Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Дослідження руху товарів здійснюється за одержання таких показників: : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Дослідження руху товарів здійснюється за одержання таких показників:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

-          залишок товарів згідно з описом інвентаризації на початок періоду, що досліджується (в загальній сумі та з розбивкою по окремих приміщеннях, секціях тощо);

-          надходження за міжінвентаризаційний період (загальна сума, у тому числі: надходження зі складу, від постачальників тощо);

-          разом (надходження за залишками);

-          витрати товарів за той самий період (усього, у тому числі до-кументовані витрати всіх видів, здавання виручки);

-          залишок товарів згідно з документальними даними;

-          залишок товарів згідно з описом інвентаризації на кінець пе-ріоду, що досліджується;

-          результат до застосування норм природних втрат:

а) нестача; б) лишки;

-          нарахування і застосування норм природних втрат, кінцевий

результат:

а) нестача; б) лишки; в) економія природних втрат. Суттєво!

Досліджуючи документи торгового підприємства, експерт зо-бов’язаний особливо ретельно проаналізувати всі матеріали як за формою, так і щодо суті даних, що в них містяться.

Особливе значення в судово-бухгалтерській експертизі товар-них операцій торгівлі мають матеріали інвентаризації. Перевіря-ючи документацію щодо руху товарних запасів у крамниці, екс-перт установлює факти, пов’язані з нестачами або лишками на дату проведення кожної інвентаризації. Перед початком дослі-дження необхідно впевнитись у наявності всіх описів, передусім на початок і кінець періоду, що аналізується.

Наступним завданням судово-бухгалтерської експертизи в то-ргівлі є оцінювання правильності та своєчасності оприбуткуван-ня товарів.

У результаті всебічного дослідження встановлюються факти:

-          неоприбуткування товарів (повністю або частково);

-          несвоєчасного їх оприбуткування з метою тимчасового при-ховування нестачі;

-          неправильного віднесення на рахунки бухгалтерського облі-ку сум торгової знижки з метою зменшення величини прибутку товарів;

-          необґрунтованого заниження якості (кондиції) або занижен-ня цін під час оприбуткування (з тією самою метою);

-          невідповідності прибуткових документів розрахунковим операціям з оплати одних і тих самих товарів.

Слідом за перевіркою оприбуткування товарів провадять екс-пертне дослідження видаткових операцій з товарами.

Кожний вид витрат потребує специфічних прийомів експерт-ного аналізу, проте загальний принцип оцінки документа за фор-мою і суттю залишається незмінним і передбачає:

-          нормативну перевірку;

-          арифметичну перевірку;

-          порівняння однорідних записів у документах і облікових ре-гістрах.

Виручку експерт-бухгалтер аналізує способом порівняння да-них касових і товарних звітів із записами в книгах касирів і жур-налах-ордерах за супровідними рахунками. При цьому особливу увагу звертають на хронологічну послідовність документів, пра-вильність підрахунку підсумку в них. Використовуючи метод зу-стрічної перевірки, експерт-бухгалтер з’ясовує достовірність ві-дображення операцій, пов’язаних з надходженням виручки в касу підприємства і здаванням її на рахунки в банк.