Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
55. Функції, права та обов'язки Комітету в справах нагляду за страховою діяльністю : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

55. Функції, права та обов'язки Комітету в справах нагляду за страховою діяльністю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Законом України «Про страхування» було визначено єдиний орган державної виконавчої влади, що здійснює відповідний на гляд: Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю – Укрстрахна-гляд, утворений 17 вересня 1993 року. Укрстрахнагляд був централь-ним органом державної виконавчої влади, який під порядковувався Кабінетові Міністрів України. За своїм статусом Комітет мав ранг Державного комітету України.

У процесі адміністративної реформи Указом Президента Укра-їни «Про зміни в структурі центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 року за № 1573/99 функції Укрстрах нагляду було покладено на Міністерство фінансів України.

Законом України «Про страхування» визначено такі основні функції органу нагляду:

1)         Модуль ведення єдиного державного реєстру страховиків (перестрахо-виків) та державного реєстру страхових та перестрахових бро-керів;

2)         видача ліцензій на здійснення страхової діяльності;

3)         контроль за платоспроможністю страховиків щодо вико нання ними страхових зобов'язань перед страхувальниками;

4)         установлення правил формування, розміщення та обліку стра-хових резервів;

5)         проведення перевірок страховиків та страхових посередни ків щодо дотримання ними законодавства про страхову діяль ність і достовірності їх звітності;

6)         розроблення нормативних і методичних документів з питань страхової діяльності, що віднесена цим Законом до компетенції органу нагляду за страховою діяльністю;

7)         узагальнення практики страхової діяльності, розроблення та подання в установленому порядку пропозицій щодо розвитку й удосконалення законодавства України про страхову діяльність;

8)         участь у здійсненні заходів, спрямованих на підвищення квалі-фікації кадрів для страхової діяльності;

9)         участь у міжнародному співробітництві і сфері страхування та

перестрахування.

У рамках цих основних функцій орган нагляду за страховою ді-яльністю має такі конкретні завдання:

•          видача ліцензій страховикам на право здійснювати страхову ді-яльність та перевірка щодо додержання ними видів страхування і перестрахування, передбачених ліцензіями;

•          планові, тематичні та комплексні перевірки щодо правиль ності застосування страховиками законодавства України про страхо-ву діяльність та достовірності їх звітності;

•          методичне забезпечення (згідно зі своєю компетенцією) ро боти страховиків;

•          розроблення проектів актів законодавства з питань страхової діяльності та рекомендацій для захисту фінансових інтересів страховиків і страхувальників;

•          прийом нормативних актів з питань страхової діяльності;

•          аналіз додержання об'єднаннями страховиків чинного зако-нодавства;

•          контроль за платоспроможністю страховиків згідно зі взя тими страховими зобов'язаннями;

Страхування в запитаннях та відповідях

•          забезпечення дослідницько-методологічної роботи з питань страхової діяльності та підвищення ефективності державного страхового нагляду;

•          установлення правил формування й розміщення страхових ре-зервів, а також (за погодженням з Мінстатом) правил їхнього обліку та показників звітності;

•          розроблення та контроль за дотриманням єдиних методологіч-них засад бухгалтерського обліку і звітності, а також форм стати-стичної звітності для страховиків;

•          аналіз стану та тенденцій розвитку страхової діяльності в Укра-їні, узагальнення практичного досвіду страховиків;

•          організація заходів щодо професійної підготовки та перепідго товки фахівців зі страхової діяльності, а також роботи круглих сто лів, на-рад, семінарів, конференцій з питань страхової діяльності;

•          налагодження міжнародного співробітництва в галузі стра хової діяльності, вивчення, узагальнення й поширення світового до-свіду в цій справі, виконання міжнародних договорів України з питань страхування;

•          інформаційно-роз'яснювальна робота через пресу, телеба чення та інші засоби масової інформації з питань страхової дія льності;

•          розгляд пропозицій та запитів громадян з питань, що нале жать до його компетенції;

•          управління майном, яке перебуває в загальнодержавній вла-сності і належить підприємствам, установам й організаціям, які входять до сфери його управління;

•          інші функції з управління майном, передбачені чинним за-конодавством. Законом України «Про страхування» визначено основні права

органу страхового нагляду:

1)         у межах своєї компетенції одержувати від страховиків установ-лену звітність про страхову діяльність, інформацію про їхній фінансовий стан, а також інформацію від підприємств, установ і організацій, у тому числі банків і громадян, необхідну для ви-конання власних функцій;

2)         перевіряти правильність застосування страховиками законо-давства України про страхову діяльність, достовірність їхньої звіт-ності за показниками, що характеризують виконання договорів страхування; не частіш як один раз на рік призначати (з визначен-ням аудитора) додаткову обов'язкову аудиторську перевірку;

3)         Модуль у разі виявлення порушень страховиками чинного законодав-ства України про страхову діяльність видавати їм приписи про усу нення цих порушень, а в разі невиконання приписів зупи-няти або обмежувати дію ліцензій цих страховиків до усунення виявлених порушень чи приймати рішення про відкликання лі-цензій та виклю чення з державного реєстру страховиків (пере-страховиків). Спори про відкликання ліцензії розглядає суд або арбітражний суд. Дія лі цензії після її відкликання поновлюється в порядку, передбаченому статтями 38 і 39 Закону «Про страху-вання»;

4)         звертатися до арбітражного (нині господарського) суду з позо-вом про скасування державної реєстрації страховика як суб'єкта підприємницької діяльності у випадках, передбачених статтею 8 Закону України «Про підприємництво». Крім того, орган дер-жавного нагляду має право:

 

-          одержувати від кожного страховика встановлену звітність про страхову діяльність та інформацію про його фінансовий стан, а від підприємств, установ, організацій, банків і громадян – інфор-мацію, необхідну для виконання покладених на цей орган функ-цій;

-          створювати комісії та робочі групи для проведення переві рок ді-яльності страховиків;

-          заслуховувати на колегії доповіді керівників страховиків з пи-тань їхньої діяльності;

-          одержувати безоплатно від органів державної виконавчої влади інформацію та статистичну звітність, необхідну для вико нання покладених на орган нагляду завдань;

-          звертатися до арбітражного суду з позовом про скасування дер-жавної реєстрації страховика у випадках, передбачених чин ним законодавством. У складі Мінфіну створено департамент фінансових установ

та ринків. Останній, на відміну від Укрстрахнагляду, не може са-мостійно подавати до Кабінету Міністрів України як суб'єкта за-конодавчої ініціативи проекти законодавчих актів.

Департамент забезпечує проведення Мінфіном державної по-літики стосовно не лише страхування, а й державних лотерей, фі-нансових установ і ринків.

Департамент узагальнює практику застосування законодавст-ва з питань, які належать до його компетенції, розробляє пропо-Страхування в запитаннях та відповідях

зиції щодо вдосконалення законодавства та вносить їх на розгляд керівництва Міністерства. У межах своїх повноважень Департа мент організовує виконання нормативно-правових актів і здійс нює сис-тематичний контроль за їх реалізацією.

Основні завдання Департаменту у справах нагляду за страхо вою діяльністю такі:

-          розроблення пропозицій з основних напрямів розвитку страхо-вої і посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні; проведення заходів щодо забезпечення розвитку страхової спра-ви та здійснення державного нагляду за страховою діяльністю;

-          регулювання в межах своїх повноважень взаємовідносин стра-ховиків зі страхувальниками, а також страхових брокерів зі страхувальниками і страховиками;

-          проведення роботи із вдосконалення методів фінансової дія-льності страховиків;

-          участь за дорученням керівництва Міністерства у міжнарод них заходах з питань страхування й посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні.