Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
50. Функції та роль філій і представництв страховика : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

50. Функції та роль філій і представництв страховика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Страховики мають право створювати на території України та за її межами, з правами відокремлених підрозділів страховиків, пред-ставництва, а також філії, що здійснюють свою діяльність тільки на території України відповідно до чинного законодавства України. Фі-лія не є суб’єктом господарювання. Статею 58 ГК визначено, що від-криття суб’єктом господарю вання філій (відділень), представництв без створення юридичної особи не потребує їх державної реєстрації. При створенні відокремлених підрозділів страховики зобов’язані в десятиденний термін з дня прийняття рішення про створення філії (представництва) подати до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (далі – Держфінпослуг) відповідні відомості.

Дані про відокремлені підрозділи суб’єктів господарювання додають-ся до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного ре-єстру в порядку, визначеному законом. Підприємство (юридична особа) зобов’язане погоджувати питання про розміщення відокремлених підроз-ділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Отже, виходячи з вищевикладе-ного, відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи.

Згідно з Положенням №13, відокремлені підрозділи у своїй ді-яльності повинні керуватися Положенням про філії (представни-цтво), що затверджується загальними зборами учасників. Положен-ня про філію (представництво) містить відомості про те, що філія

Модуль (представництво) не є юридичною особою, повну та скорочену на-зву, а також дані про мету та функції, керівництво та порядок лікві-дації. Положення про філію (представництво) не може суперечити чинному законодавству та Положенню №13.

Філія страховика (далі – філія) – це відокремлений підрозділ страховика, який не є юридичною особою, може мати власну назву, яка повинна використовуватися згідно з Положенням про філію, має відокремлений баланс та здійснює страхову діяльність за вида-ми, на які страховик одержав ліцензії від Держфінпослуг і право на проведення яких було надане філії загальними зборами учасників страховика у повному обсязі або з обмеженнями.

Отже, філія страхової компанії має право укладати договори стра-хування з юридичними та фізичними особами, але тільки на підставі довіреності юридичної особи (головного підприємства). Довіреність видається на право здійснення господарської діяльності окремою осо-бою (наприклад, директором). У довіреності обов’язково зазначають види страхування, які може здійснювати філія, а також максимальну суму відповідальності (ліміт відповідальності). Ця максимальна сума відповідальності не може перевищувати ліміту відповідальності юри-дичної особи (головного підприємства).

Діяльність філій страховиків здійснюється в межах видів діяль-ності, віднесених до компетенції філії, за умови додержання норма-тивів страхових зобов’язань, установлених для філії.

З метою дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспромож-ності страховиків та захисту інтересів страхувальників Держфінпослуг (її органи на місцях) здійснює державний нагляд за страховою діяльністю.

Якщо у страховиків виявлено правопорушення, Держ фінпослуг видає приписи про їхнє усунення, а в разі невиконання приписів – зупиняє або обмежує дію ліцензій цих страховиків до усунення ви-явлених порушень або приймає рішення про відкликання ліцензій.