Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
49. Принципи структури управління страховою компанією : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

49. Принципи структури управління страховою компанією


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Органи управління страховою компанією визначаються залеж-но від того, на яких засадах створено організацію. На українському страховому ринку переважна більшість страхових компаній має ста-тус акціонерного товариства.

Згідно із Законом України «Про господарські товариства», най-вищим органом управління акціонерним товариством є загальні збори акціонерів. Їх скликають засновники компанії після фунда-ментальної підготовчої роботи.

До компетенції загальних зборів акціонерів належать:

-          затвердження статуту компанії і всіх змін до нього, включаючи розмір статутного фонду;

-          прийняття рішення щодо виду, кількості та вартості акцій, що підлягають продажу або викупу;

-          затвердження річного звіту, зокрема розподіл прибутків і поря-док покриття збитків компанії;

-          обрання наглядової ради, ревізійної комісії, голови та членів правління товариства;

Страхування в запитаннях та відповідях

-          прийняття в разі потреби рішення про зміну статусу акціонер-ного товариства (із закритого на відкрите або навпаки);

-          прийняття рішення про ліквідацію товариства. Наглядова рада обирається з числа акціонерів у кількості від трьох

до дев'яти осіб. Цей орган контролює стан справ у компанії в період між загальними зборами акціонерів. За наявності певних повнова-жень, наданих загальними зборами акціонерів, наглядова рада може приймати рішення про призначення і відкликання голови та членів правління, затверджувати річний звіт, вирішувати ряд інших важли-вих питань, що не є виключною прерогативою загальних зборів.

У деяких компаніях за прикладом західноєвропейських страхо-виків створюється Рада директорів. До її складу входять керівники, обрані загальними зборами акціонерів, що мають повноваження, визначені статутом. До складу Ради залучаються також директори з числа керівників компанії, окремих інфраструктур останньої і зо-внішні директори – здебільшого радники або провідні акціонери (директори без портфеля). Вони часто мають незалежний і добре аргументований погляд з питань, що розглядаються Радою дирек-торів. Завдяки цьому рішення зазначеного органу стають більш об-ґрунтованими та позитивно впливають на роботу компанії.

Правління страхової компанії є виконавчим органом, який керує роботою компанії згідно з повноваженнями, визначеними статутом компанії і положенням про правління. Робота правління має буду-ватися з додержанням принципу колегіальності. Спектр питань, які вирішуються правлінням, дуже широкий. Це планування діяльнос-ті, розставляння відповідальних кадрів, у тому числі затвердження генерального директора або головного менеджера компанії (у пе-реважній більшості товариств ця посада окремо не вводиться, а її функції виконує голова правління), а також кошторису, інвестицій-ної політики компанії.

Голова правління може виконувати водночас функції і голови Ради директорів. Дозволяється також поєднувати в одній особі по-сади голови правління і головного менеджера. Якщо такого поєд-нання немає, то функції голови правління здебільшого обмежують-ся організацією міжнародних контактів і координацією взаємодії компанії з органами влади тощо.

Президент – це посада, яка за ієрархією йде після голови прав-ління. Важлива особливість: якщо президент є одночасно і головним менеджером, то за рангом він може бути вищим за голову правління.

Модуль Залежно від того, на кого покладені функції управління опера-тивною діяльністю компанії – голову правління чи президента, – призначаються їхні заступники або віце-президенти. Їхня кількість і розподіл обов'язків визначаються потребами кожної компанії.

У західних країнах оперативне керівництво компанією, як пра-вило, здійснює головний менеджер. На нього покладаються дуже важливі функції, насамперед такі: організація виконання рішень загальних зборів акціонерів, наглядової ради, ради директорів та правління компанії, внесення пропозицій щодо планів діяльності компанії, затвердження функціональних обов'язків посадових осіб. Можна прогнозувати, що зі збільшенням обсягів роботи й українські страховики частіше вводитимуть цю посаду до штатного розкладу.

При керівних органах компанії є секретаріат, на який покладаються важливі функції з контролю за виконанням їхніх рішень. Секретар ради веде облік акціонерів, а також книгу протоколів засідань цього органу. У ба-гатьох компаніях, які переймають повчальний зарубіжний досвід менедж-менту, чергове засідання наглядової ради, Ради директорів або правління розпочинається з інформації про остаточну редакцію попередніх рішень і стан їхнього виконання. При секретаріаті є група працівників, які встанов-люють зв'язки з громадськістю, інформуючи її про діяльність компанії.

Ревізійна комісія – контрольний орган страховика, який відстежує ви-конання статуту, рішень загальних зборів акціонерів, додержання чинного законодавства. Останніми роками ревізійні комісії контактують з аудитора-ми, що дає змогу підвищувати професійний рівень перевірок і висновків.

Уже йшлося про те, що ефективність діяльності компанії зале-жить насамперед від можливостей добору талановитих, чесних ке-рівників, які знаються на страховій справі. Але такі особи повинні мати належно забезпечені мотиви до продуктивної праці. І в розви-нутих країнах відповідні мотиви створюються.

Таких працівників усіляко заохочують: крім достатньо високої заробітної плати, вони мають ще й інші блага. Наприклад, у США, коли відповідальний працівник страховика звільняється, виходячи на пенсію, йому виплачують вихідну допомогу в розмірі трирічної за-робітної плати. А оскільки середній річний заробіток відповідального працівника страхової галузі перевищує 40 тис. доларів, то зрозуміло, яку відчутну матеріальну підтримку одержує такий пенсіонер.

У Німеччині керівний склад компанії нагороджують найбільш престижними автомобілями. У Великій Британії увійшла в практи-ку оплата за рахунок компанії сімейних турне.

Страхування в запитаннях та відповідях

Робити такі щедрі подарунки керівникам і відповідальним пра-цівникам компаній українські страховики ще не мають матеріальної змоги. Зауважимо, що нині середня страхова компанія в ЄС збирає за рік понад 110 млн евро страхових премій. Це близько 20 % загаль-ного обсягу страхових премій, зібраних в Україні.

Спільним у практиці багатьох країн є виділення для штатного керівного складу певної кількості (приблизно до 5 %) акцій своєї компанії. Вони можуть бути передані безплатно, зі знижкою до но-мінальні ціни або в борг. Це стимулює керівний персонал до ефек-тивної роботи компанії. Такий спосіб заохочення працівників із до-держанням чинного законодавства прийнятний і для України.

Дієвим стимулом, що не потребує значних грошових витрат, є своєчас-на і, за можливістю, об'єктивна рейтингова оцінка діяльності страховиків.