Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Сутність судово-бухгалтерської експертизи та її зв’язок із практикою бухгалтерського обліку : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3. Сутність судово-бухгалтерської експертизи та її зв’язок із практикою бухгалтерського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

Судово-бухгалтерська експертиза є одним із найпоширеніших видів судових експертиз. Необхідність у судово-бухгалтерській експертизі виникає під час розслідування і судового розгляду ци-вільних справ про привласнення, посадові (службові) злочини, а також відносно цивільних справ, коли необхідно проаналізувати дані про фінансово-господарські операції, що відображені у бух-галтерському обліку.

Правила проведення судово-бухгалтерської експертизи викла-дені в Інструкції про порядок проведення судово-бухгалтерських експертиз у Бюро державної бухгалтерської експертизи Мініс-терства юстиції Української РСР, ухваленій Міністерством юсти-ції Української РСР 30.12.1974 р. Пізнішого нормативного доку-мента, присвяченого судово-бухгалтерській експертизі, немає. Зміни чи доповнення до Інструкції також не вносились. Оскільки її було ухвалено до набуття чинності Конституцією України і За-коном «Про судову експертизу», то її норми необхідно застосо-вувати лише в частині, що не вступає у суперечність із цими до-кументами.

Для проведення судово-бухгалтерської експертизи слід керу-ватися загальними нормами про судову експертизу, закріпленими в Законі, і лише після цього застосовувати положення згаданої вище Інструкції.

Інструкція складається з 39 пунктів, в яких докладно висвіт-лені загальні положення відносно судово-бухгалтерських експер-тиз, обов’язків, прав і відповідальності експерта-бухгалтера, по-рядку проведення судово-бухгалтерської експертизи, висновку експерта-бухгалтера.

У чинному в Україні законодавстві вживається поняття «судо-во-бухгалтерська експертиза», проте визначення цього поняття не дається. Виходячи з наведеного вище законодавчого поняття судової експертизи (ст. 1 Закону України «Про судову експерти-зу») та її критеріїв, закріплених в інших нормативних докумен-тах, пропонуємо таке визначення.

Судово-бухгалтерська експертиза — це дослідження фінансо-во-господарської діяльності суб’єкта господарювання, яке в ме-жах чинного законодавства здійснюється особою, котра володіє спеціальними знаннями в галузі бухгалтерського обліку (експер-том-бухгалтером), з метою подання висновку стосовно кола пи-тань, поставлених органами дізнання, попереднього слідства чи суду. Таким чином, судово-бухгалтерська експертиза — це про-цесуальна дія.

Судово-бухгалтерська експертиза характеризується:

-          процесуально-правовим змістом;

-          економічним змістом.

Процесуально-правовий зміст експертизи полягає у визначен-ні її як процесу, керованого системою правил, закріплених зако-нодавчо. Із процесуально-правового погляду судово-бухгал-терська експертиза нічим не відрізняється від інших судових екс-пертиз.

Економічний зміст судово-бухгалтерської експертизи полягає в реалізації системи знань у галузі бухгалтерського обліку, фі-нансів, аудиту, ревізії, економічного аналізу тощо. Перелічені особливості, пов’язані із застосуванням спеціальних знань, виок-ремлюють судово-бухгалтерську експертизу в самостійний вид судових експертиз.

Судово-бухгалтерська експертиза проводиться в межах кри-мінально-процесуального, цивільно-процесуального і господар-сько-процесуального законодавства особою, яка володіє спеціа-льними знаннями в галузі бухгалтерського обліку, з метою становлення фактичних даних, що мають значення для справи.

Бухгалтерська експертиза вирішує питання діагностичного та профілактичного характеру, коло яких досить широке. Залежно від завдань, які мають розв’язуватися, ці питання в спеціальній літературі поділяються на кілька груп.

A.        Виявлення облікових невідповідностей, механізму їх утво-

рення, його впливу на показники фінансово-господарської діяль-

ності, відхилення від правил ведення обліку та звітності.

Б. З’ясування обставин, за яких у бухгалтерських документах бу-ли відображені операції прийняття, зберігання, реалізації товарно-матеріальних цінностей, надходження і витрати грошових коштів.

B.        Визначення відповідності порядку обліку вимогам спеціа-

льних правил, обставин, що ускладнюють об’єктивне ведення бух-

галтерської звітності.

Судово-бухгалтерська експертиза призначається на стадіях розгляду справ, що перебувають у провадженні органів дізнання, попереднього слідства чи суду і порушуються за наслідками кон-тролю, який виявив конфліктні ситуації, що стали предметом су-дового розгляду, у випадках:

-          якщо результати (висновки) ревізії суперечать матеріалам справи і усунення цих суперечностей потребує висновку експерта;

-          наявності суперечностей у висновках первинної і повторної документальної ревізії;

-          наявності суперечностей, які виникають щодо правильності визначення сум податків, обов’язкових платежів, недоїмки, пені податковими службами;

-          провадження справ про банкрутство для визначення фінан-сового стану боржника;

-          застосування ревізором ДКРСУ чи ревізором-інспектором ДПСУ сумнівних методів визначення матеріальної шкоди;

-          коли експерт іншої спеціальності не може зробити обґрунто-ваного висновку без додаткового дослідження матеріалів справи експертом-бухгалтером;

-          у разі обґрунтованого клопотання обвинувачуваного про призначення експертизи.

Проведення судово-бухгалтерської експертизи доручають до-свідченим спеціалістам, ученим, які володіють професіональни-ми знаннями та застосовують новітні наукові методи досліджень.

Наука виконує пізнавальну, практичну і виховну функції, які використовуються спеціалістами для виявлення правопорушень і здійснення профілактичних заходів для їх попередження (запобі-гання, недопущення). Названі функції (від лат. functio — призна-чення) застосовує судово-бухгалтерська експертиза.

Судово-бухгалтерська експертиза визначає правильність відо-браження фактів фінансово-господарської діяльності підприємс-тва (фірми), організації, установи в документах бухгалтерського обліку та звітності.