Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
52. Необхідність та зміст державного регулювання страхової діяльності : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

52. Необхідність та зміст державного регулювання страхової діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

Специфічність страхування як економічної категорії, обумов-люється трьома основними ознаками: випадковим характером на-стання руйнівної події, надзвичайністю нанесеного збитку (шкоди) в натуральному і грошовому відношенні та об’єктивною необхідніс-тю запобігання і подолання наслідків вказаної події і відшкодування матеріальних чи інших втрат.

Страховий захист може бути забезпечений лише за умови, якщо суспільство має відповідні кошти для запобігання і від-шкодування матеріальних втрат. Звідси виникає об’єктивна необхідність обособлення для цієї мети частини валового наці-онального продукту, тобто формування страхового фонду, який являє собою резервний запас матеріальних і грошових засобів для забезпечення неперервності процесу суспільного відтворен-ня і надання допомоги людям на випадок настання надзвичай-них подій.

Страховий фонд створюється в результаті перерозподілу вало-вого національного продукту. На практиці існує три форми органі-зації страхового фонду, в яких суб’єктами власності на його ресурси виступають держава, окремий виробник чи страховик (спеціалізо-вана страхова компанія).

Страхування є економічною категорією, яка представляє со-бою сукупність особливих замкнутих перерозподільчих відносин між його учасниками з приводу формування за рахунок грошових внесків цільового страхового фонду, призначених для відшкоду-вання надзвичайної шкоди підприємству, організація, надання грошової допомоги громадянам. Разом з тим страхування висту-Страхування в запитаннях та відповідях

пає, з одного боку, засобом захисту виробництва, підприємництва, майна, добробуту людей, а з іншого – як вид діяльності, що при-носить прибуток.

Страхування має такі характерні риси, які виділяють його з ін-ших економічних категорій:

-          наявність двох сторін: страховика і страхувальника;

-          цільове призначення створюваних грошових фондів та їх витра-ти лише на покриття втрат у завчасно обумовлених випадках;

-          замкнутість перерозподільних відносин між учасниками страху-вання;

-          часовий і міжтериторіальний розподіл ресурсів;

-          еквівалентність відносин, тобто поверненість платежів, оскільки

вони призначені для виплат спільноти страхувальників.

Економічна сутність страхування проявляється в його функці-

ях, які обумовлюють суспільне призначення даної категорії. Стра-

хування виконує такі основні функції:

1)         ризикову, оскільки страхування пов’язане з ризиковим характе-ром виробництва. В рамках дії ризикової функції здійснюється перерозподіл грошової форми власності серед учасників страху-вання у зв’язку з наслідками випадкових страхових подій;

2)         попереджувальну. Значна частина перерозподільних відносин пов’язана з функціонуванням попереджувальних заходів змен-шення страхових ризиків. Разом з тим організація цих відносин часто залежить від рівня захищеності майна і життя страхуваль-ників, від настання страхової події;

3)         заощаджувальну. Довгострокові види страхування є засобом на-копичення населенням коштів до настання певної події в їх жит-ті аж до закінчення строку страхування. Сучасні економісти відзначають, що страхування як економічна

категорія включає такі основні елементи: ризикові обставини, ситу-ація ризику, вартість (оцінка) об’єкта страхування, страхова подія, страхова сума, страховий внесок, страховий випадок, витрати (зби-ток) страхувальника, страхова виплата.

Збільшення попиту на страховий захист зумовило перехід до про-дажу страхових полісів з подальшим відшкодуванням збитків, які спо-чатку здебільшого продавались товариствами взаємного страхування.

Найбільш інтенсивно всі форми і види страхування розвивали-ся в ХХ ст. і воно стає невід’ємним атрибутом ринкової економіки

Модуль при нерівномірному розвитку страхового бізнесу в окремих країнах і континентах.

Революційні події в жовтні 1917 р. внесли і відповідні зміни у ве-дення страхової справи, оскільки в 1918 р. вона була оголошена дер-жавною монополією. Всі страхові операції здійснювалися Головним управлінням державного страхування при Міністерстві фінансів з єдиними правилами і тарифами по кожному виду страхування. За роки радянської влади страхова справа розвивалася нерівномірно, оскільки державна власність становила до 94% вартості майна, що перебувало на балансах господарських формувань.

Держстрах СРСР по суті був монополістом у страхуванні. По-чинаючи з 1991 року, після припинення існування СРСР, Україна стала самостійно вирішувати всі питання організації страхової ді-яльності. 1991–1996р. – це період створення і прийняття перших за-конодавчих актів по регулюванню діяльності на страховому ринку. Страховий ринок України функціонував на базі нормативних доку-ментів, що регламентують діяльність господарчих товариств узагалі, не з огляду на особливості даної сфери. 7 березня 1996 року Верхо-вна Рада України прийняла Закон «Про страхування». Необхідність прийняття цього закону була очевидна, оскільки старе страхове за-конодавство вже не могло еффективно регулювати діяльність стра-хових організацій та інших учасників страхового ринку. У період становлення ринкової економіки страховий ринок в Україні значно збільшив свої обсяги і досяг якісно нового рівня розвитку. Кінець 90-х років характеризувався збільшенням кількості страхових дого-ворів, стабілізацією кількості страховиків і їхньою спеціалізацією за видами страхування, розвитком перестрахувальних операцій. Проте розвиток страхової справи ще сильно відстає від рівня країн з рин-ковою економікою навіть в умовах незалежної держави, що зумов-лює необхідність проведення глибоких економічних реформ, скла-довою частиною яких повинна бути ефективна система страхування фізичних і юридичних осіб.