Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4. Завдання судово-бухгалтерської експертизи та її зміст : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4. Завдання судово-бухгалтерської експертизи та її зміст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

Як важливий інструмент захисту інтересів громадян і юриди-чних осіб судово-бухгалтерська експертиза виконує цілу низку найважливіших завдань, які визначені Інструкцією «Про призна-чення і проведення судових експертиз», затвердженою наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 р. № 53/5 (ст. 110). Ко-ло питань, які висвітлюються в процесі судово-бухгалтерської експертизи, визначається її завданнями, а саме:

-          установлення документального обґрунтування нестачі або наявності лишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, а також розміру завданих матеріальних збитків за відпо-відний період часу і місце їх здійснювання;

-          установлення правильності документального оформлення операцій з приймання, зберігання, реалізації товарно-матеріаль-них цінностей і руху грошових коштів;

-          визначення і підтвердження розміру матеріальних збитків, завданих посадовими і матеріально відповідальними особами в результаті умисних корисливих правопорушень;

-          установлення відповідності відображення в бухгалтерському обліку фінансово-господарських операцій вимогам чинних нор-мативних актів у бухгалтерському обліку та звітності;

-          підтвердження виявлених недоліків у організації бухгалтер-ського обліку, звітності та контролю фінансово-господарської ді-яльності суб’єкта господарської діяльності, які сприяли завданню матеріальних збитків;

>- установлення обґрунтування списання сировини, матеріа-лів, готової продукції, товарів;

-          установлення правильності визначення оподатковуваного прибутку (доходу) підприємств різних форм власності та обчис-лення розмірів податків;

-          установлення причин, які сприяли умисному зловживанню;

-          установлення документального обґрунтування вимог пози-вача і заперечень відповідача в частині, що стосується доцільнос-ті позову.

Виходячи з поставлених завдань, судово-бухгалтерська експе-ртиза після її проведення дає можливість відповісти на цілу низ-ку запитань, а саме:

-          чи підтверджується документально вказана в акті інвентари-

зації нестача (лишок) товарно-матеріальних цінностей на даному

підприємстві за конкретний період?

-          в який саме період утворилась нестача і хто був відповідаль-ним за збереження товарно-матеріальних цінностей у цей період?

-          яким є розмір матеріальних збитків, завданих у зв’язку з не-стачею?

-          чи підтверджено документально висновки ревізії в частині, що стосується завищених обсягів і вартості виконаних робіт (на-даних послуг)?

-          чи підтверджується документально вказане в акті заниження прибутку за визначений період, а якщо підтверджується, то чи правильно обчислена сума додаткових податків?

-          чи підтверджується документально вказаний в позовній заяві розмір завданих збитків у зв’язку з невиконанням відповідачем умов угоди?

-          які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку, звітності і контролю, сприяли заподіянню матеріальних збитків?

-          чи обґрунтовано виплачена заробітна плата за певну роботу, якщо ні, то в якій сумі завищена чи занижена?

-          чи не завищена в документах фактична наявність товарів понад їх максимально можливий залишок станом на визначену дату?

Перед експертом-бухгалтером можуть бути поставлені й інші завдання, виконання яких пов’язане з перевіркою додержання порядку ведення бухгалтерського обліку і звітності, складання балансів, записів у облікових регістрах бухгалтерського обліку тощо.

Як бачимо, спектр питань, що розв’язуються в межах судово-бухгалтерської експертизи, досить великий.

Перелік матеріалів, що передаються експерту, залежить від завдань, поставлених перед ним слідчим чи судом у конкретній справі.

Серед основних завдань, що вирішуються судово-бухгал-терськими експертами, виділяють такі: завдання, пов’язані з іден-тифікацією об’єктів, діагностичні завдання, завдання, зумовлені експертною профілактикою.