ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 

Загрузка...

Поточний модульний контроль № 1.

Теоретичні засади статистики як науки.

Характеристика сутності і системи статистики

1.         Дати визначення поняття:

«Аналітичне групування»

2.         Дати відповіді на тестові питання:

1.         Сутність статистичного спостереження полягає:

1)         у планомірному, науково організованому зборі масових даних про суспільно – економічні явища та процеси;

2)         в статистичній обробці цифрових даних;

3)         обидві відповіді вірні.

2.         В плані статистичного спостереження розглядають:

1)         послідовність проведення статистичного спостереження;

2)         програмно – методологічні та організаційні питання;

3)         обидві відповіді вірні.

3.         Програмно – методологічна частина плану спостереження

включає визначення:

1)         місця, часу, форми, виду, способу спостереження;

2)         мети, об’єкта, одиниці і програми спостереження;

3)         обидві відповіді вірні.

4.         Об’єктом спостереження в статистиці називається:

1)         сукупність одиниць, про які мають бути зібрані необхідні дані;

2)         первинна ланка сукупності, від якої мають бути отримані дані в процесі спостереження;

3)         первинний елемент сукупності, що є носієм ознак, які

підлягають реєстрації.

5.         Суб’єктивним часом спостереження називають:

1)         час, до якого відносяться зареєстровані в процесі

спостереження факти;

2)         час, протягом якого проводиться спостереження;

3)         обидві відповіді вірні.

6.         Абсолютні величини можуть виражатися в одиницях

вимірювання: а) натуральних та умовно – натуральних; б)

трудових та грошових.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б .

7.         Види абсолютних величин: а) індивідуальні, сумарні; б)

виконання плану, планового завдання, структури, координації,

динаміки, інтенсивності, порівняння. Види відносних величин: в)

індивідуальні, сумарні; г) виконання плану, планового завдання,

структури, координації, динаміки, інтенсивності, порівняння.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, г.

8.         а) Виробництво побутових холодильників збільшилось в

2000 р. порівняно з 1990 р. у 10,3 рази; б) питома вага сільського

населення у загальній чисельності населення України склало

на 1.01.1986 року 60%.

Вкажіть відносні величини динаміки.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б.

9.         У господарстві “Світанок” в 2007 році урожайність

зернових склала 28,2 ц/га, а у 2006 році - 30 ц/га. Планом на 2007

рік передбачалось збільшення урожайності на 4%.

Визначити виконання господарством плану з підвищення урожайності.

Відповіді: 1) 90,38%; 2) 110,63%; 3) 97,76%.

10.       Випуск продукції по заводу у 2007 році склав 4 млн. грн.

Планом на 2008 р. передбачалось випустити продукції на 5 млн.

грн.

Визначити відносну величину планового завдання.

Відповіді: 1) 80%; 2) 110%; 3) 125%.

11.       а) У 1995 році пенсіонери складали 17 % всього

населення; б) питома вага свинини в загальному виробництві

м’яса у 1995 році склала 37,6 %.

Вкажіть відносні величини структури.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б.

12.       а) 38% усієї посівної площі колгоспу засіяно пшеницею,

15% - цукровим буряком; б) в колгоспі на 100 га посівів

пшениці припадає 6,5 га цукрових буряків.

Вкажіть відносні величини координації.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б.

13.       а) В Україні у 1996 році на 10000 людей припадало 9

закладів громадського харчування; б) у 1990 році 78,1 % всього

населення країни належали до робітників та службовців.

Вкажіть відносні величини інтенсивності.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б.

14.       а) У 1913 році в Росії було випущено промислової

продукції у 12,5 разів менше, ніж у США; б) у 1974 році на душу

населення в СРСР було випущено 457 кг цементу, в США – 382

кг.

Вкажіть відносні величини порівняння.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б.

15.       Якщо всі індивідуальні значення ознаки зменшити на 20

одиниць, то середня: 1) зменшиться на 20; 2) зменшиться у 20

разів; 3) не зміниться.

Відповіді: 1, 2, 3.

16.       Модою в ряді розподілу є: 1) найбільша частота; 2) варіанта,

яка найчастіше зустрічається; 3) варіанта, що ділить впорядкований

ряд значень на дві рівні частини.

Відповіді: 1, 2, 3.

17. Розподіл пасажирів за кількістю тролейбусних зупинок від місця проживання до місця роботи:

Кількість зупинок      1          2          3          4          5          6          7 і більше        Разом

Кількість пасажирів, людей 40        100      200      250      400      610      500      2000

Мода у цьому ряді розподілу: 1) 610; 2) 6; 3) 7.

Відповіді: 1, 2, 3.

18. Якщо залишити всі індивідуальні значення ознаки

дискретного ряду розподілу без зміни, а їх частоти зменшити у 4 рази, то медіана: 1) зменшиться у чотири рази; 2) не зміниться; 3) зміну передбачити неможливо.

Відповіді: 1, 2, 3.

19. Розподіл сімей за кількістю дітей:

Кількість дітей           0          1          2          3          4          5          6 і більше        Разом

Кількість сімей          6          28        22        19        13        5          7          100

Медіана у цьому ряді розподілу: 1) 3; 2) 19;3) 2.

Відповіді: 1, 2, 3.

20. По трьох підприємствах тресту, що випускають одинакові вироби, за звітний період отримано такі дані:

Номер підприємства            Собівартість одного виробу, грн.   Загальні затрати на виробництво, тис. грн.

1          5,1       5,1

2          7,0       15,4

3          6,5       11,7

Разом              32,2

Визначіть середню собівартість одного виробу.

Відповіді: 1) 6,2; 2) 6,75; 3) 6,44. 3. Розв’язати вправи: Вправа 1.

Відомі такі дані про виробництво валової продукції на

промисловому підприємстві (тис. грн.)

Місяць            План   Фактично

Січень 90        100

Лютий            106      110

Визначити відносну величину планового завдання.

Відповідь: а)117,7; б)106,0;  в) 94,3.

Вправа 2.

Відомі такі дані про роботу 15 продовольчих магазинів за рік:

№ п\п  Товарооборот, млн. грн.      Середньоспискова

чисельність працівників, чол.         Прибуток, млн. грн.  Витрати

обігу,

млн. грн.

1          1.1       36        16.0     54.1

2          2.7       69        61.0     146.2

3          2.2       51        29.2     131.0

4          0.9       22        20.8     37.1

5          1.8       55        19.2     123.3

6          3.3       61        92.8     150.6

7          2.4       46        56.0     117.0

8          1.3       37        60.4     78.0

9          7.4       151      192.4   297.0

10        3.0       56        68.0     124.8

11        0.5       21        15.2     31.2

12        0.9       24        26.1     44.2

13        1.0       19        33.9     35.9

14        1.1       29        24.1     54.1

15        0.8       20        19.9     45.8