Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
МОДУЛЬ 2. 59. Класифікація особистого страхування : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

МОДУЛЬ 2. 59. Класифікація особистого страхування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Особисте страхування регламентується ЗУ «Про страхування».

Особисте страхування можна визначити як галузь страхової ді-яльності, яка має на меті надання певних послуг як фізичним (окре-мим громадянам, членам їхніх сімей), так і юридичним особам (на-приклад, страхування працівників за рахунок коштів підприємств від нещасних випадків). Ці послуги передбачають страховий захист страхувальників (застрахованих) у разі настання несприятливих подій для їхнього життя і здоров'я.

Особисте страхування має багато спільного із соціальним стра-хуванням, і насамперед щодо об'єктів страхового захисту громадян. Проте між особистим страхуванням і соціальним є відмінності. Го-ловна з них стосується джерел формування страхових фондів. В осо-бистому страхуванні ними є переважно індивідуальні доходи грома-дян, а в соціальному – кошти підприємств, установ, організацій.

В особистому страхуванні розглядають такі страхові ризики: смерть страхувальника (застрахованого); тимчасова втрата працез-датності; постійна втрата працездатності; закінчення страхуваль-ником (застрахованим) активної трудової діяльності у зв'язку із виходом на пенсію; дожиття страхувальника (застрахованого) до закінчення строку страхування.

Особисте страхування об’єднує короткострокові і довгострокові договори страхування.

За довгостроковими договорами у страховика виникає відпові-дальність у разі смерті або дожиття до закінчення строку страхуван-ня чи визначеної договором строку дії.

За короткостроковими договорами відповідальність страховика виникає в разі:

-          смерті внаслідок нещасного випадку;

-          втрати тимчасової постійної непрацездатності;

-          захворювання;

-          звернення до медичного закладу. Особисте страхування може здійснюватися в добровільній і

обов’язковій формі. Зосередимо увагу на добровільному особисто-му страхуванні.

Страхування в запитаннях та відповідях

Необхідність особистого добровільного страхування зумов-люється як ризиковим характером відтворення робочої сили, так і підвищенням ступеня ризику життя у зв’язку з урбанізацією, погір-шенням довкілля, а також зростанням частки людей похилого віку в загальній чисельності населення. Це ускладнює захист особистих інтересів громадян з боку держави та її рахунок і передбачає фор-мування захисних механізмів через перерозподіл індивідуальних доходів.

Особисте страхування включає:

-          страхування від нещасних випадків;

-          страхування життя;

-          добровільне медичне страхування;

-          страхування додаткової пенсії. Здійснення особистого страхування пов'язане з певними труд-нощами. При його проведенні дуже важко, зокрема, правильно оці-нити ті ризики, які приймаються на страхування. Через це таке стра-хування пов'язане, по суті, з установленням умовної страхової суми, яка лише наближено відбиває збиток, який може завдати страховий випадок.

Поділ страхування на окремі підгалузі зумовлюється сукупністю ризиків, які вони об'єднують, тривалістю дії договорів страхування, а також порядком накопичення коштів для здійснення страхових виплат. Враховуючи останнє, страхування життя, що характеризу-ється поступовістю такого накопичення протягом дії договору стра-хування, об'єднує накопичувальні види особистого страхування, а страхування від нещасних випадків і медичне страхування – ризи-ковані.