичне значення F

для рівня істотності 0,05 дорівнює 5,5. Це дозволяє зробити

висновок, що:

а)         зв’язок суттєвий;

б)         зв’язок відсутній;

в)         групування побудоване неправильно.

69.       Обчислені наступні значення параметрів лінійного

рівняння регресії між вагою поросят (кг) і та їх віком (тижнів)

Y = 130 - X . Явно помилково обчислені параметри:

а)         “а”;

б)         “в”;

в)         “ а ” і “в”

70.       Які значення може приймати індекс кореляції:

а)         може бути лише більше 0;

б)         від -1 до +1;

в)         від 0 до 1.

71.       Для вирівнювання ряду динаміки, що характеризує

виробництво хімічних волокон, використана показникова

крива: у = а0 ' а}. Параметр а2 характеризує:

а)         середньорічний абсолютний приріст;

б)         середньорічний темп росту;

в)         середньорічний темп приросту.

72.       Вкажіть, який з індексів є загальним індексом

товарообігу:

УІРЧ УІР0Ч1 УІР0Ч1

а) I = ^1 1 ; б) I = ^    ; в) / = ^          .

Z-іР0Ч0          ZuP141           ZuP0tf73.        У загальному індексі фізичного обсягу ( Iq ) фіксується:

а)         якісний показник;

б)         кількісний показник;

в)         жоден з показників не фіксується.

74.       Абсолютне збільшення (зменшення) загальних витрат на

виробництво одного виду продукції у звітному періоді

порівняно з базисним визначається зміною собівартості одиниці

продукції як:

а) q1(z1 - z0 ) ; б) q0(z1 - z0 ) ; в) z1(q1 -q0 ) ;

75.       Вкажіть, який з індексів є середньогармонійним

взваженим індексом цін, тотожним агрегатній формі:

∑ p1q1            ∑ p0q0            ∑ip p0q0

а) I= ;  б) I = ; в) I= .

p1q1    p0q0    ∑ p0q0

∑ i p    ∑ ip

76.       Обєктивним часом спостереження є:

а)         час, до якого відносяться дані спостереження;

б)         час, протягом якого здійснюється реєстрація даних;

в)         момент часу, станом на який здійснюється реєстрація даних.

77.       Облік явок і неявок на роботу за ступенем охоплення

одиниць сукупності є спостереженням:

а)         суцільним;

б)         вибірковим;

в)         монографічним.

78.       Зведення статистичних даних включає такі етапи:

а)         контроль первинних фактичних даних;

б)         групування та підрахунок підсумків;

в)         групування, підрахунок підсумків і викладення результатів

зведення у формі таблиць;

79.       Атрибутивним рядом розподілу є:

а)         розподіл вантажообороту за видами транспорту;

б)         розподіл електростанцій за потужністю;

в)         розподіл магазинів за величиною товарообігу.

80.       Вкажіть відносні величини порівняння:

а)         продукція першого сорту становить 85% всієї виробленої

продукції;

б)         число лікарів на 10000 чоловік населення складає 31,6;

в) виробництво бавовняних тканин в Україні по відношенню до рівня Польщі становить 127%.

81.       За даними про урожайність з одного гектара і валовий

збір озимої пшениці в кожній з трьох бригад фермерського

господарства необхідно визначити середню урожайність озимої

пшениці по колгоспу в цілому. Якого виду середню слід

використати:

а)         геометричну;

б)         гармонійну;

в)         квадратичну.

82.       Для визначення загальної середньої із групових середніх

(питома вага груп різна) слід застосувати формулу:

а)         арифметичної простої;

б)         арифметичної зваженої;

в)         гармонійної простої.

83.       Якщо всі індивідуальні значення ознаки зменшити на 20

одиниць, то середня:

а)         зменшиться на 20;

б)         зменшиться в 20 разів;

в)         не зміниться.

84.       Який зі способів визначення дисперсії є спрощеним:

∑(X -X )2 f     ∑(X -X )2 f     22

а)         ; б)       ; в) X -(X) .

∑ fn

85.       Якщо всі значення ознаки збільшити на певну величину,

то дисперсія:

а)         збільшиться на таку саму величину;

б)         зменшиться на таку саму величину;

в)         не зміниться.

86.       Якщо кореляційне співвідношення дорівнює одиниці, то:

а)         розбіжності між груповими середніми відсутні;

б)         розбіжності між варіантами всередині груп відсутні; зв’язок

функціональний;

в)         зв’язок відсутній.

87.       Коефіцієнт варіації можна розрахувати на основі:

а)         середнього квадратичного відхилення;

б)         середнього лінійного відхилення;

в)         варіаційного розмаху.

88.       Середній розмір чоловічого взуття Х = 41, Мо =41,

Ме =41. Розподіл чоловіків за розміром взуття:

а)         симетричний;

б)         асиметричний з лівосторонньою асиметрією;

в)         висновок зробити неможливо.

89.       За якою формулою обчислюється гранична помилка

вибіркової середньої при випадковому повторному відборі:

<72

—;       б) t

п

а)

а1

— ;      в) it

п

п

90.       Який із видів відбору забезпечує найкращу

репрезентативність вибірки:

а) випадковий; б) механічний;        в) серійний.

91.       Коефіцієнт еластичності характеризує:

а)         на скільки процентів збільшується результативна ознака (Y)

при збільшенні факторної (Х) на 1%;

б)         на скільки процентів збільшиться факторна ознака при

збільшенні результативної на 1%;

в)         форму і тісноту зв’язку.

92.       Для оцінки щільності зв’язку між альтернативними

ознаками можна використати:

а)         коефіцієнт взаємної спряженості;

б)         коефіцієнт асоціації;

в)         коефіцієнт рангової кореляції Спірмена.

93.       Обчислено рівняння регресії між собівартістю одиниці

продукції (грн) та розміром накладних витрат (грн.):

Y = 10 +0,05-X. Це означає, що по мірі зростання накладних

витрат на 1 грн. собівартість одиниці продукції підвищується на:

а)         5%;

б)         10, 05 грн.;

в)         5 коп.