Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Методи дослідження облікової інформації можна розділити на такі групи: : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Методи дослідження облікової інформації можна розділити на такі групи:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

I.          Прийоми дослідження окремого документа.

II.        Прийоми дослідження кількох документів, які відобража-

ють одну й ту саму або взаємозв’язані операції.

III. Прийоми перевірки відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку.

Використання в судово-експертній практиці прийомів доку-ментального дослідження дозволяє дати кількісну та якісну оцін-ки виявленим недолікам, установити відповідальних за них поса-дових осіб і визначити розмір їхньої матеріальної відповідаль-ності.

Органолептичні прийоми (експертами застосовуються тіль-ки результати, а проводять такі роботи ревізори та інші спеціалі-сти) включають:

а)         контрольні заміри робіт, що застосовуються для перевірки

наявності виконаних будівельно-монтажних робіт, обсягів виро-

бництва, робіт і послуг;

б)         суцільні (безперервні) спостереження — прийом статисти-

чного контролю фактичного стану об’єкта (наприклад, проведен-

ня хронометражних спостережень під час експертизи норм виро-

бітку);

в)         вибіркові спостереження — прийом статистичного дослі-

дження якісних характеристик об’єкта, коли суцільний контроль

технічно неможливий (наприклад, для визначення дефектів това-

рів, які надходять у торгівлю);

г)         технологічні експертизи — прийом контролю інженерної і

технічної підготовки виробництва, а також якості продукції, що

випускається (наприклад, контрольний запуск сировини і матері-

алів у виробництво, який застосовується для визначення обґрун-

тованості норм витрат матеріальних ресурсів, і вихід готової

продукції);

ґ) службове розслідування — сукупність прийомів перевірки дотримання службовими особами та іншими працівниками нор-мативно-правових актів, що регулюють виробничі відносини в різних галузях народного господарства;

д)         експеримент — науково організований дослід з метою екс-

пертного дослідження результатів виконаних процесів.

Методичні прийоми узагальнення, оцінювання і реалізації результатів експертного дослідження включають класифікацію і групування правопорушень за їхньою економічною однорідніс-тю та хронологічною послідовністю, аналітичну систематизацію даних експертизи способом оформлення таблиць, складання екс-пертного висновку і передачу його правоохоронним органам, оцінку його слідчим і судом, допит експерта і розробку на під-ставі експертних висновків профілактичних заходів, спрямованих на зміцнення законності і правопорядку.

Усі згадані прийоми можна поділити на прийоми загальної методики та прийоми часткової методики.

Прийоми загальної методики є однаковими для всіх видів кон-тролю (ревізія, аудит) і застосовуються експертом незалежно від характеру злочину, який розслідується, галузі економіки і специ-фіки підприємства (методи економічного аналізу, прийоми доку-ментального дослідження і методи фактичного контролю).

Проте способи скоєння злочинів у різних галузях економіки мають свої характерні риси і специфіку відображення в обліку. Тому експерт-бухгалтер нарівні із загальними прийомами засто-совує і часткові.

Прийоми часткової методики залежать від характеру правопо-рушень, місця їх скоєння, особливостей документування і обліку операцій, що застосовуються на конкретному підприємстві.

Сукупність часткових прийомів, які використовуються в про-цесі дослідженні матеріалів конкретних справ, становить зміст часткової методики судово-бухгалтерської експертизи, яка само-стійно визначається експертом-бухгалтером залежно від його до-свіду і кваліфікації для розв’язання конкретно поставлених пи-тань.