Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11. Бухгалтерський облік в умовах функціонування : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

11. Бухгалтерський облік в умовах функціонування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

автоматизованої обробки інформації за допомогою

бухгалтерської програми «1C» (на прикладі розрахунків

з персоналом з оплати праці та заробітної плати)

Тепер в Україні дуже широко використовуються засоби обчи-слювальної техніки — це привело до появи нових прийомів і ме-тодів організації обліку.

Нині відбувається швидке оснащення організацій комп’ю-терами. Вони дозволяють накопичувати дані як безпосередньо в облікових реєстрах (картках, вільних листах та ін.), так і на ма-шинних носіях інформації (наприклад на жорсткому диску, дис-кетах).

Комп’ютерна система бухгалтерського обліку характеризуєть-ся повною автоматизацією обробки і систематизації облікової ін-формації. При цьому будь-які дані можуть відображатись в облі-ку одразу після їх введення в інформаційну базу даних.

Комп’ютерна програма не замінить грамотного бухгалтера, але дозволить заощадити його час і сили за рахунок автоматизації рутинних операцій, швидше знайти арифметичні помилки в облі-ку і звітності, оцінити поточний фінансовий стан підприємства та його перспективи.

Бухгалтерські програми повинні забезпечувати якісне ведення обліку, бути надійними і зручними в експлуатації. У функціона-льному аспекті бухгалтерські системи повинні, принаймні безпо-милково, робити арифметичні розрахунки; забезпечувати підго-товку, заповнення, перевірку і роздрукування первинних і звіт-них документів довільної форми; здійснювати безпомилкове пе-ренесення даних з однієї друкованої форми в іншу; нагромаджу-вати підсумки і робити обчислення відсотків; забезпечувати звер-тання до даних і звітів за минулі періоди (вести архів).

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Ірина Анатоліївна ВОЛКОВА

СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів — Б. А. Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки — Б. В. Борисов

Редактор — О. О. Лісна

Коректор — С. С. Савченко

Підписано до друку 02.10.2008. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 4,7.

Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006