Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4. Проведення судово-бухгалтерської експертизи в експертних установах : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4. Проведення судово-бухгалтерської експертизи в експертних установах


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

Якщо експертиза проводиться в експертній установі, слідчий направляє свою постанову і матеріали, що підлягають дослі-дженню, керівнику цієї установи для виконання. Керівник експе-ртної установи, одержавши постанову слідчого про експертизу, зобов’язаний доручити її проведення одному чи кільком експер-там. Окрім того, керівник експертної установи перевіряє відпові-дність завдання вимогам Закону й оформляє проведення експер-тизи у вигляді завдання.

На підставі доручення слідчого керівник експертної установи роз’яснює експертам їхні права й обов’язки, попереджує їх про відповідальність за відмову від надання висновку і за дачу заві-домо неправдивого висновку.

У разі здійснення експертизи позаштатним експертом-бухгал-тером експертна установа в особі керівника чи його заступника складає довідку про виконання експертизи і витрачений на це час за формою:

 

У разі проведення експертизи позаекспертною установою слі-дчий підбирає особу необхідної кваліфікації, як правило, зверта-ючись у державні установи необхідного профілю та вивчаючи реєстр експертів.

Слідчий вручає експерту постанову про призначення експер-тизи, роз’яснює йому права й обов’язки, передбачені ст. 82 КПК, і попереджує його про відповідальність за відмову від дачі ви-сновку або за надання завідомо неправдивого висновку. Про і ви-конання цих дій слідчий робить запис у постанові про призна-чення експертизи, що засвідчується підписом експерта.

За відсутності клопотань експерту надаються необхідні мате-ріали справи, і він приступає до дослідження.

Відповідно до ст. 190 КПК слідчий вправі бути присутнім під час проведення експертизи, однак він не є її учасником або співви-конавцем. Цим слідчий забезпечує повноту використання експер-том матеріалів справи, має змогу оперативно збирати додаткові дані та здійснювати слідчі дії, необхідність у яких виникає в про-цесі експертного дослідження. У свою чергу, дуже корисним для прискорення висновку й установлення істини є присутність експе-рта під час пред’явлення матеріалів експертизи обвинувачуваному.

Керівник експертної установи зобов’язаний контролювати якість і терміни проведення експертизи. Після завершення експер-тизи керівник експертної установи перевіряє обґрунтованість ви-сновків, повноту дослідження, правильність оформлення висновку і направляє матеріали в орган, що призначив експертизу. Висновок експертизи пред’являється слідчому в надрукованому вигляді та в необхідній кількості примірників. Відповідно до ст. 193 КПК слід-чий, одержавши висновок експерта (чи його повідомлення про не-можливість надати висновок), зобов’язаний пред’явити його для ознайомлення обвинувачуваному, котрий вправі дати свої пояс-нення і заявити заперечення щодо висновку, а також клопотатися про призначення додаткової або повторної експертизи.

Заяви обвинувачуваного щодо висновків експертизи мають бути обов’язково перевірені через допит експерта в порядку роз’яснення і (або) доповнення даного їм висновку, виконання інших слідчих дій, аналізу й оцінки проведеного експертного до-слідження. Рішення за результатами ознайомлення обвинувачу-ваного з висновком експерта приймає слідчий.

Визнаний в достатній мірі ясним і повним висновок експерта-бухгалтера використовується слідчим як джерело доказів для складання обвинувального висновку у справі.