Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Перевірка бланків цінних паперів. : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Перевірка бланків цінних паперів.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

На першому етапі експертизи необхідно провести формальну перевірку бланків цінних паперів. Такі бланки можуть виготовля-тися тільки спеціалізованими відділеннями на поліграфічних під-приємствах, що мають необхідне устаткування, технологію, ма-теріали, рівень кваліфікації фахівців, умови зберігання, обліку і транспортування матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції. Тому експерту-бухгалтеру необхідно перевірити, чи є в суб’єктів підприємницької діяльності, які виготовляють чи ввозять бланки цінних паперів, відповідна ліцензія Міністерства фінансів Украї-ни. Самостійне виготовлення бланків цінних паперів підприємст-вами і банками забороняється. Якщо в експерта-бухгалтера вини-кнуть будь-які сумніви відносно доброякісності досліджуваних бланків цінних паперів, він вправі вимагати у слідчого, прокуро-ра чи суду призначення відповідної технічної експертизи доку-ментів.

Перевірка наявності ліцензій.

Відповідно до чинного законодавства професійну діяльність на ринку цінних паперів, у тому числі посередницьку діяльність з випуску й обігу цінних паперів, мають здійснювати юридичні та фізичні особи винятково на підставі спеціальних дозволів (ліцен-зій). Тому експерт повинен також перевірити наявність таких лі-цензій у підприємств і громадян, які здійснювали таку професій-ну діяльність із цінними паперами.

Перевірка наявності у підприємства (емітента) свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Підприємство (емітент) має право на випуск акцій тільки з моменту реєстрації цього випуску в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Тому під час перевірки операцій з емісії цінних паперів експерту необхідно перевірити наявність у підприємства свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Якщо під-приємство випускає привілейовані акції, то експерт-бухгалтер має перевірити, щоб сума таких акцій не перевищувала десяти відсотків статутного фонду акціонерного товариства. На цьому самому етапі дослідження експерту необхідно перевірити прави-льність поділу в обліку підприємства, що здійснює емісії акцій, номінальної вартості розповсюджених акцій і суми емісійного доходу, тобто суму перевищення доходів від первинної емісії власних акцій над їхньою номінальною вартістю.

Підприємства й організації можуть купувати акції, облігації, ощадні сертифікати тільки за рахунок власних коштів. Тому екс-перт-бухгалтер має перевірити, щоб для придбання таких цінних паперів не використовувалися кредити банків та інші позикові кошти.

Аналіз експертної практики з питань, пов’язаних з обігом цін-них паперів, свідчить, що з метою повного і всебічного вивчення обставин справи експерт-бухгалтер у процесі дослідження має виконати такі завдання:

-          визначити коло операцій, що підпадають під визначення тор-гівлі цінними паперами;

-          дослідити повноту й обґрунтованість відображення доходів і витрат від торгівлі цінними паперами;

-          перевірити своєчасність відображення в податковому об-ліку валових доходів і валових витрат від торгівлі цінними паперами.

Перевірка ведення реєстру власників цінних паперів.

Емітент іменних цінних паперів зобов’язаний забезпечити ве-дення реєстру власників таких паперів. Діяльність з ведення та-кого реєстру здійснює емітент або реєстратор. Якщо кількість іменних цінних паперів емітента перевищує 500 (максимальне число для самостійного ведення реєстру), емітент зобов’язаний доручити ведення реєстру спеціальному реєстратору через укла-дання спеціального договору. Причому ведення реєстру повинні здійснювати працівники, що мають спеціальні кваліфікаційні сертифікати Державної комісії з цінних паперів та фондового ри-нку. Тому експерт зобов’язаний перевірити порядок ведення ре-єстру іменних цінних паперів (наявність атестованого працівника чи договору з реєстратором).

Перевірка достовірності цінних паперів.

З метою встановлення достовірності пред’явлених на дослі-дження цінних паперів експерт-бухгалтер повинен перевірити повноту заповнення їх реквізитів.

Акція має містити такі реквізити:

-          найменування цінного папера;

-          найменування емітента і його місцезнаходження;

-          код випуску цінного папера;

-          серія і номер сертифіката;

-          серія і номер акції;

-          дата випуску;

-          тип і категорія акції;

-          номінальна вартість;

-          найменування (прізвище) власника;

-          розмір статутного фонду акціонерного товариства на день випуску акцій;

-          термін виплати дивідендів;

-          підпис керівника чи іншої уповноваженої особи;

-          реквізити реєстродержателя.

Бланки цінних паперів повинні мати такі реквізити підприємс-тва-виготовлювача:

-          повне чи скорочене найменування підприємства, що вигото-вило бланки цінних паперів, або його код;

-          номер замовлення;

-          дату випуску (рік і квартал).

До акції може додаватися купонний листок на виплату диві-дендів, що має містити такі дані:

-          порядковий номер купона на виплату дивідендів;

-          порядковий номер акції, за якою виплачуються дивіденди;

-          найменування акціонерного товариства;

-          рік виплати дивідендів.

Експертиза бланків цінних паперів і документів суворого об-ліку проводиться на вимогу замовника та за його рахунок.

Перевірка операцій з виплати дивідендів.

Дивіденди — це платіж, який провадиться юридичною осо-бою на користь власників (довірених осіб власника) корпоратив-них прав, емітованих такою юридичною особою, у зв’язку з роз-поділом частини її прибутку.До дивідендів не включаються виплати юридичної особи, пов’язані зі зворотним викупом акцій, часток (паїв), раніше емі-тованих такою юридичною особою.

Перевіряючи операції з виплати дивідендів, експерт-бухгалтер має виходити з того, що джерелом цих виплат може бути тільки загальний прибуток акціонерного товариства.

Основними напрямками судово-бухгалтерської експертизи операцій із цінними паперами є перевірка бланків цінних паперів, наявності ліцензій, наявності у підприємства свідоцтва про ре-єстрацію випуску акцій, документів про ведення реєстру власни-ків цінних паперів, достовірності цінних паперів, операцій з ви-плати дивідендів. Важливим аспектом судово-бухгалтерської експертизи операцій із цінними паперами є перевірка звітності, тому, проводячи експертизу, необхідно звернути увагу на прави-льне оформлення та відповідність даних звітності емітентів цін-них паперів.