Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4. Організація інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4. Організація інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

Дуже важливе значення під час проведення судово-бухгал-терських експертиз має інформаційне забезпечення.

Стаття 20 Закону України «Про судову експертизу» визначає, що установи, організації та підприємства незалежно від форми

власності зобов’язані надавати спеціалізованим установам та ві-домчим службам, які проводять судові експертизи, на їхні запити натуральні зразки або каталоги своєї продукції, технічну докуме-нтацію та іншу інформацію, необхідну для створення і оновлення методичної та нормативної бази судової експертизи.

Спеціалізовані установи та відомчі служби, що проводять су-дові експертизи, мають право отримувати від судів, органів діз-нання і попереднього слідства знаряддя злочину та інші речові докази, щодо яких закінчено провадження у справах, для викори-стання в експертній і науковій діяльності.

Інформаційне забезпечення експертизи являє собою сукуп-ність відомостей, які характеризують фактичний стан об’єкта до-слідження та його законодавчо-нормативне, нормативно-правове забезпечення, що регламентує процес проведення судово-бухгал-терської експертизи (рис. 3.2).

Складові системи інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи (СБЕ)

Законодавчо-нормативне забезпечення

Фактографічна інформація

 

Законодавчо-нормативне

забезпечення, що регламентує

процес судово-бухгалтерської

експертизи

Первинні документи, облікові

регістри та інші матеріали справи, які слідчий направляє для експертного дослідження

 

Нормативно-правове

забезпечення конкретно

поставлених перед СБЕ питань

Фактографічна інформація,

отримана із зовнішніх

офіційних джерел

Рис. 3.2. Система інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи

Основними завданнями організації інформаційного забезпе-чення є:

-          інформування учасників судово-бухгалтерської експертизи про стан досліджуваних об’єктів;

-          інформування учасників експертизи про функціонування да-них об’єктів і відповідність нормативно-правовим актам та зако-нодавству;

- інформаційне забезпечення експерта-бухгалтера і працівни-ків правоохоронних органів з питань, що стосуються розслідува-них справ.

Фактографічна інформація — сукупність даних економічного характеру про факти, що дійсно відбулися у виробничій і фінан-сово-господарській діяльності підприємства та відображені у пе-рвинних документах бухгалтерського обліку, облікових регістpax бухгалтерського, оперативного і статистичного обліку, а також у звітності про діяльність підприємства.

Основна діяльність експерта-бухгалтера пов’язана з дослі-дженням бухгалтерських документів, що згідно з КПК України передбачені в числі джерел доказів у розслідуваній справі.