Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Експертно-кваліфікаційна комісія створюється у складі: : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Експертно-кваліфікаційна комісія створюється у складі:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

-          керівника інституту або його заступника;

-          керівників структурних підрозділів;

-          найдосвідченіших спеціалістів, які мають кваліфікацію судо-вих експертів, стаж наукової та практичної роботи за спеціальні-стю не менше п’яти років;

-          спеціалістів з процесуальних питань судової експертизи.

Серед таких спеціалістів має бути не менше двох фахівців тієї

спеціальності й того класу, з яких комісія проводить атестацію. Комісія формується з постійних членів та змінного складу. До постійного складу комісії входять:

-          голова;

-          заступник голови;

-          секретар;

-          фахівці з процесуальних питань. ЕКК відповідно до покладених на неї завдань:

 

-          розглядає подання, складене безпосереднім керівником експе-рта, який підлягає атестації, та документи, що додаються (характе-ристика, копія диплома про освіту, витяг з трудової книжки);

-          організує попереднє рецензування поданих рефератів та про-ектів висновків експертів;

-          допускає експерта або відмовляє йому в допуску до ате-стації;

-          приймає кваліфікаційний іспит.

Кандидати на здобуття кваліфікації експерта-бухгалтера скла-дають письмовий (реферат і проекти висновків експерта) та ус-ний (співбесіда) іспити з питань бухгалтерського, податкового обліку, з економічного аналізу, контролю й аудиту, судово-бухгалтерської експертизи, кримінального, цивільного, трудового та інших галузей права.

За наслідками іспиту та перегляду відповідних документів за-лежно від рівня професійних знань, стажу і досвіду експерта ЕКК ухвалює одне з таких рішень:

-          про присвоєння відповідного кваліфікаційного класу та ква-

ліфікації судового експерта;

-          про підтвердження раніше присвоєного кваліфікаційного класу та кваліфікації;

-          про пониження кваліфікаційного класу судового експерта;

-          про позбавлення кваліфікаційного класу та кваліфікації су-дового експерта;

-          про відмову в присвоєнні кваліфікації судового експерта.

Результати атестації щодо присвоєння кваліфікаційного класу

судового експерта заносять до атестаційного листка, що підпису-ється головуючим на засіданні ЕКК, секретарем та членами комі-сії, які брали участь у засіданні, і повідомляються працівнику, котрий атестувався, одразу після проведення засідання.

Матеріально-технічне, фінансове та інформаційне забезпечен-ня діяльності експертно-кваліфікаційних комісій покладається на інститути, в яких працюють комісії. ЕКК користується штампом і печаткою інституту, в якому працює.

Основні завдання Центральної експертно-кваліфікаційної ко-місії Міністерства юстиції:

-          проведення атестації з метою присвоєння кваліфікації су-дового експерта фахівцям підприємницьких структур і грома-дянам;

-          розгляд питань дисциплінарної відповідальності судових експертів, що працюють у державних, підприємницьких структу-рах або одноосібно;

-          визначення порядку та умов підвищення кваліфікації судо-вих експертів.

Для присвоєння кваліфікації та кваліфікаційного класу фахівці державних установ повинні мати вищу освіту, пройти відповідну підготовку в галузі судової експертизи, знати чинне законодавст-во та інші нормативні акти, що регулюють порядок призначення і проведення судових експертиз.

На підставі рішення комісії фахівцю видається, відповідно, Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта. Сві-доцтво підписується головою комісії і секретарем, засвідчується печаткою ЦЕКК, реєструється в журналі, який веде секретар комісії.

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта дій-сне протягом п’яти років для працівників інститутів та інших державних експертних структур і трьох років — для громадян, що працюють у підприємницьких структурах або проводять су-дові експертизи за разовими договорами. Термін дії свідоцтва продовжується після підтвердження експертом своєї кваліфікації, про що ставиться відповідна позначка у свідоцтві.