Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЛЕКЦІЯ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 1. Загальна організація судово-бухгалтерської експертизи в Україні : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЛЕКЦІЯ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 1. Загальна організація судово-бухгалтерської експертизи в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

Організація (від фр. organisation) — це побудова, впорядку-вання певного процесу, явища тощо.

Судово-експертну діяльність в Україні здійснюють державні спеціалізовані установи та відомчі служби:

-          науково-дослідні та інші установи судових експертиз Мініс-терства юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України;

-          експертні служби Міністерства внутрішніх справ, Міністерс-тва оборони та Служби безпеки України.

Координацію організації судово-експертної діяльності в Україні здійснює Міністерство юстиції України.

Одними з основних завдань Міністерства юстиції є організація експертного забезпечення правосуддя, формування державного замовлення на науково-дослідні роботи в галузі судової експер-тизи, контроль за діяльністю підвідомчих науково-дослідних ін-ститутів судових експертиз, координація роботи відповід-них державних органів з питань розвитку судової експертизи, контроль за судово-експертною діяльністю, атестація судових експертів.

У системі Міністерства юстиції діють Київський, Харківсь-кий, Львівський, Одеський та Донецький науково-дослідні інсти-тути судових експертиз, які мають філії у Вінниці, Дніпропетров-ську, Тернополі, Чернігові, Сімферополі, Севастополі, Херсоні, Черкасах.

Експертні установи Міністерства охорони здоров’я України складаються зі судово-медичних бюро та судово-психіатричних відділень, які є майже в кожному обласному центрі.

У системі Міністерства внутрішніх справ України для прове-дення судових експертиз створено криміналістичний центр, який має обласні філії.

Крім того судово-експертна діяльність може здійснюватись на підприємницьких засадах на підставі спеціальних дозволів, а та-кож окремими громадянами на підставі разових договорів. Мініс-терство юстиції України веде реєстр атестованих експертів дер-жавних і підприємницьких структур та громадян. Органи

дізнання, попереднього слідства та суди зобов’язані доручати проведення судових експертиз здебільшого спеціалістам, внесе-ним до цього реєстру.

Організація науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності покладається на ті міністерства та відом-ства, до складу яких входять відповідні спеціалізовані установи та заклади, що здійснюють відповідний вид судової експертизи, у тому числі й судово-бухгалтерську.

Для розгляду найважливіших питань розвитку судової експер-тизи, що мають міжвідомчий характер, при Міністерстві юстиції України створюється Координаційна рада з проблем судової екс-пертизи.

На Координаційну раду з проблем судової експертизи покла-дається обговорення та розробка рекомендацій.

Організаційно-фінансове забезпечення судово-бухгалтерської експертизи в Україні визначається Законом України «Про судову експертизу».

Здійснення науково-дослідними установами судових екс-пертиз, наукових розробок з питань організації та проведення судових експертиз фінансується з державного бюджету. Ви-конання судових експертиз іншими спеціалізованими устано-вами та відомчими службами фінансується за рахунок коштів, що виділяються їм на цю мету з державного та місцевих бю-джетів, а науково-дослідними установами — за рахунок замо-вника.

Інші роботи зазначені установи та служби проводять на госп-розрахункових засадах.

Перелік державних платних послуг, які надаються науково-дослідними інститутами судових експертиз Міністерства юстиції, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1999 р. № 1432. Ці послуги надаються інститутами судових експертиз юридичним та фізичним особам на договірних засадах за плату в обсязі витрат, пов’язаних з їх виконанням.

Згідно зі ст. 18 Закону України «Про судову експертизу» на працівників державних спеціалізованих установ судових експер-тиз поширюються особливості матеріального та соціально-побутового забезпечення, передбачені Законом України «Про державну службу».

Керівники спеціалізованих установ та відомчих служб за отримання згоди від органу або особи, які призначили судову експертизу, мають право включати до складу експертних комісій спеціалістів інших держав. Такі спільні експертні комісії здійснюють судові експертизи відповідно до умов та положень проце-суального законодавства України. Плата іноземним фахівцям за участь у cyдовій експертизі та відшкодування інших витрат, пов’язаних з її виконанням, здійснюється, відповідно, за домов-леністю сторін.

Спеціалізовані установи та відомчі служби, які виконують су-дові експертизи, користуються правом установлювати міжнарод-ні наукові зв’язки з інституціями криміналістики інших країн, проводити спільні наукові конференції, обмінюватися науковою інформацією та випускати спільні видання в галузі судової екс-пертизи і криміналістики.

Охорону приміщень і територій установ судових експертів за-безпечує Міністерство внутрішніх справ за рахунок коштів, які виділяються йому для цього з державного бюджету.