Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЛЕКЦІЯ 5. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ ОСНОВНИХ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 1. Методика експертного дослідження стану та операцій із грошовими коштами в касі : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЛЕКЦІЯ 5. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ ОСНОВНИХ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 1. Методика експертного дослідження стану та операцій із грошовими коштами в касі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

Грошові кошти в національній та іноземній валюті підпри-ємств, організацій, установ можуть перебувати у вигляді готівки в касі, зберігатися в установах банків, у підзвітних осіб, а також використовуватися у вигляді акредитивів, чеків тощо.

На кожному підприємстві для забезпечення належного ви-користання і контролю за рухом грошової маси організується її облік.

Основними завданнями обліку грошових коштів є:

-          забезпечення їх зберігання і правильного використання;

-          суворе додержання встановлених правил касових та банків-ських операцій;

-          правильне оформлення руху грошових коштів у документах і регістрах бухгалтерського обліку.

Об’єктами експертного дослідження операцій з коштами є:

-          інтерпретація, достовірність оцінки та реальність відобра-ження в балансі та фінансовій звітності;

-          повнота оприбуткування;

-          обґрунтованість (законність) вибуття;

-          цільове використання;

-          дотримання вимог законодавчо-нормативного забезпечення щодо їх обліку;

-          стан збереження грошових коштів;

-          сума заподіяної шкоди за наслідками виявлених нестач, роз-крадань та особи, причетні до цих порушень.

Методичні прийоми експертного дослідження операцій з кош-тами у касі та на рахунках у банку включають розрахунково-аналітичні, документальні прийоми узагальнення й реалізації ре-зультатів експертизи, аналітичного групування доказів правопо-рушень та ін.

Усі операції щодо приймання та видачі грошей з каси виконує матеріально відповідальна особа — касир. Оформляючись на ро-боту, касир дає зобов’язання (відображене в договорі про матері-альну відповідальність), за яким бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті грошові кошти та інші цінності в

касі. Якщо через необережність, недбалість касира підприємству будуть заподіяні збитки, касир зобов’язаний їх відшкодувати.

Каса — самостійний структурний підрозділ підприємства, який призначений для зберігання грошових коштів і проведення розрахунків готівкою.

Адміністрація підприємства зобов’язана створювати необхідні умови для забезпечення збереження грошових коштів у касі. Під-приємство може мати у своїй касі мінімальні суми готівки на задо-волення невідкладних господарських потреб. Ліміт залишку готівки в касі встановлюється установою банку або самостійно визначаєть-ся підприємством. Перевищення ліміту можливе лише в дні видачі заробітної плати протягом трьох робочих днів. Зберігання в касі цінностей, які не належать даному підприємству, забороняється.

Основними джерелами поновлення готівки в касі є надхо-дження з поточного рахунка в банку, виручка від реалізації про-дукції чи послуг, надходження невикористаних залишків підзвіт-них сум тощо.

Для одержання грошових коштів з поточного рахунка устано-ви банку на підставі спеціальних заяв видають підприємствам че-кові книжки.

Надходження готівки в касу оформлюється прибутковим ка-совим ордером. У ньому вказується, від кого надійшли гроші, на які цілі або за що вони вносяться, сума і дата. Видача готівки з каси оформлюється видатковим касовим ордером. У ньому за-значається кому, на які цілі або за що видані гроші, сума і дата. У разі видачі грошей готівкою за видатковим касовим ордером ка-сир ретельно перевіряє правильність його оформлення, наявність підписів керівника підприємства та головного бухгалтера.

Облік руху грошових коштів підприємства здійснюється в ка-совій книзі, записи в якій ведуть у двох примірниках. Після виве-дення результатів за день касир надсилає другий примірник у бух-галтерію як звіт про касові операції. До нього додаються всі до-кументи, що надійшли до каси протягом дня. Відповідальність за додержання касової дисципліни покладається на керівників під-приємств, головних бухгалтерів, керівників фінансових служб і касирів.

Облік руху грошових коштів по касі здійснюється на актив-ному рахунку № 30 «Каса». За дебетом цього рахунка відобража-ється надходження грошей до каси.

У разі виявлення в касі нестач або лишків готівкових грошей експертне дослідження касових операцій проводиться, як прави-ло, у такій послідовності:

1)         порівнюються записи в касовій книзі з прибутковими та видатковими касовими документами. Визначається повнота і правильність оформлення документації. При цьому необхідно зіставити дані, вказані у прибуткових касових ордерах, з даними записів на контрольній стрічці регістрів розрахункових операцій (якщо вони є на підприємстві) або з даними розрахункових книжок;

2)         перевіряється арифметична достовірність підрахунків у ка-совій книзі сум операцій за кожний день і правильність переносу сум залишків на наступну сторінку книги;

3)         установлюється тотожність записів у касовій книзі записам у звітах касира за кожний операційний день;

4)         аналізуються по суті операції в документах, які додаються до прибуткових та видаткових касових ордерів.

Найбільш характерними видами зловживань у здійсненні ка-сових операцій є:

-          оформлення видаткових операцій по касі за недоброякісними та підробленими документами;

-          підробки в касових книгах і касових звітах;

-          привласнення готівкових грошей, отриманих за чековою книжкою у банку, через підробку банківських виписок;

-          незаконна видача готівкових грошей з каси після підробки авансових звітів з відряджень;

-          розкрадання грошових коштів через привласнення депоно-ваних сум;

-          розкрадання грошових коштів, призначених для заробітної плати, за допомогою підроблення розрахунково-платіжної відо-мості.

Особливу увагу під час проведення експертного дослідження необхідно приділити повноті оприбуткування готівкових грошей та цільовому їх використанню.

Аналіз експертної практики показує, що можливі випадки утворення в касі нестачі готівкових коштів без відображення в обліку. Але частіше вилучення грошових коштів із каси відбува-ється через неоприбуткування грошей та необґрунтоване їх спи-сання у видатки, а саме:

-          неоприбуткування виручки від реалізації товарно-матері-альних цінностей та за надані послуги;

-          неоприбуткування коштів, отриманих із банку на виплату за-робітної плати та на адміністративно-господарські й виробничі потреби;

-          списання грошових коштів без виправдувальних документів, за підробленими документами та в більших розмірах, ніж це по-трібно за документами;

-          повторне списання грошових коштів за тими самими випра-вдувальними документами. Як правило, це відбувається, коли ви-тратні документи не були погашені в установленому порядку.

Під час дослідження матеріалів кримінальних справ, пов’я-заних з установленням фактів лишків та нестач у касі, експерту в усіх випадках необхідно мати всі регістри бухгалтерського облі-ку та касові звіти з доданими до них документами.

Для висновків експерта особливе значення мають акти зняття фактичної наявності грошових коштів, оскільки без них немож-ливо вирішити, чи мають місце нестачі або лишки грошових ко-штів у касі.

За відсутності актів зняття залишків каси на початок дослі-джуваного періоду збільшується обсяг матеріалів, оскільки в та-ких випадках належить досліджувати рух грошових коштів, по-чинаючи з дати попереднього зняття залишків каси, під-твердженого актом. У цьому разі, а також за відсутності прийма-льно-передавальних актів у період заміни касирів розмежувати період утворення нестач або лишків не завжди можливо.

У разі неоприбуткування грошових коштів у касі аналіз та встановлення нестач слід здійснювати порівнянням записів про надходження грошових коштів:

-          із банку — з даними виписок та корінців чеків про отриман-ня готівкових коштів;

-          із виручки від реалізації товарно-матеріальних цінностей — з даними товарних звітів про здавання виручки в касу, відображе-ними на рахунку «Реалізація»;

-          від окремих осіб за різні послуги — з документами, що слу-жать підставою для одержання та утримання грошей.

За необхідності поглибленої перевірки повного оприбутку-вання в касі готівкових коштів, отриманих із різних джерел, екс-перт-бухгалтер повинен проаналізувати також обороти відомості № 1 за дебетом рахунка № 301 «Каса в національній валюті» по-рівняно з оборотами за кредитом кожного з кореспондуючих ра-хунків (311 «Поточні рахунки в національній валюті», 631 «Роз-рахунки з вітчизняними постачальниками», 661 «Розрахунки за заробітною платою», 681 «Розрахунки за авансами одержаними») та ін. з наступним зіставленням їх з відповідними записами в ка-совій книзі і даними документів, які підтверджують отримання підприємством певних сум готівки у певні строки.

Перевіряючи цільове використання готівки, отриманої під-приємством в установі банку, використовують виписки банків, касові книги і звіти касира, видаткові касові ордери, журнали-ордери № 1 за кредитом рахунка 301 «Каса в національній валю-ті», книги обліку придбання товарів, а також документи, що під-тверджують факт витрачання готівки за призначенням, авансові звіти підзвітних осіб та ін.