Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
86. Функції Моторного (транспортного) страхового бюро : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

86. Функції Моторного (транспортного) страхового бюро


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

Моторне (транспортне) страхове бюро України – єдине об'єднання страховиків, яке здійснює обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспорт-них засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Участь страховиків у МТСБУ є умовою здійснення діяльності щодо обов'язкового стра-хування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

МТСБУ є непідприємницькою (неприбутковою) організацією і здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, законодав-ства України та свого Статуту.

Статут МТСБУ затверджується зборами засновників (членів) МТСБУ, погоджується з Уповноваженим органом та реєструється відповідно до вимог законодавства.

МТСБУ не може виступати засновником чи співзасновником юридичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю та/ або мають на меті одержання прибутку.

Страхування в запитаннях та відповідях

Основні завдання МТСБУ:

1)         здійснення виплат із централізованих страхових резервних фон-дів компенсацій та відшкодувань на умовах, передбачених цим Законом;

2)         управління централізованими страховими резервними фонда-ми, що створюються при МТСБУ для забезпечення виконання покладених на нього функцій;

3)         забезпечення членства України в міжнародній системі автомо-більного страхування «Зелена картка» та виконання загально-визнаних зобов'язань перед уповноваженими організаціями ін-ших країн – членів цієї системи;

4)         збирання необхідної інформації про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності для узагальнення та вне-сення пропозицій щодо удосконалення механізму здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

5)         співробітництво з уповноваженими організаціями інших країн у галузі страхування цивільно-правової відповідальності, координа-ція обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальнос-ті власників та/або водіїв транспортних засобів – нерезидентів у разі в'їзду їх на територію України та власників та/або водіїв тран-спортних засобів – резидентів – у разі їх виїзду за межі України;

6)         співробітництво з органами Міністерства внутрішніх справ Укра-їни та іншими органами державної влади з питань обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

7)         розроблення зразків страхових полісів і договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, що затверджу-ються Уповноваженим органом;

8)         надання страховикам інформації щодо страхових випадків сто-совно конкретних страхувальників. МТСБУ є гарантом відшкодування шкоди:

 

-          на території країн – членів міжнародної системи автомобільно-го страхування «Зелена картка», заподіяної власниками та/або користувачами зареєстрованих в Україні транспортних засобів, якщо такі власники та/або користувачі надали іноземним ком-петентним органам страховий сертифікат «Зелена картка», ви-даний від імені страховиків – членів МТСБУ;

-          на території України, заподіяної водіями-нерезидентами, на умо-вах та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності та принципами

Модуль взаємного врегулювання шкоди на території країн – членів між-народної системи автомобільного страхування «Зелена карт-ка», за інших обставин, визначених чинним законодавством про цивільно-правову відповідальність.

У разі якщо МТСБУ відповідно до правил міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» було здійснене відшко-дування шкоди за страховика – члена об'єднання або за власника та/ або користувача зареєстрованого в Україні транспортного засобу, який використовував за кордоном підроблений або змінений у незаконний спосіб страховий сертифікат «Зелена картка» та спричинив дорожньо-транспортну пригоду, відповідні витрати МТСБУ мають бути компен-совані такими особами в повному обсязі у порядку, визначеному для міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка».

МТСБУ має право залучати аварійних комісарів у порядку, встановленому Уповноваженим органом, для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків у випадках, визна-чених у статті 41 цього Закону, та необхідності перевірки дій страхо-вика відповідно до пункту 36.3 статті 36 цього Закону.

МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілих відшкодо-вує шкоду на умовах, визначених цим Законом, у разі її заподіяння:

а)         транспортним засобом, власник якого не застрахував свою

цивільно-правову відповідальність, крім шкоди, заподіяної

транспортному засобу, який не відповідає вимогам пункту 1.7

статті 1 цього Закону, та майну, яке знаходилося в такому тран-

спортному засобі;

б)         невстановленим транспортним засобом, крім шкоди, яка заподі-

яна майну та навколишньому природному середовищу;

в)         транспортним засобом, який вийшов з володіння власника не з

його вини, а у результаті протиправних дій іншої особи;

г)         особами, на яких поширюється дія пункту 13.1 статті 13 цього

Закону;

ґ) у разі недостатності коштів та майна страховика – учасника МТСБУ, що визнаний банкрутом та/або ліквідований, для ви-конання його зобов'язань за договором обов'язкового страху-вання цивільно-правової відповідальності;

д)         у разі надання страхувальником або особою, відповідальність

якої застрахована, свого транспортного засобу працівникам мі-

ліції та медичним працівникам закладів охорони здоров'я згідно

з чинним законодавством;

Страхування в запитаннях та відповідях

е) за інших обставин, визначених законодавством про цивільно-правову відповідальність власників наземних транспортних засобів. Регламентні виплати, зазначені у підпунктах «а»-«д» цього пунк-ту, розподіляються в порядку, встановленому президією МТСБУ.

МТСБУ за рахунок коштів фонду страхових гарантій відшкодо-вує шкоду на умовах, визначених цим Законом, у разі її заподіяння:

а)         у разі недостатності коштів та майна страховика – повного чле-

на МТСБУ, що визнаний банкрутом та/або ліквідований, для

виконання його зобов'язань за договором обов'язкового страху-

вання цивільно-правової відповідальності;

б)         власниками зареєстрованих в Україні транспортних засобів,

якщо такі власники надали відповідним уповноваженим орга-

нам інших країн страховий сертифікат «Зелена картка», вида-

ний від імені страховиків – членів МТСБУ, та за умови, що та-

кий страховик не відшкодував шкоду;

в)         на території України, водіями-нерезидентами, на умовах та в

обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове страху-

вання цивільно-правової відповідальності власників наземних

транспортних засобів та принципами взаємного врегулювання

шкоди на території країн – членів міжнародної системи автомо-

більного страхування «Зелена картка»;

г)         за інших обставин, визначених законом про цивільно-правову

відповідальність та міжнародними договорами стосовно

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

Регламентні виплати, зазначені у підпунктах «а» та «в» цього пунк-

ту, розподіляються рівними частками між повними членами МТСБУ.

МТСБУ не відшкодовує шкоди потерпілим, якщо вони можуть задовольнити вимоги на підставі договорів інших видів страхуван-ня. В таких випадках МТСБУ відшкодовується частина шкоди, яка не компенсована за договорами інших видів страхування.

МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілих здійснює оплату послуг аварійних комісарів, залучених відповідно до пункту 40.3 статті 40 цього Закону.