Дані цих документів є підґрунтям для висновку бухгалтера-експерта у даній справі. До таких документів відносять:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

-          установчі документи підприємства (статут, установчий дого-вір, свідоцтво про реєстрацію як платника податків і зборів);

-          документи з обліку касових і розрахункових документів (прибуткові й видаткові касові ордери, касові звіти, книги обліку розрахункових операцій, платіжні доручення, виписки банку, ка-ртки зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами підприємства);

-          документи з обліку матеріальних цінностей (товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, картки складського об-ліку тощо);

-          накази, розпорядження, протоколи загальних зборів, службо-ве листування;

-          бухгалтерські регістри та фінансова звітність;

-          документи і регістри податкового обліку (податкові наклад-ні, книги обліку придбання і продажу товарів);

-          податкові декларації та додатки до них.

Якщо експерт-бухгалтер виявив, що ухиляння від сплати по-датків відбулося через унесення у відповідні документи попра-вок, змін чи доповнень, а також способи виправлень підчисткою і підробкою підписів, унесенням нового тексту в заповнений до-кумент, то він має право направити слідчому клопотання про призначення техніко-криміналістичної експертизи документів.

Суттєво!

Серед економічних злочинів особливе місце належить злочи-нам у сфері оподаткування. Це — приховування прибутків, ухи-лення від сплати податків. Тому судово-бухгалтерська експерти-за у справах, пов’язаних з ухиленнями від сплати податків, потребує значного терміну та істотних витрат грошових коштів.