Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. Використання автоматизованої системи обробки інформації в процесі судово-бухгалтерської’ експертизи : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5. Використання автоматизованої системи обробки інформації в процесі судово-бухгалтерської’ експертизи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

Значний прогрес на ринку систем автоматизації дає змогу розширити сферу використання комп’ютерної техніки в процесі судово-бухгалтерської експертизи, що дозволить удосконалити експертне дослідження та скоротити витрати робочого часу на здійснення розрахункових, арифметично-технічних, аналітичних, логічних та інших процедур.

Можливості ЕОМ забезпечують не лише універсальний харак-тер їх застосування (виходячи із загальних методологічних підхо-дів організації судово-бухгалтерської експертизи), а й проявляють-ся, зокрема, у створенні істотних передумов для підвищення швидкості і якості експертного дослідження, посилення обґрунто-ваності пропозицій щодо кінцевих результатів експертизи тощо.

Складові комп’ютерної системи наведені на рис. 3.3.

Практичне застосування ЕОМ у процесі судово-бухгалтер-ської експертизи залежить від набору технічних засобів і вибору організаційних форм їх використання, що передбачають наступні варіанти:

-          використання виключно персональних комп’ютерів;

-          використання одного центрального комп’ютера (сервера) і терміналів для введення даних;

-          об’єднання персональних комп’ютерів у локальну мережу (цим забезпечується обмін даними між різними ділянками бухга-лтерського обліку);

та

- об’єднання персональних комп’ютерів у локальну мережу з одним або кількома потужними комп’ютерами (серверами) вихід до глобальних мереж (зокрема Інтернет).

 

Рис. 3.3. Складові комп’ютерної системи

Функціонування автоматизованої системи обробки інформації дає змогу в процесі судово-бухгалтерської експертизи автомати-зувати пошук необхідної інформації та вирішувати типові експе-ртні процедури. Конкретне завдання і його вирішення фіксують-ся в операційній пам’яті комп’ютера. Після повного виконання поставленого завдання або за спеціальним запитом користувача (в даному випадку експерта-бухгалтера) персональний комп’ю-тер видає чітку і вичерпну відповідь. Обробка інформації при цьому здійснюється стандартними засобами операційної системи, що сприяє прискоренню проведення експертного дослідження і підвищує наукову обґрунтованість його висновків.

Автоматизована обробка інформації в дослідженнях судово-бухгалтерської експертизи включає алгоритмізацію і постановку задач, які перебувають у компетенції експерта-бухгалтера, про-грамне забезпечення вирішення конкретних задач і реалізації опрацьованої інформації з метою доведення висунутих гіпотез та узагальнення висновків експертизи, розробку рекомендацій з профілактики виявлених правопорушень у подальшій діяльності підприємства.

Не заперечуючи необхідність й економічну доцільність впро-вадження автоматизованої системи обробки інформації в дослі-дженнях судово-бухгалтерської експертизи, необхідно наголоси-ти, що експертні процедури переважно проводяться несистема-тично, відповідно обсяги досліджень не забезпечують повного завантаження високотехнологічних ЕОМ. Найбільш оптималь-ним і перспективним варіантом АСОІ в дослідженнях судовобухгалтерської експертизи є створення локального автоматизова-ного робочого місця експерта-бухгалтера із застосуванням пер-сональних комп’ютерів.

У зв’язку з широким упровадженням комп’ютерних техноло-гій в обліковий процес для оцінки і вивчення інформації, що збе-рігається у комп’ютері і на магнітних носіях, можуть бути вико-ристані дані нового роду судових експертиз — комп’ютерно-технічної.

Зауважимо, що експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню.

Організація інформаційного забезпечення являє собою зби-рання, опрацювання і нагромадження інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства, на якому проводиться експертиза.