Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
96. Специфіка договорів перестрахування : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

96. Специфіка договорів перестрахування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

В основі перестрахування лежить договір, згідно з яким одна сторона (цедент) передає повністю або частково страховий ризик (або групу ризиків) іншій стороні – перестраховику, котрий в свою чергу бере на себе зобов'язання відшкодовувати цеденту відповідну частину страхового покриття.

За способом взаємозобов'язань цедента та цесіонарія договори перестрахування бувають:

•          факультативними;

•          облігаторними;

•          факультативно-облігаторними. Факультативне перестрахування вважається найпростішим.

Воно широко використовується за умови великих ризиків. Договір факультативного перестрахування надає повну свободу цеденту у вирішенні питання щодо передачі (часткової чи повної) певного виду ризику та умов цієї передачі. Перестраховик може прийняти цю пропозицію або відхилити її. Розмір перестрахувальних плате-жів за цим договором визначає ринок. За цим же видом договорів цедент повинен передати частину ризику до початку відповідаль-ності за нього.

Договір облігаторного перестрахування зобов'язує цедента передати перестраховику в межах певної частки всі ризики одно-го й того ж характеру, взяті на страхування в тій чи іншій країні, наприклад, ризики пожежі та непрямі ризики. Передача таких часток ризиків перестраховику здійснюється тільки тоді, коли страхова сума перевищує визначену раніше власну участь стра-ховика.

Перестраховик за умовами цього виду договору зобов'язується прийняти всі ці ризики в перестрахування, не маючи можливості контролювати ні тарифікацію, ні виплати з ліквідації збитків.

Модуль Цей вид договору укладається на невизначений строк з правом його розірвання. Договір дуже вигідний для цедента, оскільки всі за-здалегідь визначені ризики автоматично покриваються перестрахо-виком.

Облігаторне перестрахування дешевше від факультативного. Воно передбачає встановлення між цедентом та цесіонарієм стосун-ків повної взаємної довіри. Передача ризиків відбувається в рамках юридичного документа – договору, який має ряд положень, прак-тично ідентичних для всіх країн світу.

Якщо договір страхування укладено з умовою перестрахування, про це робиться застереження в перестраховому договорі.

Як правило, договір перестрахування набирає сили 31 січня. Іншу дату може бути встановлено в разі створення страхового това-риства або відкриття нової галузі протягом року.

Факультативно-облігаторні договори перестрахування – це до-говори «відкритого покриття».

За цією формою цедент вільний у виборі ризику (чи груп ри-зику), які він хоче передати перестраховику, а також у визначенні їхнього розміру.

Перестраховик зобов'язується прийняти цедовані ризики на по-передньо застережених цедентом умовах.

Перестрахові платежі за цим договором визначаються на ін-дивідуальній основі за згодою сторін або пропорційно страховим платежам, отриманим при підписанні первинного договору стра-хування.

Небезпека для цесіонарія за облігаторним та факультативно-облігаторним договорами полягає в тому, що цедент може зробити селекцію ризиків у страховому портфелі і найнебезпечніші переда-ти перестраховику. Тому ці договори мають ґрунтуватися на абсо-лютній довірі сторін.

Якщо участь перестраховика в кожному переданому йому по-критті ризику визначається за заздалегідь обумовленим співвідно-шенням власної участі цедента, то таке перестрахування називають пропорційним. У практиці пропорційного страхування використо-вують такі договори:

•          квотні;

•          ексцедентні;

•          квотно-ексцедентні.

Страхування в запитаннях та відповідях

Квотний перестрахувальний договір передбачає передачу цесіо-нарію премії та збитків в однаковій пропорції в межах певного лімі-ту прийняття ризиків. Якщо власне утримання цедента становить, скажімо, 30%, перестрахувальник отримує 70% премій, сплачених цеденту, і відшкодовує 70% його збитків.

Договір ексцедентного перестрахування ґрунтується на тому, що перестраховик бере на себе зобов'язання відповідати за полісами, які покривають суми, що перевищують ліміти власної участі страховика в покритті ризику. В договорі передбачається кількість лімітів, які можуть бути передані перестрахувальни-ку.

Максимум власної участі страховика в покритті ризику назива-ється ексцедентом. Перевищення цього ліміту передається в пере-страхування. Максимальна участь перестрахувальника у покритті ризику визначається кратністю власної участі цедента.

Квотно-ексцедентний договір поєднує засоби двох уже назва-них.

Портфель за такими договорами перестраховується квотно, а перевищення сум страхування ризиків понад встановлену квоту (лі-міт) у свою чергу підлягає перестрахуванню на засадах ексцедент-ного договору.

При пропорційних договорах страхові інтереси цедента та цесі-онарія збігаються. При непропорційних – цедент може домагатися певних результатів, а перестраховик – зазнати збитків. Здебільшого ці договори діють у зв'язку з подіями, а не ризиками, їхня мета – за-хист цедента:

•          від великих збитків;

•          від суміщення збитків;

•          від подій катастрофічного характеру (землетрусу, урагану і т. ін.). За цих умов перестраховик бере на себе суму збитку, яка переви-щує власне утримання (або пріоритет) цедента в межах визначеної суми (ліміт пере-страхувального покриття за договором).

Пріоритет – власна участь цедента в покритті збитків.

Ліміт перестрахувального покриття – це максимальна межа від-повідальності перестраховика за наслідки одного стихійного лиха.

Непропорційне перестрахування найчастіше використовується при страхуванні цивільної відповідальності власників транспорт-них засобів за збитки, спричинені третім особам в результаті ДТП,

Модуль а також у тих випадках страхування, де немає верхньої межі відпо-відальності страховика.

Системи перестрахування та розміри власного утримання зале-жать від галузі страхування. Перестрахування на основі ексцедента сум доцільне для страхування від пожежі і поєднується з покриттям на базі ексцедента збитку в тому разі, якщо пожежа збігається з по-діями катастрофічного характеру. При страхуванні автомобілів та цивільної відповідальності перестрахування здійснюється на основі ексцедента збитку.

В Україні ще немає закону про перестрахування. Регламентація діяльності з перестрахування здійснюється на основі Постанови Ка-бінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 року за № 1290 «Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з пере-страхування». Це положення регламентує порядок укладання дого-ворів перестрахування вітчизняних страховиків за межами України з перестраховиками-нерезидентами, але не врегульовує проблем взаємин страхових компаній всередині країни. І незважаючи на те, що Положення має досить суттєве значення для страхування у га-лузі ядерної енергетики, космосу тощо, які насправді потребують об'єднання міжнародних фінансових можливостей, це абсолютно не виправдовує байдужості національного законодавства щодо це-дування прийнятих українськими страховиками ризиків, вартість яких не може бути покрита самотужки. Законодавче забезпечення перестрахування покликане, з одного боку, підняти довіру до інсти-туту страхування, а з іншого – стимулювати наші капітали обслуго-вувати національну економіку