Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
56. Методи державного регулювання страхової діяльності : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

56. Методи державного регулювання страхової діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

Державне регулювання страхування, як і економіки загалом, є науково обґрунтованим самозахистом суспільного ладу від власти-вих механізму ринкової економіки тенденцій, що саморуйнуються, які зумовлені наявністю позитивних зворотних зв’язків. Визначаль-ними структурними ознаками ринкової економіки є:

-          основні форми власності;

-          спосіб координації господарських економічних інтересів. Комплекс прямих методів регулювання середовища функціону-вання страхового бізнесу включає нормативно-правове забезпечен-ня страхової діяльності та застосовування щодо цього дій органів центральної виконавчої влади (ліцензійна політика, регулювання норм платоспроможності страховика). До комплексу непрямих методів регулювання страхової діяльності можна віднести: методи інвестиційної, фіскальної, грошово-кредитної та валютної політики (формування, розміщення та облік страхових резервів, участь іно-земних інвесторів у статутному фонді страховика, оподаткування страхової діяльності, прибутків від інвестування та розміщення

Модуль тимчасово вільних коштів та від інших фінансових операцій, валю-та страхування, формування статутного фонду). Добір та поєднання конкретних інструментів державного регулювання страхової діяль-ності в умовах перехідної економіки, на думку автора, має містити такі складові і залежить, насамперед від тих завдань, які вирішує держава на тій чи іншій стадії регулювання.

Координація – це механізм впливу соціально-економічної систе-ми на дії господарюючих суб’єктів відповідно до пріоритетних цілей цієї системи. Такий вплив здійснюється як адміністративними, так і економічними засобами, на пріоритетну користь останніх. Тобто регулювання фінансового-господарського механізму у сфері стра-хування з боку держави направлено на реалізацію головної сучасної цілі суспільного ладу – стабілізацію економіки держави за допо-могою організаційного, юридичного, фінансового та мотиваційного впливу на суб’єктів фінансово-господарських відносин.

Державне регулювання страхування можна представити на рис. 1.

 

Рис. 1. Етапи державного регулювання страхової діяльності в Україні

У зв’язку із зазначеними етапами можна визначити об’єкт державного регулювання страхової галузі – система соціально-економічних відносин з приводу організації захисту від ризиків та здійснення страхового бізнесу за допомогою об’єднання коштів суб’єктів цих відносин. Суб’єктом державного регулювання висту-пає держава в особі її різноманітних інститутів.

Страхування в запитаннях та відповідях

Правові основи страхування визначаються Законом Украї-ни «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» від 04.10.2001 р., Кодексом професійної етики страховиків, а також низ-кою інших законів і підзаконних актів.

Страхування як бізнес у кожній державі має корпоративну фор-му. Тому майже всі країни світу ввели монополію резидентів на проведення страхових операцій, крім перестрахування. Законодав-че регулювання страхового бізнесу перш за все передбачає захист інтересів громадян своєї країни.

Вітчизняні дослідники, вивчаючи світовий досвід систем дер-жавного регулювання страхової діяльності, виділяють три її типи.

Ліберальний (м’який) тип передбачає, що операції по страхуван-ню хоча й підлягають ліцензуванню, проте нагляд за діяльністю стра-хових компаній відносно слабкий (характерно для Великобританії).

Авторитарний (жорсткий) тип – це коли кожний конкретний вид страхування проходить процедуру ліцензування і повинен від-повідати певній системі вимог щодо правил страхування, фінансово-господарській діяльності страхової компанії; конкуренція між стра-ховиками чітко регламентується (характерно для Німеччини).

Змішаний тип використовує в певній мірі два зазначених підхо-ди – виважена система регламентації діяльності страхових компаній поєднується з досить гнучкими підходами, які дають можливість за-безпечити достатній рівень конкуренції (характерно для Франції).

На наш погляд, система державного регулювання страхової діяльності, що існує в Україні, за ступенем впливу на розвиток ринку та за методами, що при цьому застосовуються займає проміжне положення між німецькою та французькою. На кожний конкретний вид страхування страхова компанія повинна отримати ліцензію. Законодавчі та нормативні акти встановлюють чіткі вимоги до платоспроможності страховиків (розміру Статутного капі-талу, кількості, порядку формування, нормам відрахування та порядку роз-міщення страхових та вільних резервів тощо). Разом з тим держава гарантує захист інтересів страхових компаній, а також забезпечує умови вільної кон-куренції в здійсненні страхової діяльності. Не дозволяється (за винятком страхування життя та обов’язкових видів страхування) будь-яке централі-зоване регулювання розмірів страхових тарифів, страхових сум, страхових виплат та інших умов договорів страхування, якщо вони не суперечать за-конодавству України. Не припускається також втручання з боку держави та інших структур у роботу страхових компаній, за винятком здійснення своїх повноважень органами державного нагляду.

Модуль Роль держави в регулюванні страхової діяльності досить значна і, на наш погляд, повинна зводитись до такого:

-          встановлення норм та вимог до функціонування страхових компаній;

-          використання фінансового механізму в регулюванні страхової справи;

-          контролю за виконанням суб’єктами страхового ринку чинного законодавства України;

-          визначенню обов’язкових видів страхування. Отже, здорова макроекономічна і структурна державна політика

є суттєвою передумовою стабільності системи страхування й запо-бігання серйозним викривленням страхового ринку.