Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : Статистика : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 

Загрузка...

Україна, як одна з найбільших європейських країн, стала на шлях об’єднання в Загальноєвропейський світовий простір і створення зони Європейської вищої освіти. Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка є варіантом ECTS.

Освітянська діяльність кожного вищого навчального закладу економічного профілю повинна бути спрямована на підготовку таких фахівців, які змогли б швидко адаптуватись в реальних умовах та застосувати на практиці теоретичні знання, отримані під час навчання в вузі.

Вивчення дисципліни «Статистика» дозволить студентам економічних спеціальностей ознайомитись з основними прийомами і методами оцінки масових соціально-економічних явищ і процесів, що відбуваються в суспільстві взагалі та в Україні зокрема, вивчити вітчизняний та світовий досвід у здійсненні статистичних досліджень.

Основною метою вивчення курсу «Статистика» є формування системи знань про сутність і зміст статистики як науки, тобто надання знань про методи збирання, оброблення та аналізу інформації стосовно соціально-економічних явищ і процесів.

Для досягнення основної мети необхідно вирішити наступні завдання:

■          вивчення основних категорій, понять, систем,

інструментарію та алгоритмів статистики;

■          набуття практичних навичок розв’язання конкретних статистичних задач;

■          ознайомлення з науковими засадами основних статистичних законів методик та методологій;

■          формування вмінь творчого пошуку шляхів покращення виробничо-господарської діяльності підприємств, соціально-економічного розвитку суспільства з використанням основних показників, прийомів та методів статистики.

При викладанні навчальної дисципліни «Статистика» використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання із застосуванням:

■          лекцій у супроводі прозірок та мультимедійної техніки;

■          відеофільмів та СDR;

■          розв’язування задач та кейсів;

■          складання матриць та графічних схем;

■          виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань; В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 

■          основні поняття, категорії, терміни статистики та вміти їх правильно тлумачити;

■          закономірності, принципи та загальні методи здійснення статистичних досліджень;

■          етапи статистичної обробки первинної інформації та узагальнення отриманих результатів;

■          механізми аналізу та синтезу статистичних даних та статистичних показників;

■          методи вивчення взаємозв’язків між явищами, що відбуваються в суспільстві та вміти охарактеризувати отримані результати досліджень;

■          способи переходу від статистичних методів дослідження до елементів факторного аналізу з метою виявлення резервів покращення результуючих показників;

■          методи оцінки сучасних проблем соціально-економічного розвитку суспільства та виробничо-господарської діяльності підприємств;

■          статистичну методологію визначення наслідків впливу управлінських рішень на діяльність суб’єктів господарювання;

■          особливості практичного застосування статистичних методів дослідження масових соціально-економічних явищ і процесів, що відбуваються в суспільстві.

Навчальний курс дисципліни "Статистика" розрахований на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів (денної, заочної форм навчання), студентів, що навчаються за інтегрованими навчальними планами, слухачів інститутів післядипломної освіти та курсів підвищення кваліфікації.