Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
58. Санкції до страхових компаній за результатами перевірок Укрстрахнагляду : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

58. Санкції до страхових компаній за результатами перевірок Укрстрахнагляду


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Законом України «Про страхування» було визначено єдиний орган державної виконавчої влади, що здійснює відповідний на-гляд: Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю – Укр-страхнагляд, утворений 17 вересня 1993 року. Укрстрахнагляд був центральним органом державної виконавчої влади, який підпоряд-ковувався Кабінетові Міністрів України. За своїм статусом Комітет мав ранг Державного комітету України.

Законом України «Про страхування» визначено такі основні функції Комітету:

1)         ведення єдиного державного реєстру страховиків (перестрахо-виків);

2)         видача ліцензій на здійснення страхової діяльності;

3)         контроль за платоспроможністю страховиків щодо виконання ними страхових зобов'язань перед страхувальниками;

4)         установлення правил формування, розміщення та обліку стра-хових резервів;

5)         розробка нормативних і методичних документів з питань стра-хової діяльності, що віднесена цим Законом до компетенції Ко-мітету у справах нагляду за страховою діяльністю;

6)         узагальнення практики страхової діяльності, розробка і подання у встановленому порядку пропозицій щодо розвитку й удоско-налення законодавства України про страхову діяльність;

7)         участь у здійсненні заходів, спрямованих на підвищення квалі-фікації кадрів для страхової діяльності. У рамках цих основних функцій Укрстрахнагляд виконує такі

конкретні завдання:

Страхування в запитаннях та відповідях

-          видачу ліцензій страховикам на право здійснювати страхову ді-яльність та перевірку щодо додержання ними видів страхування і перестраховування, передбачених ліцензіями;

-          перевірку щодо правильності застосування страховиками зако-нодавства України про страхову діяльність та достовірності їх звітності;

-          методичне забезпечення (згідно зі своєю компетенцією) роботи страховиків;

-          розроблення проектів актів законодавства з питань страхової діяльності та рекомендацій для захисту фінансових інтересів страховиків і страхувальників;

-          прийом нормативних актів з питань страхової діяльності;

-          аналіз додержання об'єднаннями страховиків чинного законо-давства;

-          контроль за платоспроможністю страховиків згідно зі взятими страховими зобов'язаннями;

-          забезпечення дослідницько-методологічної роботи з питань страхової діяльності та підвищення ефективності державного страхового нагляду;

-          установлення правил формування й розміщення страхових ре-зервів, а також (за погодженням з Мінфіном та Мінстатом) пра-вил їх обліку та показників звітності;

-          розробку та подання до Мінфіну і Мінстату пропозицій про впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку і звітності, а також форм статистичної звітності для стра-ховиків;

-          аналіз стану і тенденцій розвитку страхової діяльності в Україні, узагальнення практичного досвіду страховиків;

-          організацію заходів щодо професійної підготовки та перепідго-товки фахівців зі страхової діяльності, а також роботи круглих столів, нарад, семінарів, конференцій з питань страхової діяль-ності;

-          налагодження міжнародного співробітництва в галузі страхової діяльності, вивчення, узагальнення й поширення світового до-свіду в цій справі, виконання міжнародних договорів України з питань страхування;

-          інформаційно-роз'яснювальну роботу через пресу, телебачення та інші засоби масової інформації з питань страхової діяльності;

-          Модуль розгляд пропозицій та запитів громадян з питань, що належать до його компетенції;

-          управління майном, яке перебуває в загальнодержавній влас-ності і належить підприємствам, установам та організаціям, вхо-дять до сфери його управління;

-          контроль за ефективністю використання і зберігання закріпленого за підприємствами, установами й організаціями державного майна;

-          видачу дозволу Фондові державного майна на створення спіль-них підприємств будь-яких організаційно-правових форм, до статутного фонду яких передається майно, що є загальнодер-жавною власністю;

-          підготовку разом з відповідними місцевими Радами народних депутатів висновків та пропозицій для Кабінету міністрів Укра-їни щодо розмежування державного майна між загальнодержав-ною, республіканською (Автономна Республіка Крим) і кому-нальною власністю;

-          інші функції з управління майном, передбачені чинним законо-давством. Крім того, Укрстрахнагляд має право:

-          одержувати від кожного страховика встановлену звітність про страхову діяльність та інформацію про його фінансовий стан, а від підприємств, установ, організацій, банків і громадян – інфор-мацію, необхідну для виконання покладених на нього функцій;

-          створювати комісії та робочі групи для проведення перевірок ді-яльності страховиків;

-          заслуховувати на колегії Комітету доповіді керівників страхови-ків з питань їхньої діяльності;

-          одержувати безоплатно від органів державної виконавчої влади інформацію та статистичну звітність, необхідну для виконання покладених на Комітет завдань;

-          звертатися до арбітражного суду з позовом про скасування дер-жавної реєстрації страховика у випадках, передбачених чинним законодавством. Укрстрахнагляд поряд з правами, зазначеними в цьому пункті,

має також інші права, надані йому чинним законодавством.

Укрстрахнагляд при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з іншими центральними органами державної виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, місцевими державСтрахування в запитаннях та відповідях

ними адміністраціями, органами місцевого та регіонального само-врядування, а також з відповідними органами інших держав.

Укрстрахнагляд у межах своїх повноважень видає на основі та на виконання чинного законодавства накази, організовує і контр-олює їх виконання.

Комітет разом з іншими центральними органами державної ви-конавчої влади видає в разі потреби спільні акти.

Рішення Укрстрахнагляду з питань страхової діяльності, ви-дані в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами державної виконавчої вла-ди, органами місцевого та регіонального самоврядування, а та-кож підприємствами, установами, організаціями та громадянами. Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю має централь-ний апарат, місцеві органи.