Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. Сутність страхування та його місце в системі грошових відносин : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5. Сутність страхування та його місце в системі грошових відносин


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Аналіз опублікованих визначень поняття «страхування» пока-зує, що кожне з них уточнює або доповнює попередні, залишаючи без змін їхню основу.

Модуль Офіційне тлумачення цього терміна в Україні наведено в Зако-ні «Про страхування»: «Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначе-них договором страхування або чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, стра-хових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів».

У законі зафіксовано головні елементи, що формують поняття страхування. Це насамперед мета страхування – захист майнових інтересів фізичних і юридичних осіб. Наголошується, що захист за-безпечується на випадок конкретних подій, перелік яких зафіксовано в чинному законодавстві або страхових договорах. Виокремлюються джерела грошових коштів, що є ресурсами для страхових виплат.

Водночас ретельне вивчення поняття страхування і зіставлення різних його тлумачень, які містяться в наукових працях, показують, що офіційне визначення терміна дещо перевантажене правовими аспектами.

Страхування є насамперед системою економічних відносин між конкретними суб'єктами господарювання, де, з одного боку, діють страхувальники, а з іншого – страховики. Важливою передумовою застосування страхування є майнова самостійність суб'єктів госпо-дарювання і їхня зацікавленість у переданні відповідальності за на-слідки ризику спеціалізованим формуванням.

Чим ця зацікавленість більша, тим і потреба у страхуванні вища. Саме в такій площині страхування розглядається у працях учених багатьох країн ринкової орієнтації. Поняття страхування є непо-вним і тоді, коли воно не передбачає надійності і превентивного спрямування захисту.

З урахуванням щойно сказаного можна дати таке визначення поняття «страхування»:

Страхування – це двосторонні економічні відносини, які поля-гають у тому, що страхувальник, сплачуючи грошовий внесок, за-безпечує собі (чи третій особі) у разі настання події, обумовленої договором або законом, суму виплати з боку страховика, який утри-мує певний обсяг відповідальності і для її забезпечення поповнює та ефективно розміщує резерви, вживає превентивні заходи, спря-мовані на зменшення ризику, а при потребі перестраховує частину своєї відповідальності.

Страхування в запитаннях та відповідях

За умов, коли радянській державі належало понад 9/10 усіх ви-робничих фондів і фінансових ресурсів, страхування було моно-полізоване і дуже обмежене щодо можливостей розвитку. Воно, як правило, не поширювалося на об'єкти державної власності. Вклю-чення страхування до фінансів мало значною мірою суто фіскальну мету. Були часи, коли умови страхування не передбачали створення перехідних резервів. Значні суми штучно створеного перевищення надходжень над витратами зараховувались до бюджету.

Інша ситуація спостерігається в ринковій економіці, коли стра-хування відбувається на комерційних засадах. (Це не стосується обов'язкового соціального страхування, де страхові операції не пе-редбачають отримання прибутку.) Воно стає важливим напрямом підприємницької діяльності й розглядається як окрема галузь (ін-дустрія). Природно, що кожна страхова компанія, як і будь-яке інше підприємство, має власне фінансове господарство, за допомогою якого забезпечує свою статутну діяльність. У цій частині страхуван-ня належить до сфери фінансів підприємств і галузей.

Отже, страхування не вміщується в рамки традиційного вузь-кого розуміння фінансів як економічних відносин, що виникають у процесі формування, розподілу та використання доходів і грошових фондів. До речі, в англійському словнику страхових термінів стра-хування визначається «як система передання ризику і його ком-бінування». Тобто в країні, де виникла більшість класичних видів страхування, зміст останнього пов'язують насамперед із переданням ризику від страхувальника до страховика. Створення і використан-ня грошових фондів підпорядковується головній меті – забезпечен-ню можливості страховикові здійснювати свою діяльність.

Існує також тісний взаємозв'язок між страховою і кредитною діяльністю. Населення багатьох країн надає перевагу заощадженню своїх коштів через страхові компанії, укладаючи з ними договори на страхування життя та здоров'я. До продажу страхових полісів не-рідко залучаються й банки.

Завдяки страхуванню акумулюються великі кошти, які до на-стання страхових випадків використовуються передусім як джерело кредитних ресурсів. Страхові поліси можуть бути гарантіями повер-нення позик. Матеріальні цінності, які в разі кредитування банки приймають як заставу, мають бути застраховані. Отже, існує тісний взаємозв'язок між страхуванням і кредитом. Але це не дає підстав

Модуль для ототожнення специфічних економічних відносин, що станов-лять зміст страхування, з поняттям кредиту.

Останнім часом під впливом західної теорії вдаються до розшире-ного тлумачення фінансів, виокремлюючи 5 великих сфер їх функціо-нування: фінанси державні, фінанси галузеві, кредит і грошовий обіг, ринок цінних паперів, страхування (Финансовый менеджмент. – М.: Финансы, 1997. – С. 7). Ця концепція надає фінансам широкого змісту, який виводить їх далеко за межі розподільної категорії. У цьому кон-тексті страхування стає на один рівень із кредитом, державними фінан-сами, фінансами галузей, фондовим ринком.

У світовій практиці страхові послуги як об'єкт специфічних від-носин, що становлять зміст страхування, розглядаються як складо-ва фінансових послуг. Так, у п. 5 Додатка з фінансових послуг до ухваленої 15 квітня 1994 року Генеральної угоди з торгівлі послуга-ми зазначено: «Фінансові послуги охоплюють страхові послуги і ті, що, належать до страхових, а також усі банківські та інші фінансові послуги (крім страхування)» (Турбина К. Е. Тенденции развития мирового рынка страхования. – М.: Анкил, 2000. – С. 314). З цього визначення випливає також, що страхування, як і кредит та цінні па-пери, є складовою ланкою фінансів у їх широкому розумінні. Такий підхід підвищує можливості активнішого і водночас ефективнішо-го застосування кожної із зазначених ланок у складному механізмі ринкової економіки.