Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Методика експертного дослідження операцій з основними засобами, малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП) : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3. Методика експертного дослідження операцій з основними засобами, малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

Відповідно до Закону України «Про підприємства в Україні» основні засоби підприємства є головним елементом його матері-ально-технічної бази. Підприємству надані права володіння, роз-порядження основними засобами та їх використання.

На початку дослідження експерт-бухгалтер повинен установи-ти правомірність віднесення окремих об’єктів до основних засо-бів. Основні засоби, які будуть визнані непридатними для вико-ристання протягом звітного періоду, мають бути списані на витрати цього періоду за їхньою залишковою вартістю. Експерт мусить упевнитися в тому, що основні засоби, які за даними бух-галтерського обліку повністю зношені, не можуть принести в майбутньому економічної вигоди, переоцінені за їхньою залиш-ковою вартістю і відображені у складі необоротних активів під-приємства. Важливим завданням експерта-бухгалтера є також перевірка правильності формування первісної вартості основних засобів, що визначено в П(С)БО 7.

Якщо підприємство придбає основні засоби, які були в екс-плуатації, то, зараховуючи їх на баланс, потрібно відобразити і суму переданого зносу (продавець повинен указати її в акті при-ймання-передачі). У разі безкоштовного отримання основних за-собів вони мають бути оцінені за ринковою, а не за залишковою вартістю.

Експерту-бухгалтеру слід також пам’ятати, що за основними засобами справедлива вартість визначається в разі:

-          безкоштовної передачі основних засобів;

-          якщо основні засоби отримані внаслідок бартерних операцій;

-          якщо основні засоби передані як внесок до статутного капі-талу.

Експерт-бухгалтер мусить також перевірити операції з МШП, а саме:-            закріплення МШП за конкретними відповідальними особа-

ми, правильність оформлення документами операцій з експлуа-

тації МШП та їх оперативного обліку;

-          перевірку правильності нарахування зносу МШП та включення його у виробничі витрати. Треба мати на увазі, що підприємство са-мостійно встановлює метод нарахування зносу МШП, і цього мето-ду воно має дотримуватися протягом року. Експерт-бухгалтер та-кож застосовує дані податкового обліку. Це робиться насамперед для правильності визначення об’єктів оподаткування. Так, згідно зі ст. 4 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» прибуток як об’єкт оподаткування визначається способом змен-шення скоригованого валового прибутку за звітний період:

-          на суму валових витрат;

-          на суму амортизаційних відрахувань.

Крім того експерту-бухгалтеру необхідно дослідити матеріали

інвентаризації основних засобів і МШП та звернути увагу на то-чність визначення збитку, який підлягає відшкодуванню винними особами.

Під час дослідження матеріалів інвентаризації основних засо-бів, окрім указаних вище питань, експерт-бухгалтер повинен роз-глянути такі моменти:

-          правильність віднесення до основних засобів матеріальних цінностей, що перебувають на балансі господарського органу;

-          точність визначення балансової вартості основних засобів на початок кожного звітного періоду;

-          обґрунтованість індексації основних фондів;

-          правильність нарахування амортизації (зносу) основних за-собів тощо.

Експерт-бухгалтер також має ретельно перевірити правиль-ність відображення в обліку основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.

Особливо важлива точна експертна оцінка результатів інвен-таризації майна державного підприємства, яке приватизується або передається в оренду, оскільки заниження вартості таких об’є-ктів стає одним з найбільш характерних правопорушень у сфері економіки України.

Суттєво!

Експерту-бухгалтеру для розв’язання поставлених питань час-тіше за все необхідно встановити розмір нестач та лишків основ-них засобів і МШП, обґрунтованість списання цих цінностей, правильність оприбуткування, правильність застосування норм амортизаційних відрахувань, зносу та ін.

Методика експертного дослідження операцій з основними за-собами полягає в перевірці та порівнянні балансових (звітних)

даних про залишки основних засобів з даними синтетичного та аналітичного обліку. При цьому бухгалтерські записи звіряються з первинними документами про надходження та вибуття основ-них засобів (акти приймання, накладні, акти ліквідації основних засобів, довідки про нараховану суму амортизації, дані про ви-трати на капітальний ремонт і т. ін.).