Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4. Методика експертного дослідження операцій з матеріальними запасами : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4. Методика експертного дослідження операцій з матеріальними запасами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

На практиці зустрічається досить багато порушень та корис-ливих зловживань, пов’язаних з розкраданням матеріальних за-пасів, і основним джерелом інформації, що надається бухгалтеру-експерту при цьому, є матеріали проведених інвентаризацій. Та-кож багато порушень скоюється через необґрунтоване списання нестач матеріалів, неправильне відображення в обліку результа-тів пересортування товарно-матеріальних цінностей.

Тому дослідження операцій з матеріальними запасами є одним з провідних у експертно-бухгалтерських дослідженнях.

Основним джерелом інформації, поданої бухгалтеру-експерту під час розслідування злочинів, пов’язаних із розкраданням ма-теріальних запасів підприємств, є матеріали проведених інвента-ризацій.

Досліджуючи дані інвентаризації, експерт повинен з’ясувати, наскільки повно вона проведена, а саме:

-          чи була присутня під час перевірки матеріальновідпові-дальна особа, чи був у складі інвентаризаційної комісії фахівець, котрий добре знає особливості зберігання, обліку і використання даного виду запасів;

-          які виявлені лишки й нестачі цінностей і як вони відображені в бухгалтерському обліку;

-          чи правильно розрахований збиток від нестач матеріальних запасів тощо.

У ході перевірки правильності оформлення акта інвентариза-ції експерт-бухгалтер має впевнитись у тому, що до початку ін-вентаризації матеріально відповідальна особа подала розписку про те, що всі прибуткові та видаткові документи включені нею у звіти і здані в бухгалтерію, і всі запаси, які надійшли на склад, оприбутковані, а ті, що вибули, — списані на витрати.

Досліджуючи порівняльні відомості, експерт-бухгалтер пови-нен установити характер розбіжностей між фактичними залишками матеріальних запасів на момент проведення інвентаризації й обліковими даними на цю саму дату. Експерт має також озна-йомитися з письмовими вмотивованими поясненнями матеріаль-новідповідальних осіб про причини виявлених лишків і нестач. За необхідності проведення додаткової інвентаризації про стан і рух матеріальних ресурсів на підприємстві, що перевіряється, експерт мусить проаналізувати дані, що містяться в протоколах допитів свідків і матеріально відповідальних осіб, отримані слідчим.

Необхідно дослідити обґрунтованість списання нестач матері-алів у межах норм природних втрат.

Від природних втрат необхідно відрізняти псування товарів (бій пляшок, бомбаж консервів тощо). На псування товарів мате-ріальновідповідальні особи мають складати спеціальні акти.

Лишки матеріалів, виявлені під час інвентаризації, відносять до інших доходів від операційної діяльності. На суму виявлених лишків робиться проведення:

Дт 20 «Виробничі запаси»;

Дт 28 «Товари»;

Кт 719 «Інші доходи від операційної діяльності».

А в податковому обліку сума виявлених лишків включається до складу доходів і є об’єктом оподаткування.

Нестачі можуть бути двох видів:

-          у межах норм природних втрат;

-          понад затверджені норми втрат. Суттєво! Основним завданням експерта-бухгалтера під час дослідження

операцій з матеріальними цінностями є перевірка правильності відображення в обліку та документальної обґрунтованості надхо-дження та витрачання цих цінностей, визначення наявності та розміру нестач (лишків) за результатами інвентаризації.

Для розв’язання поставлених питань експерту мають бути на-дані слідчим або судом документи, облікові дані про рух матері-алів, акти інвентаризації, дані про те, де, коли та в кого встанов-лена нестача, пояснення осіб, у яких виявлена нестача, про причини її виникнення та інші дані, що належать до конкретних обставин справи.

Досліджуючи надані документи, експерт-бухгалтер зобов’я-заний переконатися у належному їх оформленні; перевірити пра-вильність записів у бухгалтерському обліку за операціями, відо-браженими в первинних документах; звірити надходження та ви-трачання матеріалів за даними синтетичного та аналітичного обліку; перевірити відповідність записів у документах, облікових

регістрах і звітності за взаємозв’язаними операціями. Так, дані про надходження матеріалів порівнюються з показниками вироб-ництва продукції, на яку вони списані, дані про надходження ма-теріалів від постачальників — з даними про розрахунки з ними.

Дослідивши правильність даних бухгалтерського обліку про рух та залишки матеріальних цінностей, слід визначити результа-ти інвентаризації способом порівняння залишків за інвентариза-ційною відомістю з даними бухгалтерського обліку сировини та матеріалів.

На вирішення експерта-бухгалтера частіше за все виносяться питання, що стосуються встановлення наявності та розмірів не-стач, лишків матеріальних цінностей, неповного оприбуткування та надмірного списання сировини й матеріалів.