За місцем проведення:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

-          експертизи, які проводяться в експертних установах;

-          експертизи, які проводяться в неекспертних установах.

Законодавство України дозволяє залучати до здійснення екс-пертиз експертів-фахівців, котрі володіють спеціальними знан-нями, для вирішення конкретних питань, що виникають у ході судової справи.

Різноманітність вирішуваних питань найчастіше не дозволяє одержати на них відповіді в рамках експертних установ. Викори-стання досягнень науково-технічного прогресу значно розширює за сучасних умов можливості науково-дослідних інститутів у проведенні нових видів експертиз.

Підставою для проведення експертиз в експертних установах є передбачений законом процесуальний документ про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (постанова слідчого, ухвала суду).

Організаційне, матеріально-технічне забезпечення виконання експертиз, контроль за своєчасним їх проведенням і за дотриман-ням законів та інших нормативно-правових актів з питань експе-ртизи покладаються на керівника експертної установи.

За термінами проведення. Строки проведення експертиз уста-новлюються керівником експертної установи (її структурного підрозділу) в межах:

десять днів — з а матеріалами з невеликою кількістю об’єктів і нескладним характером дослідження;

одного місяця — з а матеріалами з великою кількістю об’єктів чи зі складним характером дослідження.

Якщо експертиза не може бути виконана у зазначені строки, більший термін установлюється за домовленістю з органом чи особою, що призначили експертизу, після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів. Попереднє вивчення не має пере-вищувати 5 днів.

Строк проведення експертизи починається з робочого дня, на-ступного за днем надходження матеріалів до експертної устано-ви, і закінчується у день направлення їх особі або органу, які призначили експертизу. У строк проведення експертизи не вклю-чається термін виконання клопотань експерта, пов’язаних з ви-требуванням додаткових матеріалів або усуненням інших недолі-ків, допущених особою або органом, які призначили експертизу.