Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
60. Розрахунок страхових тарифів в особистому страхуванні : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

60. Розрахунок страхових тарифів в особистому страхуванні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

Поняття «страховий тариф» у страховій термінології відповідає термінам: тариф-брутто, тарифна ставка, брутто-ставка і означає ставку платежу за страхування з одиниці страхової суми, відобра-жає ціну страхового ризику та інших витрат страховика з організа-ції страхового захисту за укладеним договором страхування. Отже, страховий тариф є найважливішим елементом у погодженні інтер-есів сторін страхових відносин. На страховий тариф покладено ви-рішення суперечливого завдання: з одного боку, його мінімізація

Модуль для можливості здійснення страхування широкому колу страху-вальників, з іншого – його максимізація для можливості забезпе-чення значних обсягів страхової відповідальності. Отож, однією з умов установлення раціонального страхового тарифу є підтриман-ня еквівалентності інтересів страхових партнерів, що відповідає за-мкнутому розподілу збитку одного застрахованого на всіх учасників страхового портфелю.

Встановлення та розрахунок оптимального страхового тарифу досить складна та кропітка праця, яка потребує використання теорії ймовірності та теорії великих чисел, високого рівня професіоналіз-му та значного інформаційного забезпечення.

Страхові тарифи у разі добровільної форми страхування обчис-люються страховиком актуарно (математично) на підставі відповід-ної статистики настання страхових випадків.

Актуарні розрахунки – це система математичних та статистич-них закономірностей, які є основою для встановлення стосунків між страховиком і страхувальником. Вони ґрунтуються на математич-них формулах, що визначають механізм формування та використан-ня страхового фонду в довготермінових страхових угодах.

Актуарні розрахунки грунтуються на таких засадах:

-          страхові події мають ймовірний характер, що мусить впливати на величину страхових платежів;

-          загальна закономірність тут проявляється через сукупність від-окремлених страхових випадків, що зумовлює необхідність роз-рахунку собівартості страхової послуги стосовно своєї страхової сукупності;

-          нерівномірність та рівномірний характер подій, що підлягають страхуванню, зумовлюють необхідність формування спеціаль-них резервів, які перебувають у розпорядженні страховика, а також визначання їх оптимального розміру;

-          необхідність прогнозування сторнування (зменшення страхово-го портфеля) договорів та експертного оцінювання їхньої вели-чини;

-          необхідність дослідження норми позичкового відсотка впро-довж певного проміжку часу та виявлення тенденції його руху;

-          наявність повного або часткового збитку, пов'язаного із страхо-вим випадком, зумовлює необхідність вимірювання його вели-чини та здійснення його розподілу в просторі та в часі за допо-могою спеціальних таблиць;

Страхування в запитаннях та відповідях

-          необхідність дотримання еквівалентності між страховими вне-сками страхувальника та страховим забезпеченням з боку стра-ховика;

-          потреба у виділенні групи ризику в межах даної страхової су-купності. Завдання актуарних розрахунків:

-          дослідження та групування ризиків у межах страхової сукупності;

-          визначення математичної імовірності настання страхового ви-падку, обчислення частоти і міри складності наслідків спричи-нених збитків як за групами збитків, так і за всією страховою сукупністю;

-          математичне обгрунтування необхідних витрат на ведення стра-хової справи та прогнозування тенденції їх розвитку;

-          математичне обгрунтування необхідних резервних страхових фондів страховика, а також джерел та способів їх формування;

-          дослідження норми дохідності капіталу при інвестування стра-ховиком зібраних страхових внесків, а також тенденцій її зміни протягом певного часового інтервалу;

-          визначення залежності між величиною процентної ставки та брутто ставки.

Розрахунок страхових тарифів здійснюються в два етапи: 1-етап – розрахунок максимального страхового тарифу (брутто-ставки) по галузях (сферах управління, видах виробництв, на під-ставі статистичних даних). Максимальний страховий тариф роз-раховується з метою визначення та подальшого затвердження нормативів платежів обов'язкового страхування, що відносяться на собівартість продукції;

2-етап – розрахунок страхових тарифів для кожного об'єкта страхування з урахуванням ступеня ризику.

Розрахунки проводяться при таких припущеннях:

1.         Усі підприємства галузі (сфери управління, види виробництва), що підлягають обов'язковому страхуванню, являють собою сек-цію страхування.

2.         Вартість основних фондів кожного підприємства, що підлягає обов'язковому страхуванню, є його страховою сумою S.

3.         Кожна аварія, що відбувається на окремих об'єктах секції стра-хування, є страховим випадком.

4.         Величина страхового відшкодування при кожній аварії є рівною величині збитку.

Модуль Розрахунок максимальних страхових тарифів (1-й етап) можна здійснювати на підставі даних збитковості за попередні роки, нада-них підприємствами.

Брутто-ставка Т складається з двох частин:

-          нетто-ставки Тn, яка розраховується на підставі даних збитковос-ті та ймовірності настання страхових випадків і покриває збитки по страхових випадках за статистикою попередніх років;

-          страхового навантаження, яке визначається у відсотках до брутто-ставки і покриває видатки страхової компанії на ведення справи;

-          і розраховується за формулою:

Tb = Тn + N, де Тn – нетто-ставка; N – навантаження.