Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
97. Зміст факультативного перестрахування : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

97. Зміст факультативного перестрахування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Факультативне, тобто необов’язкове, перестрахування перед-бачає, що відносини перестрахувальника і перестраховика форму-ються за кожним конкретним ризиком, що підлягає перестрахуван-ню. Перестрахувальник може не передавати ризик у перестрахування даному перестраховику, який, у свою чергу, не зобов’язаний його брати або може брати його частково.

Фактично перестрахувальник, беручи на себе ризик, у подаль-шому не має гарантії того, що він зможе вдало розмістити його в пе-рестрахування, а це, природно, несприятливо позначається на його фінансовому становищі і фінансовому становищі його клієнтів.

Страхування в запитаннях та відповідях

З іншого боку, перестрахувальник і перестраховик не пов’язані один із одним жодними довгостроковими зобов’язаннями з прийому й передачі ризиків у перестрахування, володіють певною свободою у виборі партнерів і мають можливість перестраховувати ризики на взаємовигідних умовах, що сприяє зниженню вартості страхової по-слуги для клієнта при прямому страхуванні.

Перестрахувальні відносини на факультативній основі будують-ся в такий спосіб. Підписанню конкретних договорів факультатив-ного перестрахування (ковернотів) передує підписання договору про співробітництво у галузі факультативного перестрахування, що не містить даних про конкретний ризик, а лише встановлює за-гальні умови конкретних договорів перестрахування, які сторони планують укладати надалі.

Кожна зі сторін, що підписала цей договір, може брати від ін-шої сторони або передавати їй на перестрахування ризики відпо-відно до видів страхування, зазначених у ліцензіях сторін, тобто виступати як у ролі перестрахувальника, так і в ролі перестрахо-вика.

Також у договорі про співробітництво в галузі факультатив-ного перестрахування докладно описуються механізм передачі ризиків у перестрахування і механізм відшкодування збитків, інші розрахунки, порядок розгляду суперечок, встановлюються права та обов’язки сторін, їхня відповідальність, а також термін дії цього договору.

У певних випадках цей договір передбачає допомогу однієї зі сторін під час оцінювання ризику, при визначенні умов договору страхування, заходів для запобігання збитків і консультації з даних питань. Нерідко перестрахувальник і перестраховик здійснюють спільну інспекцію ризику за місцем розташування об’єкта страху-вання.

На підставі договору про співробітництво в галузі факульта-тивного перестрахування сторони можуть укладати конкретні до-говори факультативного перестрахування – коверноти окремо за кожним ризиком (або групою ризиків).

Предметом конкретного договору перестрахування (ковер-нота) є зобов’язання однієї сторони (перестраховика) за обумовлену в ко-верноті плату (перестрахувальну премію) відшкодувати іншій сто-роні (перестрахувальнику) частину витрат, що виникли в результаті

Модуль здійснення перестрахувальником страхової виплати за оригіналь-ним договором страхування.

Коверноти також можуть доповнювати або змінювати умови перестрахування, раніше описані в договорі про співробітництво у галузі факультативного перестрахування.

Перестрахувальник після виникнення в нього конкретного ри-зику, який він бажає перестрахувати за умовами договору про спів-робітництво у галузі факультативного перестрахування, висловлює пропозицію з факультативного перестрахування у вигляді ковер-нота і направляє її перестраховику.

Після одержання ковернота перестраховик упродовж визначе-ного терміну, передбаченого умовами договору про співробітництво у галузі факультативного перестрахування, розглядає умови пере-дачі ризику, що зазначаються в коверноті, за відсутності зауважень підписує документ і направляє його перестрахувальнику. Саме з цього моменту ковернот вважається укладеним.

Якщо перестраховик вважає за необхідне внести до ковернота зміни (доповнення), то він в усній або письмовій формі погоджує їх з перестрахувальником, після чого останній повторно направляє перестраховику ковернот із внесеними змінами (доповненнями). Перестраховик підписує відкоригований ковернот і направляє його перестрахувальнику.

Якщо впродовж терміну, встановленого умовами договору про співробітництво у галузі факультативного перестрахування, сторони не змогли врегулювати розбіжності з перестрахування конкретного ризику, ковернот вважається непідписаним, а перестрахування – та-ким, що не відбулося.

У випадку завдання збитків за перестрахованим ризиком пере-страхувальник упродовж зазначеного в договорі про співробітни-цтво у галузі факультативного перестрахування терміну з моменту виплати страхового відшкодування страхувальнику зобов’язаний направити перестраховику лист (рахунок) про виплату його частки страхового відшкодування і комплект документів, який містить:

•          копію страхового акта або іншого документа, що фіксує страхо-ву подію за правилами перестрахувальника;

•          копії всіх документів, на підставі яких складався страховий акт (згідно з оригінальним договором страхування), зокрема, копії офіційних висновків компетентних органів про подію, що від-булася, і причини її настання;

Страхування в запитаннях та відповідях

•          калькуляцію збитків;

•          копію документа, що підтверджує виплату перестрахувальни-ком страхового відшкодування страхувальнику;

•          розрахунок частки перестраховика, що підлягає виплаті.

Перестраховик після одержання заяви на відшкодування збит-

ків має право вимагати в перестрахувальника додаткову інформа-

цію і документи про подію, що відбулася, а також про розміри збит-

ків, після чого приймає рішення про виплату або відмову у виплаті,

повідомивши про причини відмови перестрахувальника в терміни,

зазначені раніше в договорі про співробітництво у галузі факульта-

тивного перестрахування.

Очевидно, що термін на оформлення факультативного пере-страхування й досить тривалий, тому при збільшенні обсягу стра-хових операцій виникає потреба прискорити механізми передачі ризиків, що й зумовило розвиток облігаторного перестрахуван-ня.