ЛЕКЦІЯ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТАДІЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 1. Порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

Порядок призначення судової експертизи в експертних уста-новах визначається Законом України «Про судову експертизу», Кримінально-процесуальним, Цивільно-процесуальним та Гос-подарсько-процесуальним кодексами України, Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та іншими норма-тивно-правовими актами з питань судової експертизи.

Призначена судово-бухгалтерська експертиза є важливою слі-дчою дією. Від чіткого та безпомилкового її проведення здебіль-шого залежать якість і строки розслідування кримінальної спра-ви. Судово-бухгалтерська експертиза призначається, якщо перед слідчим (судом) після проведення ним певних слідчих дій (судо-вого розгляду) виникли конкретні запитання, вирішити які може лише спеціаліст, і в справі є достатня кількість слідчого та доку-ментального матеріалу, необхідного для дослідження експертом-бухгалтером. Судово-бухгалтерську експертизу призначають як на стадії попереднього розслідування, так і під час розгляду справи у суді. Питання про призначення судово-бухгалтерської експертизи вирішується у кожному окремому випадку залежно від обставин справи.

Як правило, судово-бухгалтерська експертиза призначається, якщо:

-          висновки ревізії суперечать матеріалам справи та для усу-нення суперечень потрібен висновок експерта-бухгалтера;

-          ревізором не прийняті до обліку надані матеріально відпові-дальними особами документи, акти про нестачу товарів — через їх неналежне оформлення, несвоєчасне надання;

-          є обґрунтоване клопотання обвинувачуваного про призна-чення судово-бухгалтерської експертизи;

-          є протиріччя у висновках первинної та повторної ревізій;

-          методи, що застосовуються ревізором для визначення мате-ріальних збитків, викликають сумнів;

-          така необхідність випливає з висновків експерта іншої спеці-альності.

До експертної установи надсилається постанова (ухвала) про призначення експертизи, а також об’єкти дослідження. Суттєво!

Призначена судово-бухгалтерська експертиза в правоохорон-ній діяльності є процесуальною дією, яка має забезпечити додер-жання прав обвинувачуваного в установленні істини.