Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6. Методика експертного дослідження операцій з нарахування та виплати заробітної плати : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6. Методика експертного дослідження операцій з нарахування та виплати заробітної плати


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

Як правило, експертне дослідження операцій, пов’язаних з розрахунками з оплати праці, проводять за такими етапами:

1.         Аналіз штатної дисципліни.

2.         Перевірка законності оплати праці працівників, що працю-ють за сумісництвом. Такі працівники отримують заробітну пла-ту за фактично виконану роботу. Необхідно зазначити, що робота за сумісництвом також здійснюється на підставі трудового дого-вору.

Слід зазначити, що всі правові відносини, пов’язані з укла-данням і виконанням трудового договору, регулюються Кодек-сом законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-УПІ (зі змі-нами і доповненнями) станом на 11.03.03 р.

Певні види робіт можуть виконуватися на підставі угод (дого-ворів) цивільно-правового характеру, які часто плутають із тру-довими договорами (особливо з трудовим договором, що уклада-ється на час виконання певної роботи). До таких угод цивільно-правового характеру, умови яких дуже схожі з обов’язками, по-кладеними на сторони за трудовими договорами, належать дого-вори підряду, комісії, доручення та ін.

У випадках укладання угод цивільно-правового характеру правовідносини регулюються Цивільним кодексом України і цивільним законодавством. Усі ці особливості трудових відносин мають враховуватись експертом-бухгалтером під час перевірки операцій з нарахування та виплати заробітної плати (винагороди) працівникам підприємства.

3.         Перевірка правильності встановлення тарифних ставок і окла-

дів працівникам підприємств, організацій та установ України.

Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники). Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт за-лежно від їх складності, а працівників — залежно від їхньої ква-ліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є базою для фор-мування та диференціації розмірів заробітної плати. Експерту потрібно керуватися рекомендаціями постанови KM України «Про єдині тарифні умови оплати праці працівників і службовців масових професій і посад» і відповідними додатками до неї, де наводиться єдина тарифна сітка оплати праці працівників масо-вих професій і переліки професій з віднесенням їх до розрядів та-рифної сітки.

4.         Перевірка стану розрахунків з оплати праці починається із

зіставлення показників поточної і річної звітності з даними аналі-

тичного й синтетичного обліку заробітної плати. Так, аналітичні

дані про структуру заробітної плати за окремими видами виплат і

розподілу її між дільницями, цехами і відділами підприємства

мають відповідати записам у відомості № 12 і журналі-ордері

№ 10. Сальдо за рахунками 65 і 66 Головної книги на кінець кож-

ного кварталу мають відповідати даним бухгалтерських балансів.

Для контролю за правильністю визначення заробітку праців-ників, що перебувають на погодинній оплаті праці, використо-вують показники табельного обліку.

5.         Обсяги виконаних ремонтних і будівельних робіт. Перевір-

ка з метою встановлення приписок за цими видами робіт вимагає

спеціальних знань як у галузі технології, так і в проектно-

кошторисній справі. Тому для проведення експертної оцінки пра-

вильності складання кошторисів і визначення фактичних обсягів

будівельних і ремонтних робіт експерт-бухгалтер може скориста-

тися послугами експертів інших галузей знань.

Після експертного визначення фактичних обсягів робіт і зіста-влення їх з обсягами, зазначеними в договорі, експерт-бухгалтер за допомогою слідчого повинен установити, чи дійсно ці роботи виконувалися сторонніми особами. У договорі підряду обов’я-зково мають бути зазначені всі дані про виконавців: прізвище та

ініціали, серія і номер паспорта, ідентифікаційний код, домашня адреса і номер телефону.

6.         Перевірка правильності нарахування виплат.

Для перевірки правильності нарахування виплат за невідпра-цьований час, передбачений трудовим законодавством, експерт повинен перевірити відповідність розрахунків «Порядку обчис-лення середньої заробітної плати», затвердженому постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266. Склад виплат, що враховуються для обчислення середньої заробітної плати, визначається Інстру-кцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Міні-стерства статистики України від 11.12.1995 р. № 323. Середня за-робітна плата працівників за місяць (квартал, рік) у цілому по підприємству, установі, організації обчислюється діленням сум, нарахованих з фонду оплати праці працівників у грошовій формі, на середньоспискову чисельність працівників, що береться для розрахунку середньої заробітної плати, та інших середніх показ-ників (середньоспискову чисельність усього персоналу в еквіва-ленті повної зайнятості) за відповідний період.

Середню заробітну плату для оплати тарифних, додаткових відпусток і відпусток на навчання (у разі навчання без відриву від виробництва), а також розмір компенсації за невикористану від-пустку розраховують, виходячи з виплат за останні 12 календар-них місяців перед місяцем надання відпустки.

У всіх інших випадках збереження середньої заробітної плати та розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності серед-ньомісячна заробітна плата має розраховуватися за останні два календарних місяці роботи. Якщо працівник пропрацював менше двох місяців, то середня заробітна плата розраховується за фак-тично відпрацьований час. При цьому експерт має пам’ятати, що у випадках законодавчого підвищення тарифних ставок і посадо-вих окладів заробітна плата й інші виплати, що беруться до уваги для розрахунку середнього заробітку, мають коригуватися на ко-ефіцієнт їхнього підвищення.

7.         Порядок надання відпусток регулюється Законом України

«Про відпустки», затвердженим постановою ВР України від

15.11.1996 р. № 505/96ВР. Право працівника на щорічні основну

та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи

настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на

даному підприємстві. Загальна тривалість щорічних основної та

додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних

днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих робо-

тах, — 69 календарних днів. Заробітна плата працівникам за час

відпустки виплачується не пізніше, ніж за три дні до її початку. Порядок обчислення заробітної плати працівникам за час щоріч-ної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, твор-чої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають ді-тей, та компенсації за невикористані відпустки встановлюється KM України.

Експерт-бухгалтер має перевірити порядок оплати відпусток у межах їхньої тривалості, а також законність і правильність ство-рення резерву на оплату відпусток робітників, яка включається в собівартість продукції, що випускається, і наданих послуг.

Експерт-бухгалтер, керуючись законодавчими актами та ін-шими нормативними документами, повинен перевірити обґрун-тованість нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності родинам з дітьми, громадянам, що постраждали від Чорнобиль-ської катастрофи, та ін.

8. Законність і правильність утримань із заробітної плати.

Відповідно до чинного законодавства бухгалтерія підприємст-ва (організації, установи) має здійснювати такі види утримань:

-          прибутковий податок з громадян (податок з доходів фізич-них осіб);

-          страхові внески до Пенсійного фонду;

-          збір до Фонду загальнообов’язкового державного соціально-го страхування на випадок безробіття;

-          збір до Фонду загальнообов’язкового державного соціально-го страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

-          профспілкові внески (на підставі заяв працівників);

-          аліменти (за виконавчими листами судових органів);

-          за виданий підприємством кредит;

-          за брак та заподіяні підприємству матеріальні збитки;

-          різні види добровільних утримань за заявою громадян.

З 01.01.2004 р. набув чинності Закон України «Про податок з

доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 p. № 889-TV із змінами, внесеними згідно із Законом України від 27.11.2003 р. № 1314-IV. Основна ставка оподаткування встановлюється на рівні 13 % з виділення пільгового оподаткування осіб, які мають право на со-ціальні пільги (ст. ст. 5—6 даного Закону).

Суттєво змінено нормативну базу для нарахування податків. Експерт-бухгалтер повинен перевірити на підприємстві, що пере-віряється, правильність утримань із заробітної плати (за видами утримань).

Одночасно з перевіркою правильності нарахування заробітної плати експерт має перевірити і порядок нарахування роботодавцями внесків до державних цільових фондів, базою для визна-чення яких є фактичні витрати на оплату праці найманих робіт-ників, а саме:

-          до Пенсійного фонду (33,2 %);

-          до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (1,3 %);

-          до Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (1,5 %);

-          до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань (0,66—13,6 — в залеж-ності від класу професійного ризику виробництва). Здійснюючи перевірку розрахунків за цими зборами, експерт зобов’язаний до-слідити:

-          правильність нарахування внесків і визначення страхових тарифів;

-          законність використання пільг;

-          своєчасність перерахування коштів до цільових фондів;

-          правильність відображення в обліку операцій з нарахування і сплати зазначених зборів.

9. Перевірка достовірності розрахункових і платіжних відомо-стей із заробітної плати.

Серед видаткових касових документів, за якими видається го-тівка, найбільшу питому вагу мають розрахунково-платіжні та платіжні відомості. Саме завдяки підробленням у цих документах приховуються розкрадання грошей з каси, призначених для ви-плати заробітної плати. Ці підроблення можуть бути викриті спо-собом підрахунку підсумків у розрахунково-платіжних відомос-тях як по горизонталі (рядках), так і по вертикалі (стовпцях). Кінцеві підсумки порівнюють із сумою, зазначеною у видатково-му касовому ордері та в первинних документах з нарахування за-робітної плати.

Документування підроблень, викритих за допомогою арифме-тичної перевірки розрахунково-платіжної відомості, здійснюєть-ся на підставі таких документів:

-          розрахунково-платіжна або платіжна відомість;

-          видатковий касовий ордер;

-          журнал обліку прибуткових та видаткових ордерів;

-          касова книга та касовий звіт;

-          наряди на оплату праці або табелі обліку робочого часу.

Вибірково можна перевірити, чи не записані в розрахунково-платіжні відомості підставні особи. Для цього порівнюються прі-звища осіб, які внесені у відомість, з даними обліку особового

складу підприємства. Порівнюються підписи працівників у відо-мості на одержання заробітної плати за будь-який місяць і підпи-си на заявах про прийняття на роботу або у відомостях за попе-редні чотири-п’ять місяців. Це дозволяє розкривати випадки видачі заробітної плати підставним і вигаданим особам. У разі виявлення певної суми готівки, яка одержана не тією особою, кому була призначена, через підроблення розрахунково-платіж-ної відомості, призначається ревізія з ініціативи органів внутрі-шніх справ.

10.       Перевірка необґрунтованих виплат заробітної плати. Спо-

соби необґрунтованих виплат заробітної плати можна розділити

на дві основні групи:

-          виплати, проведені за документами, необґрунтовано складе-ними бухгалтерськими розрахунковими працівниками;

-          виплати, проведені на підставі документів, необґрунтовано складених іншими посадовими особами. Необґрунтовані виплати заробітної плати насамперед здійснюються в разі виконання роз-рахунковими працівниками, що ведуть розрахунки із зарплати, обов’язків касира або в разі змови розрахункових працівників, які мають право підпису касових документів.

Найпоширенішими способами необґрунтованих виплат є:

-          повторна виплата заробітної плати тим самим особам за той самий платіжний період;

-          неправильний підрахунок у платіжних відомостях підсумко-вих сум, що належать до видачі, та утримання із заробітної плати;

-          видача позапланових авансів без подальшого їх утримання;

-          виплата депонованих сум не тим особам, яким вони призначені.

Необґрунтовані виплати заробітної плати можуть здійснюва-тися на підставі помилкових даних, що надаються робітниками, які ведуть облік виробітку та відпрацьованого часу. Наприклад, такі виплати можуть здійснюватися за рахунок:

-          виплати заробітної плати за операції, які фактично не вико-нувалися;

-          завищення розцінок.

11.       Перевірка правильності оформлення відповідних докумен-

тів на виплату депонованих сум.

Депонентом уважається особа, яка з тих чи тих причин своє-часно не отримала заробітну плату, додаткову заробітну плату, премію тощо. Ознакою можливих розкрадань грошових коштів через привласнення депонованих сум може бути такий показник використання трудових ресурсів, як відносно велика плинність кадрів на підприємстві.

Механізм розкрадання готівки через привласнення депонова-них сум полягає в тому, що касир у змові з бухгалтером підроб-ляють підпис депонента в розрахунково-платіжній відомості або в депонентській відомості, або у видатковому касовому ордері. Проте за заробітною платою, яка не отримана своєчасно, праців-ник пізніше звертається в бухгалтерію, тому на практиці привла-снення депонованої заробітної плати у порівнянні з привласнен-ням інших видів грошової винагороди зустрічається рідко.

Для виявлення та документування даного способу розкрадан-ня грошових коштів необхідно проаналізувати такі документи:

-          розрахунково-платіжну відомість (або платіжну відомість);

-          депонентську відомість;

-          видатковий касовий ордер;

-          особистий рахунок та картку депонента;

-          журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів;

-          касову книгу та касовий звіт;

-          накази про прийняття на роботу та звільнення з роботи;

-          розрахунково-платіжні відомості, інші службові документи за попередній період, в яких містяться підписи депонентів.

У ході перевірки та аналізу документів порівнюються підписи працівників підприємства (у тому числі й звільнених), що зазна-чені в розрахунково-платіжній відомості, депонентській відомос-ті чи у видатковому касовому ордері (залежно від того, за яким з цих документів отримані готівкові кошти), з підписами у доку-ментах відділу кадрів. Визначається, чи правильно зроблено пе-ренесення депонованих сум з розрахунково-платіжної відомості до депонентської відомості, журналу обліку депонованих сум та депонентської картки. За наявності підстав з ініціативи органу внутрішніх справ призначається ревізія. Після порушення кримі-нальної справи може бути призначена почеркознавча експертиза.

Ефективність боротьби з корисливими правопорушеннями, у тому числі з правопорушеннями, пов’язаними з виплатою заробі-тної плати, залежить від професіоналізму кадрів правоохоронних органів, а також експертів-бухгалтерів, від опанування ними бух-галтерського обліку, контролю, економічного аналізу, фінансово-го та господарського права, зокрема тактичних і методичних ас-пектів використання документів під час виявлення та розсліду-вання таких злочинів.

За умов реформування економіки України найчастіше зміню-ється нормативна база з питань оплати праці, тому експерт-бухгалтер має постійно стежити за цими змінами та враховувати їх у своїй практичній діяльності.