Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
70. Специфіка страхування майна юридичних осіб : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

70. Специфіка страхування майна юридичних осіб


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

Економічна реформа в Україні пов'язана насамперед зі зміною механізму управління в державному секторі економіки та форм власності на основі приватизації державного майна. Формується нова структура багатоукладної економіки. Оскільки за цих умов господарювання зростають витрати на забезпечення безпечності бізнесу, зростає потреба суб'єктів господарської діяльності у захисті своїх майнових інтересів від різноманітних ризиків. Важливою стає проблема мінімізації підприємницького ризику.

Як відомо, переважну частину національного багатства країни становить майно підприємств різних форм власності. Нерідко на ді-яльність підприємств впливають непередбачені обставини. А такі явища, як стихійні лиха, пожежі й крадіжки, негативно впливають на відтворювальний процес, оскільки матеріальні носії основних і обо-ротних засобів істотно пошкоджуються. Щоб забезпечити відшко-дування збитків, потрібні грошові резерви. Своїх коштів вистачає, як правило, лише на покриття незначних збитків. Що ж до великих збитків, то для їх відшкодування практично жодне підприємство не має коштів. Постає потреба у страхуванні. Світовий досвід довів, що найекономнішою формою страхового захисту є страхування майна.

Страхування майна промислових підприємств від вогню є тради-ційним і найпоширенішим видом страхування. Сутність страхуван-ня від вогню – відшкодування збитку від раптових і непередбачених випадків пожежі або вибуху, а також деяких інших випадкових і неМодуль передбачених подій (ризиків), додаткових щодо ризиків пожежі та вибуху, що призвели до спалаху застрахованого майна (страхування «від вогню та інших випадків»). Під поняттям «пожежа» слід розу-міти неконтрольоване горіння, яке спричинило матеріальний зби-ток. Страхові компанії відшкодовують також збитки, які виникли внаслідок безпосередньої дії вогню (пожежі), а також дії побічних явищ (тиск повітря або газу, тепло, дим).

Для того щоб підприємство змогло захистити себе від фінансо-вих збитків у разі настання непередбачених обставин, укладаються договори добровільного страхування майна державних, кооператив-них, громадських, акціонерних, орендних, приватних та інших форм власності підприємств і організацій незалежно від видів діяльності.

Страхування майна сільськогосподарських підприємств (уро-жаю сільськогосподарських культур, багаторічних насаджень, тва-рин) має певні особливості.

Державні підприємства, а також акціонерні товариства й корпо-рації, що виникли на їх основі, можуть укладати різного виду дого-вори страхування.

За основним договором страхуванню підлягає все майно, що на-лежить підприємству: будівлі, споруди, передавальні пристрої, си-лові, робочі та інші машини, обладнання, транспортні засоби, рибо-ловецькі судна, знаряддя лову, об'єкти незавершеного будівництва, інвентар, готова продукція, сировина, товари, матеріали та інше майно.

За додатковими договорами може бути застраховане:

-          майно, одержане підприємством згідно з договором майнового найму (якщо воно не застраховане у наймодавця) або прийняте від інших підприємств та населення для перероблення, ремонту, перевезення, зберігання, на комісію тощо.

-          майно на час проведення експериментальних або дослідницьких робіт, експонування на виставках. Підприємство має право страхувати будь-яку частину свого

майна за повною вартістю (вибіркове страхування).

Окремо від власного майна можуть страхуватися основні фон-ди, що передані в оренду іншим підприємствам та організаціям.

Не приймаються на умовах добровільного страхування:

а)         гроші готівкою;

б)         акції, облігації та інші цінні папери;

Страхування в запитаннях та відповідях

в)         рукописи, креслення й інші документи, бухгалтерські та ділові

книги;

г)         дорогоцінні метали;

ґ) технічні носії інформації, комп'ютерних та аналогічних систем

(магнітні плівки, касети, магнітні диски і т. ін.);

д)         майно, яке знаходиться в застрахованому приміщенні, але не на-

лежить страхувальникові.

Не можуть бути застрахованими також будівлі, споруди, які пе-ребувають в аварійному стані чи розташовані в зоні, якій загрожу-ють обвали, зсуви, повені та інші стихійні явища.

У разі страхування майна на час проведення експериментальних чи дослідницьких робіт або експонування на виставці воно вважа-ється застрахованим із часу, коли його взято з постійного місця пе-ребування (організація, музей, виставка), для того щоб упакувати й далі транспортувати до місця випробування або експонування. Стан застрахованості цього майна триває і в період його тимчасо-вого складування, випробування, експонування та зворотного тран-спортування доти, доки це майно не буде встановлене на постійне місце перебування в пункті, зазначеному в договорі.

Договір страхування майна, одержаного підприємством за дого-вором майнового найму або прийнятого ним від інших організацій і населення для перероблення, ремонту, перевезення, на комісію, зберігання тощо, укладається на повну вартість цього майна на під-ставі даних бухгалтерського обліку підприємств, яким належить це майно (з вирахуванням зносу).

За договором страхування майна підприємства мають право об-рати обсяг власної участі у відшкодуванні витрат (франшизу). Сума платежів відповідно зменшується на розмір установленої договором франшизи.

Страхова сума. Страхування не може бути джерелом збагачен-ня страхувальника. Тому основою для визначення страхової суми є дійсна вартість застрахованого майна на дату настання страхового випадку. За кожним застрахованим об'єктом страхова сума має від-повідати його дійсній вартості.

Якщо вона менша, страхувальник має право на відшкодування тільки тієї частини збитку, яка належить до загальної суми збитку так, як страхова сума до страхової вартості. У цьому разі йдеться про так зване «недострахування». Страхувальник сплачуватиме меншу за розміром страхову премію.

Модуль Страхове відшкодування = Збиток * Страхова сума / Вартість майна.

Щоб уникнути негативних наслідків такого стану страхувальни-ка, необхідно в разі підвищення цін на майно або зміни його вартості своєчасно приводити у відповідність страхову суму.

У разі дострокового припинення дії договору за вимогою стра-хувальника страхова компанія повертає страхові платежі повністю за період, що залишився до закінчення дії договору з відкиданням витрат на ведення справи. Якщо вимога страхувальника зумовлена порушенням компанією умов договору страхування, то остання по-вертає страхувальникові сплачені ним страхові платежі повністю.

Страхова установа, яка виплатила страхове відшкодування за пошкоджене або загибле майно, набуває права висунути (в межах суми, виплаченої страхувальникові) вимоги, які підприємство має до особи, відповідальної за завдану шкоду.

Договір страхування, за яким виплачено страхове відшкодуван-ня, зберігає чинність до кінця зазначеного в ньому строку в розмірі різниці між страховою сумою, обумовленою договором, і сумою ви-плаченого страхового відшкодування. Якщо страхове відшкодуван-ня виплачене в розмірі повної страхової суми, то чинність договору припиняється.

Не підлягають відшкодуванню збитки:

-          завдані внаслідок перебігу процесів, яких не можна уникнути в роботі або таких, що природно випливають з них (корозія, при-родне спрацювання та інші природні властивості окремих пред-метів);

-          завдані через те, що страхувальник не вжив належних заходів для рятування майна, забезпечення його зберігання і запобіган-ня подальшому пошкодженню чи знищенню;

-          завдані внаслідок викрадення майна, якщо факт крадіжки не підтверджено міліцією або іншими правоохоронними органами.