Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
53. Шляхи наближення законодавчої нормативної бази зі страхування до міжнародних стандартів : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

53. Шляхи наближення законодавчої нормативної бази зі страхування до міжнародних стандартів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

Розвиток світової економіки і міжнародних економічних відно-син, входження України до системи світових господарських зв’язків та перебудова національної економіки потребують розвитку стра-Страхування в запитаннях та відповідях

хового ринку України з урахуванням світового досвіду відповідно до національних особливостей, що зумовлює проведення наукового дослідження міжнародного ринку страхування та вироблення реко-мендацій щодо використання світового досвіду в галузі страхування для подальшого розвитку національного страхового ринку в період переходу до ринкової економіки.

Аналіз сутності страхування в ринковій економіці свідчить про необхідність розвитку страхування та його величезну роль як надій-ного механізму захисту підприємств різних форм власності та грома-дян від можливих ризиків, зростання яких останнім часом спостері-гається в усьому світі як важливого чинника стабільності суспільного виробництва, неперервності та безперебійності процесу відтворення, ефективного засобу реалізації інвестиційної політики держави.

Історичний аналіз становлення національного ринку страху-вання, комплексне системне дослідження його сучасного стану та структури свідчать про якісні зміни, що відбуваються останнім ча-сом у розвитку страхування в Україні. Спостерігається стійка тен-денція збільшення частки страхування в загальному обсязі валового внутрішнього продукту. Темпи зростання страхування перевищу-ють темпи зростання валового внутрішнього продукту. Спостері-гається збільшення обсягів страхових послуг, перевищення темпів зростання обсягів страхових резервів над темпами зростання стра-хових платежів, збільшення обсягів сплачених статутних фондів та інші позитивні тенденції. За умов спаду виробництва промислової й сільськогосподарської продукції, негативного впливу інфляційних процесів розвиток страхового ринку України протягом перехідного періоду порівняно з іншими галузями національної економіки ха-рактеризується високими темпами зростання.

Процеси ринкової трансформації економіки України потребу-ють здійснення адекватних заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту населення, та впровадження нових методів з урахуванням світового досвіду відповідно до особливостей націо-нальної системи. Вивчення досвіду медичного страхування та пен-сійного забезпечення у країнах із ринковою економікою, аналітично-порівняльне дослідження реформ системи соціального забезпечення у країнах із перехідною економікою Центральної та Східної Європи, Латинської Америки дозволяють, враховуючи зарубіжний досвід та національні особливості, виробити шляхи впровадження медично-го й пенсійного страхування в Україні. Першочергового вирішення

Модуль потребує питання вдосконалення законодавчої та нормативної бази, зокрема прийняття законів, що регламентували б права та обов’язки ринкових суб’єктів та визначили механізми здійснення медичного й пенсійного страхування.