Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. Історичні аспекти розвитку судово-бухгалтерської експертизи : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5. Історичні аспекти розвитку судово-бухгалтерської експертизи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

Спеціальні знання з бухгалтерського обліку, фінансів, еконо-міки застосовувалися під час розгляду справ у судах ще на поча-тку XX століття.

Облік виник у Давньому Єгипті, Вавилоні, Єрусалимі, коли царський контролер (експерт) підтверджував достовірність звіту пожертвувань, складеного головним жерцем.

В епоху Відродження книги подвійної бухгалтерії Луки Пачолі використовувались у судах для перевірки достовірності даних обліку.

В Англії судово-бухгалтерська експертиза з’явилась, коли по-чали запроваджувати посади контролерів-аудиторів.

На всіх стадіях розвитку теоретики бачили в експертизі ін-струмент, необхідний для провадження слідства і суду (францу-зький процесуаліст Баньє), а експерта вважали науковим свідком (англо-американські процесуалісти).

У 1921 р. в Петрограді при Північно-Західній торговельній палаті було створено відділ обліково-фінансових експертиз, який у подальшому був реорганізований в інститут відповідальних бу-хгалтерів, а 1923 р. при Московському відділенні Російського технічного товариства для проведення експертиз за завданнями судів у складі відділу обліку господарської діяльності було орга-нізовано бюро бухгалтерської експертизи і консультацій. Такі зміни відбувались у цій системі і в Україні.

Робота щодо організації бухгалтерської експертизи вдоскона-лювалась, створювалися відповідні підрозділи. Зокрема, у 1925 р. при Народному комісаріаті робітничо-селянської інспекції СРСР, насамперед з числа спеціалістів, що працювали в державних ор-ганізаціях, було створено Інститут державних бухгалтерів-експертів.

Один з основних етапів становлення та подальшого інтенсив-ного розвитку цієї галузі знань припадає на кінець 40-х рр.

04.06.1947 р. Президією Верховної Ради СРСР був ухвалений Указ «Про кримінальну відповідальність за розкрадання держав-ного і громадського майна». Виконання цього Указу стало при-чиною збільшення кількості справ з розслідування господарських злочинів, що, у свою чергу, вимагало значно ширшого застосу-вання спеціальних знань у галузі бухгалтерського обліку і звітно-сті та одержання доказів у формі висновків експертів-бухгал-терів. Отже, виникла необхідність створення відповідної експер-тної установи. Розпорядженням Голови Ради Міністрів СРСР від 02.08.1948 р. № Ю814 р. при Міністерстві фінансів СРСР було створено Бюро державної бухгалтерської експертизи з філіями при міністерствах фінансів союзних та автономних республік і фінансових органах на місцях.

Діяльність Бюро бухгалтерської експертизи регулювала низка нормативно-правових документів: положення про Бюро державної бухгалтерської експертизи при Міністерстві фінансів СРСР, ухвалене Радою Міністрів СРСР 19.05.1952 р., інструкція Мініс-терства фінансів щодо застосування цього положення, а також порядок розрахунків за бухгалтерські експертизи.

Згідно із зазначеними Положеннями та Інструкцією були сфо-рмовані Бюро бухгалтерської експертизи та його філії з постій-ними штатними кадрами експертів-бухгалтерів у республіках, у тому числі й в Україні, а також областях та містах Москві і Ле-нінграді. Зазначеним Положенням на Бюро та його філії поклада-лась функція з проведення бухгалтерських експертиз у криміна-льних і цивільних справах за завданнями органів розслідування, прокуратури, судів та арбітражу.

У 1957 р. Радою Міністрів УРСР республіканську філію було перетворено на Бюро державної бухгалтерської експертизи при Міністерстві фінансів УРСР з філіями при обласних відділеннях. А 02.02.1957 р. Радою Міністрів УРСР ухвалено постанову № 111 «Про Бюро державних бухгалтерських експертиз при Мі-ністерстві фінансів України». Відповідно до цієї постанови Міні-стерством фінансів України було видано Інструкцію від 20.06.1957 р. № 1 щодо застосування зазначеної постанови.

Для поліпшення діяльності Бюро та координації функцій по-становою Ради Міністрів УРСР від 04.01.1970 р. Бюро і його об-ласні філії в повному складі штатних працівників підпорядковано Міністерству юстиції України.

Зі становленням Бюро бухгалтерської експертизи розпочався новий етап розвитку судово-бухгалтерської експертизи в Україні.

Міністерством юстиції України за погодженням з Прокурату-рою та Верховним Судом України було розроблено Інструкцію «Про порядок проведення судово-бухгалтерських експертиз в Бюро державної бухгалтерської експертизи Міністерства юстиції України» від 30.12.1974 р. Це був перший в Україні нормативно-правовий документ, яким визначались процесуальні, організацій-ні, правові засади призначення та проведення бухгалтерських експертиз.

Протягом трьох десятиліть підпорядкування бухгалтерської експертизи Міністерству юстиції України структура і функції Бюро та його філій зазнали певних змін: обласні філії Бюро були перетворені на міжобласні та їх експертні підрозділи, за \ якими закріплювались зони обслуговування відповідних територій.

У квітні 1990 року республіканське Бюро було ліквідовано, а кадровий склад експертів-бухгалтерів Бюро та міжобласних філій з відповідними функціями передано до Київського і Харківського

науково-дослідних інститутів судових експертиз та Одеської ла-бораторії південного регіону України.

Після ухвалення 1994 р. Закону України «Про судову експер-тизу» значно розширилася система науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України. Так, у 1995 р. на базі лабораторій та відділень було створено Донецький, Львів-ський та Одеський науково-дослідні інститути судових експер-тиз, а на їхні відповідні підрозділи покладено функції з виконан-ня судово-бухгалтерських експертиз.

За ці роки лабораторії судово-бухгалтерської експертизи зна-чно розширили коло розв’язуваних ними завдань, почали прово-дити складні та нові види економічних досліджень. Експерти-бухгалтери оволоділи новими економічними спеціальностями з дослідження документів про фінансово-кредитні операції, еконо-мічну діяльність підприємств і організацій. З розширенням кола і завдань, що вирішувались експертами-бухгалтерами, виникла не-обхідність у зміні самої назви цього виду експертизи. Рішенням Президії науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України від 30.01.2001 р. судово-бухгалтерську експертизу було переймено-вано на судово-економічну.

Сучасне тлумачення судово-бухгалтерської (судово-економіч-ної) експертизи полягає в тому, що в її функції входять економі-чні дослідження конфліктних ситуацій у господарській діяльнос-ті, які стали об’єктами розслідування правоохоронними органами для усунення та запобігання їм у майбутньому.