Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи правопорушень, пов’язаних із ухиленням від сплати податків : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

9. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи правопорушень, пов’язаних із ухиленням від сплати податків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

Основним завданням чинного законодавства в Україні є за-хист законних інтересів держави, підприємців і споживачів у го-сподарській сфері. Найбільша питома вага серед правопорушень у сфері економіки припадає на порушення податкового законо-давства. Несплата податків кваліфікується як шкода, заподіяна державі, а тому ст. 212 Кримінального кодексу України, який на-брав чинності з 01.09.2001 р., передбачає:

- умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’я-зкових платежів, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми влас-ності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка

зобов’язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактично-го ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, — карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або по-збавленням права обіймати певні посади чи займатися певною ді-яльністю на строк до трьох років;

-          ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бю-джетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмі-рах, — караються штрафом від п’ятисот до двох тисяч неоподат-ковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;

-          діяння, передбачені частинами першою або другою цієї стат-ті, вчинені особою, раніше судомою за ухилення від сплати пода-тків, зборів, інших обов’язкових платежів, або якщо вони призве-ли до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах, — кара-ються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з по-збавленням права обіймати певні посади чи займатися певною ді-яльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна;

-          особа, яка вперше скоїла дане правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо перед притягненням до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори, а також відшкодувала збиток державі.

Під значним розміром грошових коштів слід розуміти таку суму податків, зборів та інших обов’язкових платежів, яка в ти-сячу і більше разів перевищує встановлений законодавством не-оподатковуваний мінімум доходів громадян; під великим розмі-ром — суми податків, зборів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під особливо великим розміром — суми податків, зборів, які в п’ять тисяч і більше разів перевищу-ють установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

З огляду на це основними завданнями, що вирішуються в про-цесі судово-бухгалтерської експертизи правопорушень, пов’яза-них з ухиленнями від сплати податків, є:

-          установлення фактів порушення податкового законодавства,

які призвели до заниження або ухилення від сплати податків у

цілому, зборів та інших платежів у бюджет;

-          підтвердження розміру матеріального збитку, встановленого матеріалами документальної перевірки;

-          установлення обставин, які сприяли ухиленню від сплати податків;

-          підтвердження клопотання посадових осіб, діяльність яких було піддано розслідуванню з питань повноти і правильності на-рахування та сплати податків до бюджету;

-          установлення осіб, які несуть відповідальність за повноту і правильність нарахування і сплати податків до бюджету та які допустили вказані правопорушення.

Матеріали або джерела інформації, що направляються для дослі-дження експерту-бухгалтеру, поділяються на основні та додаткові. Основні джерела інформації:

-          оригінал акта про перевірку фінансово-господарської діяль-ності підприємства, організації чи установи державною податко-вою адміністрацією з усіма додатками;

-          письмові пояснення керівника, головного бухгалтера та ін-ших посадових осіб щодо висновків перевірки;

-          вилучені оригінали документів, облікових регістрів, форми фінансової та податкової звітності, що підтверджують факти по-рушень у сплаті податків;

-          дані про майно підприємства, наявність і рух грошових кош-тів на рахунках у банку;

-          інші матеріали справи (договори, аудиторські висновки, акти ревізій, висновки інших судових експертиз тощо).

Додатковими джерелами інформації є свідчення працівників податкової адміністрації, які безпосередньо здійснювали конт-роль за виконанням податкового законодавства суб’єктами під-приємницької діяльності.

Крім того, як джерело інформації експерт-бухгалтер може ви-користовувати зафіксовані в протоколах свідчення певних кате-горій працівників підприємств і організацій, де були здійснені правопорушення. До таких категорій належать працівники бухга-лтерій, складів, секретарі, водії, охорона та ін.

З їхніх свідчень можна отримати дані про порядок ведення на підприємстві бухгалтерського обліку, умови здійснення окремих господарських операцій, місця зберігання матеріальних ціннос-тей, грошових коштів, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують факти правопорушень.

Характерною особливістю правопорушень, пов’язаних з ухи-ленням від сплати податків, є те, що вони всі віддзеркалюються в первинних документах, облікових регістрах і звітних формах, які

нерідко складені з порушенням вимог щодо організації і ведення фінансового, управлінського, податкового обліків та звітності.