Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів діяльності підприємства : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

8. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів діяльності підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

Основними джерелами, спираючись на які бухгалтер-експерт має дослідити фінансову діяльність підприємства, є:

-          законодавчі акти про підприємства і підприємництво;

-          нормативно-методичні документи, що регламентують веден-ня бухгалтерського обліку;

-          наказ про облікову політику підприємства;

-          нормативні документи з виробництва і реалізації продукції;

-          розрахунок собівартості реалізованої продукції;

-          договори, якими оформлено операції з реалізації продукції (робіт, послуг) та іншого вибуття активів (договори купівлі-продажу та ін.);

-          розрахункові документи (рахунки, виставлені покупцям на оплату відвантаженої продукції);

-          податкові накладні (для визначення обсягів зобов’язань з ПДВ);

-          регістри аналітичного та синтетичного обліків;

-          первинні документи, зокрема «Акт на списання основних за-собів», «Накладна на відпуск матеріалів», товарно-транспортні накладні, накладні на відвантаження готової продукції та ін.;

-          документи, що засвідчують факти здійснення інвестиційної та фінансової діяльності;

-          розрахунок обґрунтованості понесених підприємством ви-трат від надзвичайних подій та отриманих у результаті цих подій доходів;

-          форми фінансової звітності (Ф.1, Ф.2);

-          декларація про прибуток підприємства;

-          матеріали попередніх ревізій і перевірок правильності визна-чення фінансових результатів;

-          останній аудиторський висновок;

-          рішення судів про визнання дебітора неплатоспроможним;

-          інформація правоохоронних органів.

Методичні прийоми та методика проведення судово-бух-галтерської експертизи фінансових результатів діяльності під-приємства включають:

-          розрахунково-аналітичні (економічний аналіз; аналітичні та статистичні розрахунки; економіко-математичні);

-          документальні (відповідність відображених операцій ви-могам чинного законодавства; формальна й арифметична пере-вірка документів, в яких відображається здійснення господар-ських операцій, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, фінансової звітності; зустрічна перевірка документів; логічний контроль правильності відображення взаємозв’язаних операцій та ін.);

-          органолептичні (контрольні заміри робіт; технологічні екс-пертизи; суцільні (безперервні) спостереження тощо);

-          прийоми узагальнення, оцінювання і реалізації результатів експертизи (аналітичне групування доказів; групування про-міжних результатів експертизи; узагальнення результатів до-слідження та складання висновку експерта; розробка пропози-цій з профілактики правопорушень; вручення висновку бух-галтера-експерта правоохоронним органам; реалізація пропо-зицій із профілактики правопорушень; реалізація результатів експертизи у суді).

Загалом дані про фінансовий результат підприємства (порів-няння доходів і витрат) є одним з найпростіших об’єктів для фа-льсифікації. Це пов’язано зі значною кількістю документів, раху-нків обліку, що використовуються для їх визначення і відо-браження. Тому перед бухгалтером-експертом постає завдання з’ясувати правильність відображення і зіставлення доходів і ви-трат (рис. 5.1).

 

Рис. 5.1. Схема формування фінансового результату на рахунках бухгалтерського обліку

Фінансовий результат може бути значно спотворений у ре-зультаті:

-          неправильного визначення собівартості реалізованої продук-ції (віднесення до її складу витрат, що покриваються за рахунок фінансового результату діяльності, завищення норм витрат сиро-вини та матеріалів, неправомірного завищення норм списання від природних втрат, завищення цін на сировину та матеріали, вико-ристані у виробництві, неправильність списання понаднорматив-них витрат, неправильний розподіл загальновиробничих витрат та ін.);

-          неповноти відображення отриманих підприємством доходів;

-          помилок у розрахунку податку на прибуток;

-          неточного відображення сплачених штрафів, пені, неустойки;

-          неправомірного списання дебіторської заборгованості до за-вершення терміну позовної давності;

-          завищення витрат на позареалізаційні операції (сплачені штрафи, фінансові витрати, втрати від інвестиційної діяльності, надзвичайних подій).

Судово-бухгалтерська експертиза фінансових результатів дія-льності підприємства є одним з найтриваліших процесів. Вона потребує перевірки не лише окремих сторін діяльності підприєм-ства, а всієї сукупності операцій, оскільки вони формують фінан-совий результат діяльності суб’єкта господарювання.