Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
92. Зміст та функції екологічного страхування : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

92. Зміст та функції екологічного страхування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Невід'ємним правом людини є право мешкати поза забруд-неним навколишнім середовищем. Екологічні катастрофи – Сі-весо, Італія, 1976 р.; Бхопал, Індія, 1984 р.; Чорнобиль, Україна, 1986 p. – привернули увагу людства, загострили розуміння небез-пеки для життя, здоров'я, господарської діяльності. Уже відчут-но зросла захворюваність, спричинена різними забрудненнями, неможливістю використовувати певні водні та земельні ресурси. Уряди багатьох країн ухвалили закони, що регулюють питання відповідальності та компенсацій за забруднення. Було встановле-но жорсткий контроль за додержанням превентивних заходів ви-робниками, постачальниками, перевізниками, власниками місць зберігання забруднювальних речовин. Національні законодавства та міжнародні угоди покладають безумовну відповідальність за ви-киди небезпечних речовин у навколишнє середовище за принци-пом «платить осквернитель». При цьому заподіювач шкоди пови-нен компенсувати не лише прямі втрати, а й витрати на очищення забруднених водойм та ґрунту.

Гостро постала проблема охорони навколишнього середовища і в країнах колишнього СРСР. Політика вирішення господарських завдань «за будь-яку ціну», відсутність або порушення нормати-вів, що обмежують викиди забруднювальних речовин, екстенсивне 'природокористування негативно відбилися на екології. Відсталість та зношеність технічної бази багатьох виробництв призводить до

Модуль частих аварійних ситуацій і порушень екологічних норм експлуата-ції. Частина збитків відшкодовувалася державою за рахунок центра-лізованих резервів. З переходом до ринкової моделі економіки ця функція лягла на плечі самих підприємств і місцевих органів влади, що не мають достатніх коштів. Окрім того, відсутні економічні ва-желі зацікавленості підприємств витрачати кошти на природоохо-ронні заходи.

Закон України «Про охорону навколишнього природного серед-овища» визначає правові, економічні та соціальні основи організації захисту природного середовища.

Поняття про забруднення. Розв'язуючи проблеми екології, пе-редусім необхідно визначити, що розуміється під поняттям «забруд-нення». Будь-який викид шкідливих речовин, незалежно від їхньої природи та характеру, забруднює атмосферу, водні або земельні ре-сурси. До того ж навіть нешкідливі речовини, вступаючи в реакції з хімічними речовинами, що містяться у ґрунті та воді, можуть утво-рювати шкідливі сполуки.

Можна тлумачити забруднення і вужче. Забруднення – це ви-кид та нагромадження шкідливих речовин в обсязі, який не може більше поглинатися навколишнім середовищем.

Забруднення можна класифікувати на випадкові, на ті, що на-стали в результаті непередбачених подій, та на навмисні. На прак-тиці визначення характеру викиду може спричинювати ускладнен-ня, особливо при постійних або повторних викидах. Підприємство може періодично скидати шкідливі речовини в межах норм, визна-них безпечними. У якийсь момент ці викиди перестають бути без-печними. Шкода перестає вважатися випадковою, якщо вона стала явною і забруднювач усвідомив це. Необхідно враховувати й те, що шкода може виявитися через багато років. У такому разі важ-ко встановити зв'язок між результатом забруднення (наприклад, захворюванням) та викидами. Забруднювальні викиди можуть здійснюватись кількома забруднювачами, що ще більше загострює проблему.

Визначення відповідальності. Згідно з вітчизняним законодав-ством, забруднювач несе відповідальність за забруднення навко-лишнього природного середовища та зниження якості природних ресурсів, а також за порушення законодавства про охорону навко-лишнього природного середовища.

Страхування в запитаннях та відповідях

Підприємства, які є джерелами підвищеної екологічної небезпе-ки, звільняються від відшкодування шкоди, заподіяної навколиш-ньому природному середовищу, тільки якщо доведуть, що шкода виникла внаслідок стихійних природних явищ чи навмисних дій потерпілих. Що ж до підприємств, не віднесених до власників дже-рел підвищеної екологічної небезпеки, то вони звільняються від відшкодування шкоди, якщо доведуть, що шкоду заподіяно не з їх-ньої вини. Особи, яким завдані збитки, мають право на відшкоду-вання неодержаних прибутків за час, необхідний для відновлення здоров'я, якості навколишнього природного середовища, відтворен-ня природних ресурсів до стану, придатного для використання за цільовим призначенням.

Ряд директив ЄС порушують питання, що стосуються забруд-нення, примушують здійснювати обов'язкове страхування підпри-ємств – джерел небезпеки.

Початково ризик забруднення був введений багатьма страхови-ками в поліс страхування цивільної відповідальності. Страхове по-криття поширювалося тільки на раптове та випадкове забруднення. Великі суми позовів, складності у виявленні характеру та винуватця забруднення призвели до виділення такого страхування в окремий вид.

Одночасно з формуванням ринку екологічного страхування по-чинається розвиток перестрахувального ринку за такими ризиками. Для надання більш розширеного покриття та забезпечення високих лімітів, достатніх для компенсації збитків, почали утворюватися спеціальні страхові пули. В Україні в 1997 році створено пул зі стра-хування ядерних ризиків.

Умови страхування. Починаючи з 60-х років, Ллойд надавав покриття компенсацій за позовами, висуненими третіми особами за шкоду їх здоров'ю та нерухомому майну внаслідок забруднення, а також у разі ущемлення інших прав та погіршення умов життя, що захищаються законом. У страхове покриття включались і витрати на превентивне очищення. Поліс покривав не лише забруднення внаслідок нещасного випадку.

Складність у визначенні умов страхування та ризиків, що стра-хуються, спричинена тим, що ризики, які призводять до забруд-нення навколишнього середовища, ніхто не в змозі точно оцінити. Страхування відповідальності за шкоду, заподіювану навколишньо-му середовищу, ґрунтується на таких умовах:

-          Модуль компенсувати страхувальникові усі суми, присуджені за зако-ном постраждалим третім особам у зв'язку з настанням стра-хового випадку. До суми компенсацій вносяться також судові витрати;

-          страхуванням покриваються лише випадкові забруднення. На-вмисні дії або помилки, які можуть збільшити ймовірність шко-ди третім особам, страхуванням виключаються;

-          суми штрафів не включаються у страхове покриття. Винятки з договору страхування. Формулювання винятків

можуть варіюватись у кожному конкретному випадку. Поліси стра-хування відповідальності за екологічні забруднення не покривають шкоди внаслідок навмисного порушення страхувальником законо-давчих актів, постанов, розпоряджень та інших нормативних доку-ментів, що регулюють питання екології.

Строк страхування. Хоч договір укладається на рік, розуміється продовження його в того самого страховика. Через високі страхові премії, великі адміністративні витрати при розробленні умов стра-хування та укладанні договору чи програми превентивних заходів та здійсненні контролю і страховикові, і страхувальникові вигідна партнерство на строк не менш як 5–10 років.

Територіальні межі страхування. Географічні ліміти чітко обу-мовлюються, особливо в разі використання транспортних засобів, наприклад, під час перевезення шкідливих речовин.

Ліміт відповідальності страховика. Страховики обмежують максимальну відповідальність грошовою сумою та періодом часу. Ліміти компенсацій, що надаються, не влаштовують підприємства-забруднювачі, оскільки вони нижчі від реально необхідних. Проте висока вартість страхування не дає змоги придбати страхування з великими лімітами. Водночас навіть наявність пулів не вирішує про-блему місткості національних та міжнародних ринків. Ліміти відпо-відальності, що надаються в Європі, не перевищують 20 млн дол., Лондонський ринок надає покриття до 170 млн дол. Для прикладу, шкода навколишньому середовищу від експлуатації Бхопальського заводу в Індії досягла понад 300 млн дол., а у зв'язку з численними людськими жертвами влада індійського штату Мадхія-Прадеш по-дала позов на суму в 3 млрд дол.

Андерайтинг. Як уже зазначалось, оцінювати ризик дуже склад-но. Проблема екології досить нова для людства та складна. Прак-тично неможливо отримати достовірного сценарію її розвитку. Не-Страхування в запитаннях та відповідях

достатньо вивчені природа та характер ризиків. Унаслідок тривалої кумуляції мало статистичних даних про можливі розміри збитків, їхню залежність від впливу різних факторів.

Андерайтер, передусім, повинен мати великий досвід у страху-ванні екологічних ризиків. Йому слід орієнтуватись у технологіч-ному процесі виробництва для кращого розуміння природи мож-ливих забруднень; оцінити можливості різних потенційних джерел забруднення та ступінь їхнього впливу на суму збитків. Часто проводиться спеціальна експертиза для вивчення цих аспектів. Надзвичайно важливим фактором є історія збитків підприємства через забруднення навколишнього середовища, а також на інших підприємствах аналогічного профілю. Слід враховувати, що стра-хувальник підвладний великим, але нечастим збиткам. Корисно також вивчити екосистему місцезнаходження підприємства стра-хувальника, виявити інших можливих потенційних забруднювачів у минулому та сучасному, що впливають на цю екосистему. Оці-нюючи ризик та розроблюючи умови, слід пам'ятати про розвиток та постійне посилення законодавства в галузі охорони навколиш-нього середовища, про кумулятивний характер забруднень, вплив якого зростає з кожним роком. Враховуються фінансові можли-вості страхової компанії, наявність програм перестрахування, за-гальна місткість ринку.