Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
96. Специфіка договорів перестрахування : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

96. Специфіка договорів перестрахування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

В основі перестрахування лежить договір, згідно з яким одна сторона (цедент) передає повністю або частково страховий ризик (або групу ризиків) іншій стороні – перестраховику, котрий в свою чергу бере на себе зобов'язання відшкодовувати цеденту відповідну частину страхового покриття.

За способом взаємозобов'язань цедента та цесіонарія договори перестрахування бувають:

•          факультативними;

•          облігаторними;

•          факультативно-облігаторними. Факультативне перестрахування вважається найпростішим.

Воно широко використовується за умови великих ризиків. Договір факультативного перестрахування надає повну свободу цеденту у вирішенні питання щодо передачі (часткової чи повної) певного виду ризику та умов цієї передачі. Перестраховик може прийняти цю пропозицію або відхилити її. Розмір перестрахувальних плате-жів за цим договором визначає ринок. За цим же видом договорів цедент повинен передати частину ризику до початку відповідаль-ності за нього.

Договір облігаторного перестрахування зобов'язує цедента передати перестраховику в межах певної частки всі ризики одно-го й того ж характеру, взяті на страхування в тій чи іншій країні, наприклад, ризики пожежі та непрямі ризики. Передача таких часток ризиків перестраховику здійснюється тільки тоді, коли страхова сума перевищує визначену раніше власну участь стра-ховика.

Перестраховик за умовами цього виду договору зобов'язується прийняти всі ці ризики в перестрахування, не маючи можливості контролювати ні тарифікацію, ні виплати з ліквідації збитків.

Модуль Цей вид договору укладається на невизначений строк з правом його розірвання. Договір дуже вигідний для цедента, оскільки всі за-здалегідь визначені ризики автоматично покриваються перестрахо-виком.

Облігаторне перестрахування дешевше від факультативного. Воно передбачає встановлення між цедентом та цесіонарієм стосун-ків повної взаємної довіри. Передача ризиків відбувається в рамках юридичного документа – договору, який має ряд положень, прак-тично ідентичних для всіх країн світу.

Якщо договір страхування укладено з умовою перестрахування, про це робиться застереження в перестраховому договорі.

Як правило, договір перестрахування набирає сили 31 січня. Іншу дату може бути встановлено в разі створення страхового това-риства або відкриття нової галузі протягом року.

Факультативно-облігаторні договори перестрахування – це до-говори «відкритого покриття».

За цією формою цедент вільний у виборі ризику (чи груп ри-зику), які він хоче передати перестраховику, а також у визначенні їхнього розміру.

Перестраховик зобов'язується прийняти цедовані ризики на по-передньо застережених цедентом умовах.

Перестрахові платежі за цим договором визначаються на ін-дивідуальній основі за згодою сторін або пропорційно страховим платежам, отриманим при підписанні первинного договору стра-хування.

Небезпека для цесіонарія за облігаторним та факультативно-облігаторним договорами полягає в тому, що цедент може зробити селекцію ризиків у страховому портфелі і найнебезпечніші переда-ти перестраховику. Тому ці договори мають ґрунтуватися на абсо-лютній довірі сторін.

Якщо участь перестраховика в кожному переданому йому по-критті ризику визначається за заздалегідь обумовленим співвідно-шенням власної участі цедента, то таке перестрахування називають пропорційним. У практиці пропорційного страхування використо-вують такі договори:

•          квотні;

•          ексцедентні;

•          квотно-ексцедентні.

Страхування в запитаннях та відповідях

Квотний перестрахувальний договір передбачає передачу цесіо-нарію премії та збитків в однаковій пропорції в межах певного лімі-ту прийняття ризиків. Якщо власне утримання цедента становить, скажімо, 30%, перестрахувальник отримує 70% премій, сплачених цеденту, і відшкодовує 70% його збитків.

Договір ексцедентного перестрахування ґрунтується на тому, що перестраховик бере на себе зобов'язання відповідати за полісами, які покривають суми, що перевищують ліміти власної участі страховика в покритті ризику. В договорі передбачається кількість лімітів, які можуть бути передані перестрахувальни-ку.

Максимум власної участі страховика в покритті ризику назива-ється ексцедентом. Перевищення цього ліміту передається в пере-страхування. Максимальна участь перестрахувальника у покритті ризику визначається кратністю власної участі цедента.

Квотно-ексцедентний договір поєднує засоби двох уже назва-них.

Портфель за такими договорами перестраховується квотно, а перевищення сум страхування ризиків понад встановлену квоту (лі-міт) у свою чергу підлягає перестрахуванню на засадах ексцедент-ного договору.

При пропорційних договорах страхові інтереси цедента та цесі-онарія збігаються. При непропорційних – цедент може домагатися певних результатів, а перестраховик – зазнати збитків. Здебільшого ці договори діють у зв'язку з подіями, а не ризиками, їхня мета – за-хист цедента:

•          від великих збитків;

•          від суміщення збитків;

•          від подій катастрофічного характеру (землетрусу, урагану і т. ін.). За цих умов перестраховик бере на себе суму збитку, яка переви-щує власне утримання (або пріоритет) цедента в межах визначеної суми (ліміт пере-страхувального покриття за договором).

Пріоритет – власна участь цедента в покритті збитків.

Ліміт перестрахувального покриття – це максимальна межа від-повідальності перестраховика за наслідки одного стихійного лиха.

Непропорційне перестрахування найчастіше використовується при страхуванні цивільної відповідальності власників транспорт-них засобів за збитки, спричинені третім особам в результаті ДТП,

Модуль а також у тих випадках страхування, де немає верхньої межі відпо-відальності страховика.

Системи перестрахування та розміри власного утримання зале-жать від галузі страхування. Перестрахування на основі ексцедента сум доцільне для страхування від пожежі і поєднується з покриттям на базі ексцедента збитку в тому разі, якщо пожежа збігається з по-діями катастрофічного характеру. При страхуванні автомобілів та цивільної відповідальності перестрахування здійснюється на основі ексцедента збитку.

В Україні ще немає закону про перестрахування. Регламентація діяльності з перестрахування здійснюється на основі Постанови Ка-бінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 року за № 1290 «Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з пере-страхування». Це положення регламентує порядок укладання дого-ворів перестрахування вітчизняних страховиків за межами України з перестраховиками-нерезидентами, але не врегульовує проблем взаємин страхових компаній всередині країни. І незважаючи на те, що Положення має досить суттєве значення для страхування у га-лузі ядерної енергетики, космосу тощо, які насправді потребують об'єднання міжнародних фінансових можливостей, це абсолютно не виправдовує байдужості національного законодавства щодо це-дування прийнятих українськими страховиками ризиків, вартість яких не може бути покрита самотужки. Законодавче забезпечення перестрахування покликане, з одного боку, підняти довіру до інсти-туту страхування, а з іншого – стимулювати наші капітали обслуго-вувати національну економіку