Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
77. Особливості страхування домашнього майна населення : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

77. Особливості страхування домашнього майна населення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Для населення давно стали звичними такі складні та цінні побу-тові предмети, як телевізори, холодильники та інші предмети довго-строкового користування. Тому природним є намагання власників домашнього майна захистити себе від будь-яких випадковостей. Ви-рішити ці проблеми можна за допомогою добровільного страхуван-ня домашнього майна.

Страхувальниками домашнього майна можуть бути фізичні осо-би – власники домашнього майна.

Страхуванням охоплюється різне майно, що належить на пра-ві приватної власності страхувальникові і членам його родини, які разом з ним проживають і ведуть спільне господарство. Зокрема, це таке майно: меблі, радіо-, відео- і телеапаратура, електроприлади, килимові вироби, одяг, білизна, взуття, вироби з дорогоцінних мета-лів, предмети домашнього господарства та вжитку, господарський

Модуль та спортивний інвентар; книги, предмети образотворчого мистецтва тощо. На страхування приймаються не лише предмети домашньої обстановки, побуту та особистого споживання, а й будівельні ма-теріали, корми, паливо, сільськогосподарські культури, елементи оздоблення та обладнання житлових і господарських приміщень у будинках державного, громадського фонду, житлово-будівельних кооперативів, приватизованих квартир, а також цивільна відпо-відальність страхувальника за шкоду, яку він може завдати третій особі.

На страхування може прийматися все домашнє майно, яке є в господарстві, окремі групи предметів (наприклад, меблі, одяг, радіо-, теле-, відеоапаратура) або окремі предмети (скажімо, лише персо-нальний комп'ютер або телевізор). Особливо цінне майно (вироби з дорогоцінних металів, коштовне, напівкоштовне каміння, картини, колекції, унікальні та антикварні речі тощо) може прийматися на страхування за спеціальним договором.

Численність об'єктів страхування зумовлює наявність великої кількості подій, у разі яких виплачується відшкодування. Страхо-вик відповідає за збитки, що виникли внаслідок зазначених далі причин:

-          стихійне лихо: повінь, буря, ураган, злива, град, обвал, зсув, ви-хід підґрунтових вод, осідання грунту, паводок, незвичні для да-ної місцевості тривалі дощі та великі снігопади, сель, блискавка, землетрус;

-          пожежа, вибух, аварія опалювальної системи, водопровідної або каналізаційної мережі, проникнення води із сусіднього примі-щення, викид газу, раптове зруйнування основних конструкцій житлових або підсобних приміщень;

-          викрадення або неправомірні дії третіх осіб.

Залежно від конкретних потреб у страховому захисті страху-

вальник може застрахувати домашнє майно одразу від усіх або

кількох зазначених ризиків. При цьому ризики можуть також бути

згруповані за варіантами, наприклад: 1-й варіант – передбачає від-

повідальність страховика за відшкодування збитку, що стався вна-

слідок будь-якого випадку, тобто від стихійного лиха, нещасного

випадку, викрадення; 2-й варіант – лише в разі стихійного лиха або

нещасного випадку; 3-й варіант – тільки в разі викрадення і т. ін.

Серед такої кількості об'єктів страхування та страхових ви-падків передбачаються певні обмеження щодо прийняття домаш-Страхування в запитаннях та відповідях

нього майна на страхування та обсягу страхової відповідальності. Так, страхування не поширюється на різні документи, цінні папе-ри, грошові знаки, рукописи, фотознімки, кімнатні рослини, за-пасні частини, деталі, приладдя до транспортних засобів та інше майно, страхування якого проводиться за іншими правилами. Крім того, не вважаються застрахованими предмети, які викорис-товуються з комерційною чи професійною метою чи не належать страхувальникові або членам його сім'ї на правах особистої влас-ності (наприклад, речі, що взяті напрокат, у тимчасове користу-вання або на зберігання від інших осіб). Крім того, не приймаєть-ся на страхування домашнє майно, що перебуває в аварійних або дуже старих будівлях чи в зоні, якій загрожують повені, зсуви, обвали та інші стихійні лиха, з моменту оголошення в установле-ному порядку про таку загрозу. У такій зоні домашнє майно при-ймається на страхування лише в разі, коли страхувальник понов-лює договір страхування на новий термін до закінчення терміну дії попереднього договору.

До обсягу страхової відповідальності не включаються збитки, які виникли внаслідок ведення воєнних дій, введення воєнного ста-ну, зносу, технічного браку, технічних поломок, перевищення стро-ку експлуатації домашнього майна, навмисних дій страхувальника або члена його родини.

Дія договору страхування у просторі обмежена місцем стра-хування. Отже, охоплене страховим захистом домашнє майно підлягає страхуванню лише за зазначеною в договорі страхуван-ня адресою, тобто за місцем проживання страхувальника або роз-ташуванням садового (дачного) будинка (ідеться про всі житлові та підсобні приміщення або відкриті ділянки садиби). Якщо май-но переміщується за іншою адресою, то дія договору страхування припиняється. Проте в певних випадках, обумовлених договором, можливе вільне переміщення майна з місця страхування. Напри-клад, майно може бути застрахованим на вулиці, на роботі стра-хувальника або під час його транспортування (залізничним, ав-томобільним та іншими видами транспорту) у зв'язку зі зміною страхувальником постійного місця проживання в межах території України, крім випадків, коли законодавством або договором пере-везення встановлена відповідальність транспортної установи за цілісність майна, що перевозиться.

Модуль