Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2. Методи, методичні прийоми і процедури судово-бухгалтерської експертизи : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2. Методи, методичні прийоми і процедури судово-бухгалтерської експертизи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

У широкому значенні метод — це:

-          спосіб пізнання, дослідження об’єктів, явищ;

-          прийом, спосіб або характер діяльності. Кожна наука, у тому числі й судово-бухгалтерська експертиза,

досліджує свій предмет за допомогою загальнонаукових і власне наукових методів.

Методом судово-бухгалтерської експертизи є сукупність ме-тодичних прийомів і способів, які застосовуються експертом-бухгалтером під час дослідження документів та інших матеріалів, наданих йому слідчим або судом.

Розвиток судово-бухгалтерської експертизи як економіко-правової дисципліни нерозривно пов’язаний зі створенням її ме-тодології, яка включає в себе систему загальнонаукових і власне наукових методів і прийомів дослідження (рис. 2.1).

Загальнонаукові методи є сукупністю принципів і категорій матеріалістичної діалектики та загальнонаукової теорії пізнання.

Вони базуються на використанні таких прийомів, як аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстрагування і конкретизація, анало-гія, моделювання, системний і функціонально-вартісний аналіз.

Таким чином, загальнонаукові методи в практиці органів вну-трішніх справ частіше за все використовуються для виявлення ознак скоєння корисливих правопорушень.

Методи, методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи

            V        

 

            1                      I          

 

Загальнонаукові методи дослідження                    Власне наукові методи дослідження

                                              

            Аналіз і синтез                      Розрахунково-аналітичні    

                       

           

           

 

            Індукція і дедукція                           

                       

            Документальні         

            Абстрагування і конкретизація                  

           

 

           

           

                       

                                   Органолептичні       

            Аналогія і моделювання                 

           

 

           

           

                       

                                   Узагальнення,

оцінювання

і реалізація результатів

експертизи    

            Системний і функціонально-вартісний аналіз                 

           

 

Рис. 2.1. Схема методів та методичних прийомів судово-бухгалтерської експертизи

Власне наукові методи дослідження розроблені на основі до-сягнень економічних і юридичних наук, досвіду слідчої, контро-льно-ревізійної і судово-експертної практики. До них належать такі прийоми:

1)         розрахунково-аналітичні;

2)         документальні;

3)         органолептичні;

4)         узагальнення, оцінювання та реалізація результатів експертизи. Розрахунково-аналітичні прийоми включають:

а)         економічний аналіз;

б)         статистичні розрахунки;

в)         економіко-математичні методи.

Слідча і судова практики як докази в кримінальній справі ви-користовують не всі матеріали економічного аналізу, а лише ті з них, які, виявляючи негативне відхилення, не мають задовільних економічних пояснень, але логічно розкривають свій зв’язок з розслідуваними злочинами.

Проте виявлення в ході економічного аналізу негативних тен-денцій і відхилень від нормативного перебігу виробничих проце-сів за нормами самі по собі не є порушенням законодавства, а лише вказують напрямок проведення більш докладного подаль-шого дослідження. Докази ж скоєння протиправних дій у сфері економіки встановлюються документальними і органолептични-ми прийомами судово-бухгалтерської експертизи.

Документальні прийоми судово-бухгалтерської експертизи включають такі види контролю наданих матеріалів:

-          формальну й арифметичну перевірки документів;

-          нормативно-правову оцінку відображених у документах гос-подарських операцій;

-          логічний контроль об’єктивної можливості виконання доку-ментально оформлених господарських операцій;

-          цілковите і нецілковите (у т. ч. вибіркове) спостереження;

-          зустрічну перевірку документів або записів у облікових регі-страх через порівняння їх з однойменними чи взаємозв’язаними даними підприємств і організацій, з якими підприємство, що пе-ревіряється, має господарські зв’язки;

-          спосіб зворотного рахунку, що ґрунтується на попередній експертній оцінці матеріальних витрат, з метою подальшого ви-значення (зворотним рахунком) величини безпідставних спису-вань сировини та матеріалів на виробництво окремих видів про-дукції;

-          оцінку законності й обґрунтованості господарських операцій за даними кореспондуючих рахунків бухгалтерського обліку і т. ін.

Ці прийоми є єдиними як під час проведення ревізій, так і в ході бухгалтерської експертизи. Конкретні ж процедури дослі-джень бухгалтерських документів залежать від способів викорис-тання облікових даних для порушень чинного законодавства і маскування зловживань.

При цьому порушення законодавства знаходить своє відобра-ження в облікових документах у трьох формах:

-          суперечність (невідповідність) у змісті окремого документа;

-          суперечність у змісті кількох взаємозв’язаних документів;

-          порушення чинного порядку відображення господарських операцій.