Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5. Експертне дослідження операцій, пов’язаних з виробництвом та реалізацією продукції : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5. Експертне дослідження операцій, пов’язаних з виробництвом та реалізацією продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

Порядок обліку виробничих витрат, випуску та реалізації го-тової продукції залежить від галузевих особливостей, організації та технології виробництва. Цим визначається документальне оформлення операцій, пов’язаних з виробництвом та реалізацією готової продукції, систематизацією даних первинного обліку. Проте поряд із розбіжностями в організації обліку є деякі загаль-ні принципи побудови обліку для всіх промислових підприємств, що випливають з єдності методології планування та обліку виро-бництва. Порядок обліку продукції та її реалізації викладений в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського об-ліку.

Завданням судово-бухгалтерської експертизи в дослідженні операцій з виробництва і реалізації продукції є активний вплив на процеси промислового виробництва з метою сприяння випус-ку високоякісної і конкурентоспроможної продукції, її реалізації на ринку на підставі раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, запобігання втрат, браку, попе-редження правопорушень, що призводять до збитків на підпри-ємствах. У процесі бухгалтерської експертизи досліджуються ви-трати на виробництво і реалізацію продукції, визначається, як відображаються в бухгалтерському обліку витрати підприємства за теперішньою діяльністю (рахунки: 23 «Виробництво», 26 «Го-това продукція», 91 «Загальновиробничі витрати» тощо); втрат від браку (рахунок 24 «Брак у виробництві»); реалізація продукції, робіт, і послуг (рахунки: 36 «Розрахунки з покупцями та за-мовниками» 31 і «Розрахунки в банках», 70 «Доходи від реаліза-ції» тощо).

Об’єктами судово-бухгалтерської експертизи під час дослі-дження операцій з виробництва і реалізації продукції є:

-          дисципліна поставок за обсягами, строками, асортиментом і якістю продукції;

-          витрати на виробництво і реалізацію продукції;

-          незавершене виробництво;

-          збереження продукції під час виробництва, зберігання і транспортування;

-          первинна документація;

-          дані бухгалтерського обліку і звітності;

-          нестача продукції, брак, приписки і розмір завданих збитків, виявлені ревізією, їх обґрунтованість, винні особи тощо.

Коротко охарактеризуємо об’єкти експертизи, які досліджує експерт-бухгалтер.

Первинна документація — перевіряється відповідність чинно-му законодавству заповнення первинної документації, застосова-ної для обліку операцій з виробництва і реалізації продукції з ме-тою використання цієї документації для доказів.

Бухгалтерський облік і звітність — досліджу ються судово -бухгалтерською експертизою для виявлення фактів приписок продукції, напівфабрикатів виробництва і на стадії реалізації для встановлення фактів навмисного перекручення собівартості про-дукції.

Експерт-бухгалтер повинен також перевірити правильність ві-дображення в обліку:

-          витрат з операційної діяльності підприємств, що використо-вують рахунки класу 8 «Витрати по елементах»;

-          витрат з операційної діяльності підприємств, які не викорис-товують рахунки класу 8 «Витрати по елементах»;

-          реалізації продукції в разі подальшої (наступної) оплати і пе-редоплати;.

-          реалізації робіт, послуг у разі наступної оплати і передоплати;

-          визначення фінансових результатів від операційної діяльності;

-          нерозподілених прибутків (збитків).

Під час експертного дослідження операцій, пов’язаних із ви-робництвом і реалізацією продукції, велике значення для експер-та-бухгалтера мають висновки експертів іншої спеціальності. В окремих випадках без них практично неможливо вирішити пи-тання судово-бухгалтерської експертизи (визначити суму збитків,

період їх утворення, дати характеристику стану бухгалтерського обліку, звітності тощо).

Найбільш типові порушеннями в операціях виробництва та реалізації продукції:

•          утворення необлікованих резервів (лишків) сировини та ма-теріалів на виробництві;

•          випуск та реалізація необлікованої готової продукції;

•          нестача та псування товарно-матеріальних цінностей на ви-робництві.

Досліджуючи операції з обліку виробництва та реалізації го-тової продукції, експерт-бухгалтер має керуватися нормативними актами, що регламентують ведення бухгалтерського обліку, а та-кож відомчими інструкціями, що регламентують порядок обліку витрат виробництва, випуску та реалізації готової продукції, ро-біт, послуг у даній галузі.