2. Організаційно-методична стадія


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

•          Вивчення змісту і по-вноти матеріалів спра-ви, поданих на експер-тизу.

•          Опрацювання мето-дики проведення експе-ртизи.

•          Складання календар-ного плану-графіка про-ведення судово-бухгал-терської експертизи

Складові

експертизи ' (СБЕ)